V najbližších dňoch vás môže navštíviť Štatistický úrad Slovenskej republiky, bude zisťovať, koľko zarábate

 

Komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach na Slovensku začína realizovať Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) priamo v domácnostiach. Výstupom budú aktuálne doplnenia dát o príjmoch a životných podmienkach domácností s názvom EU SILC.

Cieľom je vytvoriť harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení domácností na Slovensku, aj v ostatných krajinách Európskej únie. Získané štatistiky budú podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a pre realizáciu opatrení v oblasti sociálnych politík, ktoré by mali smerovať k zvyšovaniu životnej úrovne. Keďže bude prieskum realizovaný vo všetkých členských krajinách EÚ, Nórsku a na Islande, umožní to porovnanie výsledkov aj s inými krajinami.

Zber údajov začal 4. februára a potrvá do 28. júna 2019. Realizovaný bude v približne 6 700 náhodne vybraných domácnostiach, celkovo v 354 obciach, mestách či mestských častiach v rámci Slovenskej republiky.

O viac informácii sme požiadali Ing. Máriu Vozárovú, vedúcu Oddelenia zberu údajov z terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici:

– Zisťovanie EU SILC sa povinne uskutočňuje vo všetkých krajinách Európskej únie (EÚ) na základe platnej európskej legislatívy. Cieľom tohto zisťovania je vytvoriť harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení domácností nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európskej únie.
Dĺžka zisťovania jednej domácnosti je závislá od počtu jej členov. Spravidla je to do približne jednej hodiny. Všetky dotknuté domácnosti dostanú pred zisťovaním list s bližšími informáciami, dátumom a časom zisťovania, kontaktom na opytovateľa a vedúceho oddelenia, aby si mohli túto skutočnosť overiť. Opytovanie môže prebehnúť v domácnosti alebo na inom dohodnutom mieste. Pracovníci štatistického úradu budú vopred vyškolení a budú so sebou mať preukaz ŠÚ SR, aby ich totožnosť bola overiteľná. Domácnosti si ho tak budú môcť preveriť, že skutočne nejde o podomového podvodníka. Navyše, informácie o ňom, a rovnako aj o tom, či bola domácnosť vybratá do zisťovania, sú overiteľné na krajských pracoviskách Štatistického úradu SR.

Domácnosti vzniká podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike povinnosť poskytnúť požadované údaje. Všetky informácie a názory, ktoré nám domácnosť v rámci zisťovania poskytne, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.