Ako sme na tom s odpadom v našom kraji

Medziročne sa percento zhodnocovania odpadu zvyšuje, no stále veľa odpadu končí na skládkach

 

 

zdroj: odpady-portal.sk

 

Každý obyvateľ Banskobystrického kraja vyprodukoval v priemere 346 kilogramov komunálneho odpadu, zhodnotilo sa 35,3 percenta odpadu. Okrem toho vyprodukoval Banskobystrický kraj, spolu s Trenčianskym krajom, najmenej odpadu v rámci krajov SR.

Podľa údajov Štatistického úradu SR vzniklo v roku 2017 v Banskobystrickom kraji 782 931 ton priemyselného odpadu, s medziročným poklesom o 0,8 percenta. V rámci SR predstavoval podiel Banskobystrického kraja 7,7 percenta. Z celkového množstva odpadu sa 27,5 percenta zhodnotilo materiálovo, 0,8 percenta energeticky, 14,8 percenta spätným získavaním organických látok, vrátane kompostovania a 15,5 percenta iným spôsobom. Na skládkach skončilo 22,3 percenta odpadu.
V obciach Banskobystrického kraja bolo v roku 2017 vyprodukovaných 225 051 ton komunálnych a drobných stavebných odpadov. Ide o 10,5 percentný podiel zo všetkých obcí SR, pričom Banskobystrický kraj spolu s Trenčianskym krajom vyprodukovali najmenej odpadu v rámci krajov SR. V porovnaní s rokom 2016 sa v Banskobystrickom kraji množstvo komunálneho odpadu zvýšilo o 21 810 ton (nárast o 10,7 percenta). Separovaných bolo 60 571 ton, čo predstavuje 26,9 percenta z komunálneho odpadu celkom, z toho nebezpečného odpadu bolo separovaných 1 423 ton.
V rámci SR bolo separovaného 21,9 percenta komunálneho odpadu a v porovnaní medzi krajmi bol Banskobystrický kraj na druhom mieste za Žilinským krajom.
Jeden obyvateľ kraja vyprodukoval v prepočte 346 kg odpadu za rok. V produkcii odpadu na obyvateľa v porovnaní s ostatnými krajmi, najmenej odpadu na obyvateľa zaznamenali v Prešovskom kraji (289,6 kg), v Košickom kraji (320,4 kg) a v Banskobystrickom kraji (346 kg). Medziročne nastal nárast množstva komunálneho odpadu na obyvateľa vo všetkých krajoch SR. V Banskobystrickom kraji sa množstvo vyprodukovaného odpadu na obyvateľa zvýšilo o 34,4 kg, čo predstavuje 11 percentný nárast.
Údaje o nakladaní s komunálnym odpadom hovoria, že v Banskobystrickom kraji je zhodnocovaných 35,3 percenta odpadu na obyvateľa, čo znamená 122,3 kg na obyvateľa. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo zhodnotené o 33,4 kg viac komunálneho odpadu na obyvateľa a v percentuálnom vyjadrení ide o 37,6 percentný nárast.
Z množstva zhodnocovaného odpadu v Banskobystrickom kraji je 52,8 percenta zhodnocovaných materiálovo ako druhotná surovina, 46,7 percenta spätným získaním organických látok vrátane kompostovania a 0,5 percenta odpadu sa zhodnocuje energeticky. Až 64,7 percenta komunálneho odpadu z obcí Banskobystrického kraja skončilo v roku 2017 na skládkach. Medziročne sa percento zhodnocovania odpadu zvyšuje, no stále veľa odpadu končí na skládkach.
Z územného hľadiska vyprodukovali najviac komunálneho a drobného stavebného odpadu v rámci kraja obce v okresoch Banská Bystrica (22,1 percenta), Zvolen (13 percent), Brezno (10,5 percenta), Lučenec (10,5 percenta), Rimavská Sobota (9,8 percenta) a Žiar nad Hronom (8 percent). Ostatné okresy mali podiel vyprodukovaného odpadu pod 6 percent.