Súťaž medzi zmenami v koľajovej doprave

Minuloročným víťazom sa stala zmena „A“

Súťaž medzi pracovnými zmenami prebieha počas celého roka vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní.

O priebehu súťaže v koľajovej doprave nás informoval jej vedúci Jozef Siman.

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2023?

– Súťaž medzi zmenami prebiehala podobne ako v roku 2022 bez výrazných zmien. Naďalej sme sledovali kľúčové kritériá, ktorými sú bezpečnosť, nehodové udalosti, včasnosť obsluhy, starostlivosť o hnacie dráhové vozidlá železničného parku a poriadok na pracovisku.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch alebo pribudli vlani nové hodnotiace prvky?

– Hlavné kritériá pre železničnú dopravu boli ponechané tak, ako boli nastavené na začiatku súťaže medzi zmenami. Naďalej sa sledujú základné kritériá, ktorými sú riadiaca činnosť zmenového majstra, dodržiavanie zásad BOZP a prevádzkových predpisov, plnenie prepravných požiadaviek, dopravné nehody na dráhe a incidenty zapríčinené dopravnou obsluhou, udržiavanie poriadku na pracovisku a pracovné úrazy a starostlivosť o hnacie dráhové vozidlá v železničnom parku koľajových vozidiel.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Ako vždy, najväčší vplyv na priebeh súťaže medzi zmenami majú samotní pracovníci kategórie „R“, a to svojím prístupom k plneniu požadovaných úloh z iných prevádzkarní akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Hlavný dôraz pri vykonávaní obslúh je kladený na včasnosť a dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny jednotlivých posunujúcich dielov a výhybkárok, čo má priamy vplyv na bezpečnosť, úrazovosť a nehodovosť strediska železničnej dopravy. Nezanedbateľný vplyv na získanie bodov má aj organizačná činnosť príslušného zmenového majstra železničnej dopravy.

Predstavte nám víťazný kolektív za rok 2023.

– Minuloročným víťazom súťaže sa stala zmena „A“ pod vedením zmenového majstra Daniela Bullu. Víťazi získali 9 465 z celkového počtu 9 600 bodov. Chcem sa poďakovať víťaznému kolektívu za zodpovedný prístup k plneniu pracovných úloh.

Čo posunulo víťazov do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?

– Víťazi predstihli zmenu „C“ o päť bodov, ktoré získala za vyšší počet zmanipulovaných vozňov v sledovanom období a za predchádzanie nehodám a zvýšenej všímavosti a opatrnosti pri vykonávaní dopravných obslúh. Podiel na víťazstve mal aj zmenový majster, ktorý svojimi organizačnými schopnosťami dopomohol k získaniu náskoku v počte zmanipulovaných vozňov.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým pracovníkom železničnej dopravy a pochváliť ich za prístup k svojej práci, čím prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti a k dobrým vzťahom na pracovisku.

Víťazná zmena „A“ v koľajovej doprave. Foto: T. Kubej