S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, finančným riaditeľom Transmesa

Z priaznivej situácie z konca minulého roku sme profitovali aj počas prvého polroku

 

Aké výsledky dosiahli španielske dcérske spoločnosti v minulom roku a ako hodnotíte prvý polrok 2019?
– V predchádzajúcom roku Transmesa S.A.U. spolu s dcérskou spoločnosťou TAP vyrobili 8 666 ton, respektíve 25,3 milióna metrov presných oceľových rúr a profilov, čo v metrovom objeme predstavuje šesť percentný medziročný nárast. Obe spoločnosti dodali svojim odberateľom výrobky a tovar v celkovom objeme 14 786 ton a konsolidovaný obrat tak dosiahol 42,2 milióna eur. Pri tomto 16 percentnom medziročnom náraste tržieb sme v roku 2018 dosiahli rekordný konsolidovaný čistý zisk na úrovni 2 765 tisíc eur.
Napriek zavedeným dovozným clám na oceľové výrobky zo strany Spojených štátov amerických, ktoré priamo ovplyvnili cenovú úroveň nákupu vstupných surovín a tovaru pre našu dcérsku spoločnosť Transmesa USA, Inc., sme aj vďaka náročnosti sortimentu dodávanému na tento trh, dosiahli v tejto spoločnosti obrat 1,7 milióna amerických dolárov a čistý zisk 171 tisíc amerických dolárov. Rok 2018 bol pre nás, rovnako ako pre celú ŽP Group, mimoriadne úspešný.
Z priaznivej situácie a vysokého stavu zákaziek z konca minulého roku sme profitovali aj počas prvého polroku tohto roku, ktorý z pohľadu španielskych spoločností môžem hodnotiť rovnako pozitívne. V predaji našich výrobkov, presných za studena ťahaných rúr sa nám napriek nepriaznivému vývoju na svetových trhoch darilo realizovať požadované objemy a udržať cenovú úroveň. Rovnako ako u iných spoločností skupiny, sme aj my zaznamenali výrazný pokles dopytu a tlak na zníženie cien v komodite valcovaných rúr. Tento pokles priameho predaja tovaru sa výraznejšie prejavil hlavne v druhom štvrťroku, k čomu výrazne prispeli znížené objemy objednávok skladníkov na španielskom trhu počas letných mesiacov.

Darí sa vám napĺňať plány, ktoré ste si stanovili na začiatku roka?
– Aj pri zohľadnení nepriaznivého vývoja, sme si v pláne pre rok 2019 stanovili vysoké ciele ďalšej optimalizácie výrobných procesov a realizácie investícií zabezpečujúcich zvyšovanie produktivity výroby v sortimente rúr malých priemerov, s cieľom šesť percentného rastu v metrovom objeme výroby. Zvýšeným podielom predaja výrobkov s vyššou pridanou hodnotou plánujeme udržať vysokú úroveň tržieb a celkových hospodárskych výsledkov.
Obrat za prvých šesť mesiacov dosiahol 20,3 milióna eur, čo predstavuje len osemdesiatdeväť percentné plnenie obchodného plánu, hlavne v dôsledku uvedeného poklesu objemov a cien priameho predaja valcovaných rúr, ako tovaru zo ŽP a.s.

 

Aj pri zohľadnení nepriaznivého vývoja, sme si v pláne pre rok 2019 stanovili vysoké ciele ďalšej optimalizácie výrobných procesov a realizácie investícií zabezpečujúcich zvyšovanie produktivity výroby v sortimente rúr malých priemerov.

O niečo stabilnejšia situácia v predaji presných rúr nám však umožnila organizáciu výroby v súlade s plánom aj za cenu mierneho navýšenia skladov hotovej výroby. Za prvý polrok tak bolo vyrobených 4 799 ton, respektíve 14,9 milióna metrov presných oceľových rúr a profilov, čo v metrovom objeme predstavuje stošesť percentné splnenie výrobného planú. Zvýšením pridanej hodnoty, ako aj navýšením podielu predaja výrobkov finalizovaných elektrolytickým pozinkovaním a mechanickým delením, dosiahla priemerná predajná cena úroveň 3,688 eura/tonu, v porovnaní s plánovanou priemernou cenou 3,602 eura/tonu. Pri uvedených hodnotách sme za prvý polrok dosiahli konsolidovaný hospodársky výsledok, hrubý zisk vo výške 1 771 tisíc eur, ktorý rovnako mierne prekračuje úroveň finančného plánu.

Čo bude vašou prioritou v druhej polovici roka?
– Napriek dobrým výsledkom, nábeh nových zákaziek nie je na nami želanej úrovni a udržať plánované výsledky v druhej polovici roka bude náročné. Preto jednou z priorít v tejto zložitej situácií, bude ďalšie znižovanie nákladovosti výroby. Aktuálne v mesiaci august čerpáme celozávodnú dovolenku počas ktorej sú realizované opravy výrobných zariadení a plánované investície zamerané na zvýšenie automatizácie výrobných procesov. S cieľom zníženia energetických nákladov je v druhom polroku v závode Sant Ramon plánovaná inštalácia fotovoltického solárneho systému s výkonom na úrovni 20 percent vlastnej spotreby elektrickej energie.
Predpokladať vývoj do konca roka je pomerne zložité, aktuálny stav objednávok na mesiac september je však na dobrej úrovni. Naďalej vyvíjame maximálne úsilie na udržanie objemov predaja vlastných výrobkov a postupnú obnovu dodávok tovaru na úroveň zo začiatku roku. Preto verím, že sa nám podarí získať dostatok zákaziek aj v ďalších mesiacoch a tento jubilejný sedemdesiaty piaty rok bude ďalším úspešným v histórii našej spoločnosti.