Recertifikačný audit bol úspešný

Audit vykonala certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. Foto: M. GončárCertifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. uskutočnila dňa 28. mája 2024 recertifikačný audit integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce v Železiarňach Podbrezová a.s.

Predmetom tohto auditu bolo vykonanie certifikačnej previerky zhody integrovaného systému s normou ISO 14 001:2015 a ISO 45 001:2018.

Po vykonaní auditu boli výsledky prerokované s vedením spoločnosti. Externí audítori zhodnotili splnenie aplikovania požiadaviek noriem ISO 14 001:2004 a ISO 45 001:2018 pre vydanie nových certifikátov pre ŽP a.s. s platnosťou na obdobie troch rokov.