Rok 2018 bol rekordný vo výrobe a úspešný v ekonomike

 

V roku 2018 sme prekročili plánované hodnoty vo výrobe ocele, bezšvíkových aj presných rúr, ako aj vo výsledku hospodárenia spoločnosti.
Vďaka vysokému dopytu po našich výrobkoch počas roka 2018 boli naplnené výrobné kapacity na hlavných výrobných prevádzkarňach a boli dosiahnuté historické rekordy vo výrobe ocele (379 tisíc ton) a vo výrobe bezšvíkových rúr (208,4 tisíc ton).
Tržby za výrobky dosiahli hodnotu 285 miliónov eur, pričom plán bol 264,8 milióna eur.
V porovnaní s plánom sme predali o 10,5 tisíc ton výrobkov viac a medziročne sme predali až o 23,3 tisíc ton výrobkov viac. Náklady na výrobnú spotrebu boli v skutočnosti vyššie o 8,6 milióna eur a osobné náklady prevýšili plán o 2,6 milióna eur.
Výsledok hospodárenia v hlavnej hospodárskej činnosti dosiahol zisk 14 163 tisíc eur, čo je naviac oproti plánu o 10 179 tisíc eur. Tento pozitívny efekt sme dosiahli zabezpečením vyšších skutočných predajných cien oproti plánovaným.
Výsledok hospodárenia vo finančnej činnosti je zisk 2 297 tisíc eur vďaka prijatým dividendám od dcérskych spoločností znížených o úroky z poskytnutých úverov a o kurzové straty.
Z celkového výsledku hospodárenia, po zohľadnení pripočítateľných a odpočítateľných položiek vstupujúcich do daňového základu, bola vypočítaná daň z príjmov právnických osôb, vo výške 2 901 tisíc eur. Splatnosť dane bola k 1. aprílu 2019.
Účtovná hodnota celkového majetku spoločnosti ŽP a.s. je 289,6 milióna eur, pričom hodnota budov, stavieb, strojov a zariadení vzrástla medziročne o 4,9 milióna eur, zásoby materiálu, náhradných dielov, polotovarov a výrobkov o 10,5 milióna eur a pohľadávky za výrobky a služby o 4,9 milióna eur. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku za rok 2018 bolo v hodnote 13,2 milióna eur.
Celková hodnota majetku je krytá vlastnými zdrojmi vo výške 72 percent. Úverová zadĺženosť je 12,4 percenta.
Správnosť, pravdivosť a preukázateľnosť zobrazenia finančnej situácie spoločnosti ŽP a.s., výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov k 31. decembru 2018 overila a potvrdila audítorská spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. Bratislava.