S prof. Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., riaditeľom ŽP VVC s.r.o.

Budeme nadväzovať na výsledky dosiahnuté v minulom roku

 

 

 

Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej spoločnosti?
– Rok 2018 bol výnimočný, pretože sme si pripomínali 10 rokov činnosti spoločnosti ŽP VVC. Pri tejto príležitosti sme urobili hodnotenia desaťročnej práce, ktoré boli prezentované aj na konferencii, ktorá sa uskutočnila 4. – 6. septembra 2018 na Táľoch. V zborníku z konferencie sú tieto hodnotenia uvedené a s radosťou konštatujeme, že boli pozitívne z hľadiska prínosov pre ŽP GROUP v oblasti výskumu, vývoja a zvyšovania produktivity práce a kvality výroby.
Myslím, že rok 2018 bol významný tým, že v oblasti definovaných výskumov, v oblasti poznávania a základného výskumu, sme vyriešili všetky zásadné otázky týkajúce sa optimalizácie procesov pri výrobe kontinuálne odlievaných oceľových blokov, ale aj valcovaných a presných rúr. V roku 2018 sme sa začali viac orientovať na problematiku nie riešenia výrobných problémov, ale na optimalizáciu jednotlivých technologických postupov. Ak mám hodnotiť rok 2018, pri ktorom sme riešili 8 výskumných projektov a 5 projektov APVV, môžem konštatovať, že plánované úlohy sme splnili. Nebudem hodnotiť výsledky výskumu podľa jednotlivých projektov, ale viac sa budem orientovať na výstupy, ktoré sú dôležité pre jednotlivé prevádzkarne.
Pre oblasť valcovania rúr sme realizovali riadené ochladzovanie valcov redukovne a optimalizovali veľkosť a tvar trysiek, ktoré majú byť v budúcnosti používané pri ochladzovaní valcov. Zavedené bolo aj meranie dĺžky „kontizliatkov“ za narážacou pecou. Realizovali sme práce pri inštrumentalizácii dierovacieho lisu, použitím tlakových snímačov a termokamery pre meranie teploty kontizliatkov pred a po dierovaní. V oblasti modelovania a jeho validácie termálnych dát a prestupu tepla medzi valcami na ťahovej redukovni a medzi valcovanou rúrou sme získali pôvodné údaje pre zabezpečenie riadeného valcovania rúr. Pokračovali mikroštruktúrne rozbory vplyvu rôzneho tepelného spracovania na ocele 9CRNB na mechanické vlastnosti. Vo februári, v Bazileji, bol úspešne obhájený projekt GRAMAT v rámci európskeho programu RFCS, ktorý riešil vývoj feriticko-austenitickej valcovanej rúry. Bolo započaté patentové konanie v oboch spomínaných oblastiach. Taktiež boli uskutočnené úvodné štúdie a projektové analýzy s plánom naplnenia nášho cieľa, takzvaného virtuálneho pracoviska pre prípravné poradie na valcovni.
V spolupráci s odborom riadenia a zabezpečenia kvality sme riešili štatistické analýzy kvality vybraných produktov, kontizliatkov, valcovaných rúr a presných rúr, pričom s radosťou konštatujeme, že kvalita výroby v roku 2018, v každých hodnotených parametroch, bola lepšia ako v roku 2017, a to aj napriek vysokým objemom a produkcie výroby v minulom roku. V oblasti výroby presných rúr a tvárnenia za studena sme pokročili v oblasti teórie textúr a modelovania pomocou EBSD analýz s optimalizáciou a riadenia procesu ťahania presných rúr v príslušných kryštalografických rovinách. V oblasti vývoja technológie a inštrumentalizácie sme zabezpečili trojrozmerné skenovanie, počítačovú tomografiu pre geometriu a presnosť vyrábaných presných rúr. Zaviedli sme meranie teploty rúr za prievlakom. Za najvýznamnejší pokladáme program pod názvom TUBEFORM, ktorý je prototypom alebo prípravou laboratória, kde budeme prototypovou formou modelovaním a simuláciou na stande realizovať modelové skúšky ťahania na tŕni a na prievlaku, ktorá bude realizovaná na špeciálnom trhacom stroji, ako základné východisko pre optimalizáciu konkrétnych procesov ťahania v prevádzkarni ťaháreň rúr. Konštatujeme, že na základe teoretických štúdií a modelovania sa realizovali prvé experimenty na konkrétnej akosti E235, s cieľom znížiť počet ťahov a tým racionalizovať proces ťahania.
V oblasti aplikácie presných rúr pre automobilový priemysel, v spolupráci s útvarom pre predaj a marketing, sme uskutočnili rozsiahle analýzy kvality výroby presných rúr určených pre automobilový priemysel, s priamym dopadom na ekonomiku výroby, prípadne zvyšovanie produktivity výroby týchto polotovarov. Všetky tieto práce boli samozrejme realizované v úzkej spolupráci s prevádzkarňou s tým, že boli naše zámery na najbližšie štyri roky prakticky zhrnuté do návrhu projektu TIP (technologická a inovačná platforma) v oblasti výroby presných rúr v podmienkach ŽP a.s. V neposlednom rade všetky procesy sú modelované s tým, že za jeden z výstupov pokladáme aj optimalizáciu tvaru tŕňového prievlaku vo vzťahu k ťažnej sile pri ťahaní presných rúr.
V spolupráci s oceliarňou pokračovali práce v oblasti environmentálnych riešení, osobitne boli študované otázky vplyvu skladby šrotu na chemické zloženie odpraškov. Na našom spoločnom pracovisku FMMR LSPO boli vyriešené otázky odpadových vôd pri hydrometalurgickom spracovaní odpraškov z EOP. Dobré výsledky boli dosiahnuté aj v oblasti analýzy trosky z EOP s tým, že najväčšiu pozornosť venujeme otázkam jej uplatnenia ako umelého hutného kameniva, respektíve ako kovonosnej sázky. Našim ďalším cieľom je kontrola, prípadne znižovanie obsahu železa v troske z EOP. Pre modelovanie a riadenie sekundárneho chladenia LPO bol použitý systém OptiExpert na prípravu programovo realizovateľného prototypu, ktorý by mal viesť k systému pre automatizovanú analýzu dát, výpočty a ich spracovanie pre následnú optimalizáciu kryštalizácie ocele pre formát 205/40. Z najvýznamnejších výsledkov uvádzame otvorenie laboratória SimConT na FMMR, ktorý je dôsledným modelom medzipánve v ŽP a.s. Na tomto modeli boli uskutočnené prvé overovacie experimenty, s implementáciou pre prevádzkové podmienky medzipánve ŽP a.s. V oblasti žiarubetónov, nízko a bezcementových, boli urobené úvodné štúdie a optimalizované príslušné zmesi a chemické zloženia, ktoré budú predmetom ďalšieho výskumu, s možnosťou priamej aplikácie v podmienkach ŽP a.s.
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že prezentované výsledky boli realizované v úzkej spolupráci so všetkými pracovníkmi na prevádzkarňach ŽP a.s., za čo im vyslovujem poďakovanie.
Na základe výzvy ministerstva hospodárstva SR sme v roku 2018 v spolupráci so ŽP a.s. podali projekt pre technicko-inovačnú platformu, kde je programovo definovaný zámer výskumu, vývoja, ale hlavne optimalizácie technológie výroby valcovaných a presných rúr s výhľadom až do roku 2023. Jeho význam spočíva v tom, že zahŕňa inováciu ako v materiálovej oblasti, tak inováciu v technológiách výroby zabezpečením aj unikátnych investičných zariadení, z ktorých spomeniem napríklad smart ťažnú stolicu.

 

 

V oblasti vývoja technológie a inštrumentalizácie sme zabezpečili trojrozmerné skenovanie, počítačovú tomografiu pre geometriu a presnosť vyrábaných rúr.

 

S akými očakávaniami ste vstúpili do nového roka a čo bude pre vás v tomto roku prioritou?
– Výskum a vývoj je kontinuálny proces, preto jednoznačne budeme nadväzovať na výsledky dosiahnuté v minulom roku. V každom prípade máme pomerne jasnú predstavu o zameraní výskumu nielen pre rok 2019, ale s výhľadom na najbližších päť rokov. Ako som už v úvode naznačil, popri základnom a aplikovanom výskume sa naše hlavné zámery začínajú viac premietať do nasledovných oblastí: oblasť výrobkovej a technologickej inovácie s vysokou pridanou hodnotou a produktivitou práce, zabezpečenie transferu výsledkov výskumu priamo do riadiacich procesov v jednotlivých technologických uzloch, v konečnom dôsledku až po online procesy s dôsledným využívaním princípov Industry 4.0. Tieto zámery a výskum musíme orientovať na riešenie takých úloh, ktoré prispejú a zabezpečia svetovú konkurencieschopnosť a ekonomickú prosperitu ŽP a.s., respektíve jej dcérskych spoločností. V tomto zmysle v spolupráci so všetkými prevádzkarňami by som vyzdvihol hlavné zámery v oblasti výskumu a vývoja pre získanie súboru poznatkov, ktoré nám vytvoria základ pre následnú algoritmizáciu technológie výroby. Všetky tieto zadania sú premietané do ôsmich výskumných úloh, ktoré budeme v roku 2019 riešiť a piatich projektov APVV. Sme spoluriešiteľmi ďalších piatich podaných projektov APVV a v prípade ich schválenia bude náš výskumný záber od 1. júla podstatne rozšírený.
Z najvýznamnejších úloh uvedieme tieto: v oceliarni budeme naďalej pokračovať v softvérovom riešení optimalizácii kryštalizácie kontizliatkov, s možnosťou vytvárania big date údajov a následnou implementáciou do riadiacich systémov v rámci oceliarne. Očakávame prvé výsledky z vodného modelu, ktoré umožnia optimalizovať procesy v medzipánve ŽP a.s. Budeme sa venovať problematickým prípadom náročných akostí ocelí pri výrobe kontizliatkov. V environmentálnej oblasti očakávame ukončenie budovania laboratória LSPO a hydrometeorologického spracovania odpraškov na ZnO respektíve ZnSO4 a veríme, že sa nám podarí realizovať ich praktické overenie u potenciálnych odberateľov. V prípade trosky z EOP chceme optimalizovať gralunometrické zloženie trosky pre konkrétne priemyselné využitie, a to ako pre oblasť UHKT, cementárne, tak aj pre oblasť využitia ako kovonosného odpadu. Pristúpime k prvým overovacím skúškam k znižovaniu obsahu železa v troske. Budú realizované prvé laborátorné experimenty s novými typmi žiarobetónov, a to nízko a bezcementových. V prípade spolupráce s valcovňou chceme v každom prípade realizovať plnú inštrumentalizáciu dierovacieho lisu s možnosťou merania a snímania excentricity a budeme pokračovať v modelovaní a simulácii procesov v reálnom čase vo všetkých uzloch prípravného poradia. Pokladáme za potrebné, aby na ťahovej redukovni boli inštalované optimalizované trysky pre všetky stojany a chceme zaviesť kontinuálne snímanie teploty valcov redukovne a teploty valcovaných rúr v jednotlivých stojanov redukovne, ako základ pre riadený proces valcovania. V oblasti výroby presných rúr budeme pokračovať v optimalizácii viacťahových technológii s cieľom znížiť počet operácii, ťahov, priebehov a tým zvýšiť ekonomiku a produktivitu práce. Za kľúčové pokladáme vybudovanie pracoviska TUBEFORM, ktoré umožní na laboratórnych stendoch realizovať modelové skúšky procesov ťahania na tŕni, na prievlaku, s možnosťou priamej implementácie na konkrétnu ťažnú stolicu v ťahárni rúr. Chceme prispieť k využitiu najmodernejších technológii, ako je počítačová tomografia, 3D meranie pre presné a priebežné stanovenie geometrie vyrábaných presných rúr.
V závere chcem povedať, že mnohé naše dosiahnuté výsledky spĺňajú medzinárodné a svetové kritéria. V minulom roku sme publikovali 45 prác, pričom nami prezentované výsledky mali dobrý ohlas a osobitne uvádzam aj prednášky v Japonsku a Číne. Vyzdvihujem veľmi dobrú spoluprácu so všetkými prevádzkarňami ŽP a.s., s odborom riadenia a zabezpečenia kvality a prevádzkarňou centrálna údržba, bez ktorej by uvedené výsledky nebolo možné realizovať.