Demografia Banskobystrického kraja v roku 2018

 

 

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) žilo ku koncu roka 2018 na území Banskobystrického kraja 647 874 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (333 238). Počet živonarodených detí v roku 2018 bol 6 086 a počet zomrelých osôb 7 011. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 925 osôb. V kraji bol zaznamenaný prirodzený úbytok v jedenástich okresoch, len v okresoch Banská Bystrica a Rimavská Sobota zaznamenali minimálne prírastky.
Počet prisťahovaných osôb v roku 2018 bol 2 505, počet vysťahovaných obyvateľov z kraja predstavoval 3 494 obyvateľov, pričom tento rozdiel tvorí záporné migračné saldo s počtom 989 osôb. Z územného hľadiska bol úbytok sťahovaním evidovaný vo všetkých okresoch kraja. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol súhrnne hodnotu 1 914 osôb. Záporná hodnota bola dosiahnutá v dvanástich okresoch kraja, okrem okresu Banská Bystrica s miernym prírastkom 10 osôb.
V roku 2018 uzavrelo manželstvo v Banskobystrickom kraji 3 348 párov a rozviedlo sa 1 140 manželstiev (34,05 percent z počtu uzavretých manželstiev). Z územného pohľadu sa najviac manželstiev rozviedlo v okrese Revúca, kde na 100 uzavretých sobášov pripadalo 42,11 rozvodov. Nasledoval okres Zvolen (40,91 percenta), Detva (40,68 percenta) a Banská Bystrica (36,03 percenta). Najmenej rozvedených manželstiev na 100 sobášov bolo v okresoch Krupina (23,31 percenta), Žarnovica (25,15 percenta) a Brezno (26,09 percenta). Ostatné okresy sa pohybovali v rozmedzí 29,9 až 34,78 percenta. Celkovo bol zaznamenaný medziročný pokles rozvodovosti v siedmich okresoch kraja, v šiestich okresoch sa index rozvodovosti zvýšil. V Banskobystrickom kraji sa index rozvodovosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom, takmer nezmenil. Jeho hodnota v roku 2018 predstavovala 34,05 percenta oproti 34,08 percenta v roku 2017.

Okres Brezno
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2018 na území okresu Brezno 61 630 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (31 670). Počet živonarodených detí v roku 2018 bol 575 a počet zomrelých osôb 726. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 151 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 341, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 519 obyvateľov, čo znamená záporné migračné saldo s počtom 178 osôb. Celkový úbytok obyvateľov v okrese (prirodzený + sťahovaním) bol 329 osôb. V roku 2018 uzavrelo manželstvo v okrese Brezno 322 párov a rozviedlo sa 84 manželstiev, čo predstavuje 26,09 rozvodov na 100 uzavretých manželstiev. Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo z 27,18 percenta v roku 2017 na hodnotu 26,09 percenta v roku 2018, čo znamenalo pokles o 1,1 p.b.