V čísle 7 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Odborári sa stretli v Hoteli Biela Medvedica, aby zhodnotili uplynulý rok

 

Odborárska konferencia OZ KOVO Železiarne Podbrezová
Odborárska konferencia objektívom A. Nociarovej

V Hoteli Biela Medvedica sa 21. marca opäť po roku stretli delegovaní zástupcovia Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO Železiarní Podbrezová, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulé obdobie. Konferencie sa zúčastnilo 71 delegátov.
Rokovanie otvoril predseda odborovej organizácie Pavol Koštial, ktorý zároveň privítal zástupcov zamestnávateľa – Ing. Mariana Kurčíka, podpredsedu Predstavenstva Železiarní Podbrezová a.s. a ekonomického riaditeľa, Ing. Máriu Niklovú, členku predstavenstva a personálnu riaditeľku a Ing. Miloša Dekréta, člena predstavenstva a výrobného riaditeľa. Pokračoval prednesením správy o činnosti základnej organizácie a konštatoval: „Činnosť sme vykonávali v súlade s platnými podmienkami a stanovami Konfederácie odborových zväzov a Odborového zväzu KOVO. V ŽP a. s. v roku 2018 nedošlo k žiadnemu porušeniu zákonných predpisov. Pre zamestnanca aj zamestnávateľa je dôležité, aby pre nový rok bola dojednaná a podpísaná kolektívna zmluva. Nie vždy, aj vzhľadom na zákony, je to jednoduchá záležitosť. S vedením akciovej spoločnosti sme sa dohodli o náraste taríf o tri percentá.“ Prítomným pripomenul, že v roku 2018 bola mimo kolektívnej zmluvy vyplatená veľkonočná odmena, dovolenkový plat a historicky najvyšší vianočný plat, ktorý predstavoval štrnásť percent.
Správu o BOZP predniesla podpredsedníčka základnej organizácie, Soňa Lopušná: „Chcem vás požiadať, aby ste sa pri svojej práci vyhýbali zakázaným manipuláciám, vedome si neubližovali a dbali na to, aby ste z práce odchádzali zdraví.“ Ďalej zdôraznila, že znižovanie prevencie úrazov je jednou z hlavných úloh aj zástupcov zamestnancov, ktorí sú za svoju prácu odmeňovaní, hoci to zákon zamestnávateľovi neukladá za povinnosť. Nasledovala otvorená diskusia, v ktorej na otázky zamestnancov (pripravené písomne vopred, ale aj priamo z pléna) odpovedali prítomní – podpredseda a členovia Predstavenstva ŽP a. s . Vo svojich príspevkoch všetci členovia vedenia poďakovali zamestnancom za výsledky, ktoré fabrika dosiahla v roku 2018. Ing. M. Kurčík okrem iného zdôraznil: „Podpísanie kolektívnej zmluvy ešte pred začatím nového roka je pre nás veľmi dôležité a sme radi, keď je lepšia, ako tie predchádzajúce. Starať sa o zamestnancov je jednou z našich priorít a verím, že to tak ostane aj v budúcnosti“.
Viaceré otázky boli venované novoprijatým zamestnancom, v ktorých bol konštatovaný pokles kvality ich prípravy a samotného pracovného výkonu. Zaznievali aj otázky k výhodám pre zamestnancov zaradených do projektu Šanca pre všetkých a z toho plynúci pocit nerovnosti: „Kvalita zamestnancov, ktorých ponúka trh práce, klesá. Ak chceme, ako fabrika, aj naďalej zarábať, musíme plniť zákazky, vyrábať v požadovanej kvalite a následne aj predávať, aby sme mali na výplaty a mnohé ďalšie bonusy, ktoré s tým súvisia. Na to potrebujeme dostatok zamestnancov a ak trh neponúka dostatočne vyškolených a odborne zdatných uchádzačov, bohužiaľ, je na nás, aby sme ich k tejto práci priučili. V žiadnom prípade však medzi novoprijatými a zamestnancami, ktorí u nás pracujú dlhší čas, nerobíme rozdiely v dodržiavaní pravidiel, platových podmienkach, ani v iných benefitoch. Sme si vedomí, že osobitnú kategóriu tvoria zamestnanci z projektu Šanca pre všetkých, ktorých zaučenie trvá dlhší čas. V tomto projekte je nápomocný aj štát, ktorý nám platí polovicu nákladov v priebehu 12 mesiacov ich práce. Zdôrazňujem – nemajú ubytovanie a stravu zadarmo a taktiež im nedávame príspevky na cestovanie do práce či iné benefity. Otázky týkajúce sa tejto problematiky sú neopodstatnené. Aj pre týchto zamestnancov platia rovnaké pravidlá, pokiaľ ide o zaradenie, plat, ale aj dodržiavanie zásad a postihy pri ich porušovaní (napríklad pri absenciách),“ situáciu ozrejmila Ing. M. Niklová. Ďalšia oblasť, ktorej bola diskusia venovaná, bol pracovný čas a čas na očistu či čerpanie dovoleniek. Ing. M. Dekrét reagoval: „Zamestnanci sú odmeňovaní za 7,5 odpracovaných hodín. Neznamená to, že do tohto času je zahrnuté aj prezliekanie sa a očista zamestnanca. Zo zákona má každý nárok na 30 minút, počas ktorých má prestávku na jedlo, nič viac. Funguje to tak vo fabrikách na Slovensku aj vo svete, kde nikto neakceptuje ďalších, napríklad 30 minút, ktoré zamestnanec neodpracuje. Pokiaľ ide o dovolenky – je vždy potrebné dbať na vzájomnú dohodu zamestnanca a jeho nadriadeného. Treba si uvedomiť, že predáci a majstri sú zodpovední za to, aby fungovala celá zmena a ak vyhodnotia, že majú momentálne vyššiu chorobnosť, alebo si už niekto dovolenku na ten čas nahlásil, je logické, že ďalšiu dovolenku už dať nemôžu. Zamestnanec si však môže vybrať iný deň a nadriadený mu dovolenku schváli.“ Pripomenul, že Železiarne Podbrezová, ako zamestnávateľ, nevyužívajú svoje právo rozhodovať o pomernej časti dovoleniek zamestnancov podľa svojich potrieb, ale dávajú dôraz na vzájomnú dohodu a akceptovanie potrieb oboch strán.
V závere diskusie bola otvorená aj problematika rekreačných poukazov: „Okolo tohto nového zákona stále existuje veľa nezrovnalostí. Aj z dôvodu rôznych výkladov a zlého znenia legislatívy sme za Železiarne Podbrezová, prostredníctvom Klubu 500, dali návrh, ktorý by bol kompromisom a sme presvedčení, že by vyhovoval všetkým. Uvediem príklad – aby čiastka z poukazov bola vyplatená každému zamestnancovi, bez ohľadu na odpracované roky a dané podmienky na čerpanie. Následne by sa spomínané oslobodenie od dane a odvodov vrátilo iba tým zamestnancom, ktorí predložia potvrdenie o rekreačnom pobyte na Slovensku, v zmysle zásad,“ povedala Ing. M. Niklová. Zároveň dodala, že uvedený návrh bude predložený aj odborovej Organizácii, od ktorej očakáva, že bude taktiež žiadať akceptovanie týchto úprav prostredníctvom odborové štruktúry. Po ukončení diskusie pokračovala konferencia podľa programu riešením vnútroodborových záležitostí.
Podrobne vás o priebehu konferencie budú informovať vami delegovaní zástupcovia.