Súťaž medzi zmenami – centrálna údržba

Siedmy ročník súťaže medzi zmenami – centrálna údržba

 

Víťazná zmena D strojná údržba, Železiarne Podbrezová
Vo valcovni rúr zvíťazila zmena D prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby. Foto: A. Nociarová

Už siedmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

Priebeh súťaže v centrálnej údržbe zhodnotil Ing. Ladislav Bizub, vedúci ekonomického oddelenia:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2017?

– Aj v roku 2017 pokračovala súťaž medzi zmenami v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe výrobných prevádzkarní. Nakoľko od zavedenia súťaže prešiel určitý čas, sledovanie a hodnotenie jednotlivých kritérií sa stalo súčasťou každodenných úloh.

Ing. Ladislav Bizub, vedúci ekonomického oddelenia

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Doba trvania a kvalita vykonávaných opráv ma priamy vplyv na dobu trvania porúch a následne prestojov. Poslaním prevádzkových údržieb je zabezpečiť prevádzkyschopný stav technologického zariadenia výrobných prevádzkarní tak, aby výroba nebola obmedzovaná, a tým mohla plniť plánované požiadavky. Preto pôvodné kritéria súťaže ostali zachované.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Tímová práca pri odstraňovaní porúch je veľmi dôležitá, aby zariadenie bolo opravené a prevádzkyschopné, v čo najkratšom možnom termíne. V poslednom období nastáva obmena zamestnancov v jednotlivých zmenách. Prichádzajúcim zamestnancom chýbajú skúsenosti. Myslím si, že to mohlo mať vplyv na výsledok súťaže. V oceliarni bola súťaž ovplyvnená ešte aj zmenou pracovného režimu počas roka.

Víťazná zmena B prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby Železiarne Podbrezová
V ťahárni rúr zvíťazila zmena B prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby. Foto: A. Nociarová

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2017?

– Nakoľko výrobné prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr, oceliareň a ťaháreň rúr majú rozdielne technologické zariadenia, tak aj vyhodnotenie plnenia kritérií sa robilo samostatne podľa jednotlivých prevádzkarní. V minulom roku sa víťazom stala v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe vo valcovni rúr zmena D, v oceliarni zmena A a v ťahárni rúr zmena B.

Vížazná zmena A v oceliarni
Časť víťaznej zmeny A v oceliarni objektívom A. Nociarovej