Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V marci boli zverejnené:

Organizačné normy
Poriadok P-01/2018

revízia 5, zmena II

Organizačný poriadok Železiarní Podbrezová a.s.
Poriadok P-02/2019

revízia 6, zmena 0

Pracovný poriadok Železiarní Podbrezová a.s.
Smernica S-017/2019

revízia 1, zmena 0

Verejné obstarávanie – postup pri zadávaní zákaziek
Smernica S-019/2019

revízia 1, zmena 0

Riadenie projektov – organizácia činností projektového cyklu
Smernica S-171/2019

revízia 2, zmena 0

Činnosť  technickej rady
Smernica S-301/2019

revízia 6, zmena 0

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Smernica S-390/2019

revízia 2, zmena 0

Vyplácanie miezd zamestnancom ŽP a.s.
Smernica S-410/2016

revízia 3, zmena II

Nakladanie s odpadmi v ŽP a.s.
Pokyn PO-174/2016

revízia 2, zmena I

Tvorba obchodného plánu ŽP a.s.
Pokyn PO-202/2016

revízia 3, zmena I

Marketingové analýzy
Pokyn PO-216/2017

revízia 1, zmena I

Evidencia obalov a neobalových výrobkov

 

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 04/2019

 

Menovanie projektového tímu projektu „IS na správu registratúry“- II.  etapa (komplexný projekt integrácie s IS ŽP a.s.)

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 11/2019 Menovanie komisie pre revíziu zbierkových predmetov
Rozhodnutie č. 12/2019 Menovanie komisie pre tvorbu a kategorizáciu zbierok Hutníckeho múzea Železiarní  Podbrezová
Rozhodnutie č. 13/2019 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. počas strednej opravy v prevádzkarni oceliareň a počas veľkonočných sviatkov 19. 04. 2019 – 22. 04. 2019
Príkaz č. 08/2019 Kontrola, údržba a prehliadka stavu elektrického zariadenia v ŽP a.s.

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm