Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. 

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2024 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom mesiaci. V máji boli zverejnené:

Organizačné normy
Pokyn PO-018/2015 revízia 0, zmena ICentralizovaný európsky register pre účastníkov trhu s energiou (CEREMP) v Slovenskej republike
Smernica S-195/2020 revízia 3 zmena IExkurzie v Železiarňach Podbrezová a. s.  
Smernica S-512/2019 revízia 3 zmena IIIČinnosť prevádzkarne energetika
Smernica S-326/2024 revízia 7 zmena 0Systém spolupráce so strednými a vysokými školami pri zabezpečovaní praktického vyučovania, resp. odbornej praxe, záverečných prác študentov a získavaní absolventov
Smernica S-449/2024 revízia 2 zmena 0Aplikácia a používanie interných akostí ocelí v podmienkach ŽP a.s.
Poriadok P-01/2022 revízia 7, zmena IIIOrganizačný poriadok Železiarní Podbrezová a.s.
Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 03/2024Menovanie pracovného tímu pre zostavenie „Správy o udržateľnosti“

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: 

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm