V čísle 20 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Priestupkov pri parkovaní pribúda, vinníkom hrozí pokuta i ďalšie sankcie

 

V súvislosti s parkovaním v areáloch Železiarní Podbrezová a na pridružených odstavných plochách, dochádza denne k porušovaniu rôznych dopravných predpisov, nerešpektovaniu vodorovných a zvislých dopravných značiek a ďalším priestupkom. Zle odstavené vozidlá často bránia v plynulom prejazde ostatným vodičom, nehovoriac o situácii, keby vznikol požiar a záchranné zložky by sa k nemu nemohli dostať. Ide o jeden z najpálčivejších problémov, pričom jeho dôsledky si mnohí vôbec neuvedomujú.

Fotografia vznikla tesne po 14. hodine a na „hornom parkovisku“ jasne vidieť dostatok voľných parkovacích miest, napriek tomu, že z dennej zmeny ešte zamestnanci neodišli a vodiči do poobednej už dávno zaparkovali.

Vodiči mnohokrát nerešpektujú vyznačené miesta, ignorujú parkovacie „chlieviky“ riadne označené rezervačnou tabuľkou alebo svoje vozidlá odstavia tak, že v prípade potreby nedokážu cez daný úsek prejsť zmieňovaní záchranári. Ako informoval Ing. Pavel Valent, manažér bezpečnosti ŽP, priestupky evidujú prakticky každý deň, a to hneď niekoľko. Upozornenie vinníka a hrozba pokuty mnohokrát nepomáhajú.

„Parkovacie miesta sú riadne vyznačené v súlade so zákonom tak, aby sa na parkovisko zmestilo čo najviac vozidiel a aby bol, v prípade potreby, zabezpečený bezproblémový prejazd záchranných zložiek. Môže dôjsť k situácii, že bude horieť auto a hasiči sa k nemu nedostanú kvôli inému vozidlu brániacemu príjazd. Takýmto spôsobom sa chytia ďalšie autá a problém je na svete,“ vysvetlil P. Valent.

 

Objektívna zodpovednosť

Povinnosť správne parkovať ukladá Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v § 23 ods. 2, podľa ktorého je vodič povinný pri zastavení a státí prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státi je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

Vodičov upozorňujeme, že aj v prípade porušenia predpisov pri zastavení a státí im môže byť udelená pokuta od štátnej polície. „Odporúčam pozrieť si § 6a spomínaného zákona, to je práve toľko spomínaná objektívna zodpovednosť, kde sa mnohí určite nájdu. Len pripomínam, že všetky parkovacie miesta sú monitorované kamerovým systémom a vinníkovi, v prípade objektívnej zodpovednosti, môže prísť pokuta od polície poštou, čiže jeho priestupok nemusí byť riešený na mieste a ihneď. Nesprávne parkovanie je riadne zadokumentované zásahovou službou ŽP Bezpečnostné služby s.r.o., “ pokračoval P. Valent.

 

Ďalšie priestupky

Na tomto obrázku porušujú vodiči hneď dva predpisy. Foto: M. Jančovič
Na tomto obrázku porušujú vodiči hneď dva predpisy.

Zamestnanci ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. budú prísnejšie evidovať každý priestupok na území železiarní. „Mnohé riešime napomenutím. Ak vidíme nesprávne odparkované auto, vodičovi necháme za stieračom odkaz s upozornením. Ešte stále veríme, že aj takouto formou eliminujeme prehrešky,“ povedal Mgr. Peter Suja, riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.

Zamestnanci mnohokrát nerešpektujú ani vyhradené a riadne označené parkovacie miesta. Ako príklad možno uviesť nový závod. Miesta vyhradené pre návštevy zaberajú pracovníci železiarní. „Stretávame sa tiež s prípadmi, keď zamestnanec zaparkuje svoje vozidlo pred vstupom do areálu a bráni vjazdu a výjazdu. Napríklad pred RP skladmi, kde to riešime takmer každý týždeň,“ povedal P. Suja.

Ukážka nesprávneho parkovania.

Logicky vyplýva, že zlé parkovanie nie je možné donekonečna tolerovať. „Nedisciplinovanosť vodičov budeme posudzovať prísnejšie. Neustále porušovanie predpisov musí mať odozvu i z našej strany. Ak zistíme priestupky, budeme ich riešiť aj v spolupráci s políciou,“ dvihol varovný prst P. Suja. Manažér bezpečnosti ŽP Pavel Valent ho následne doplnil, že vodiči okrem zlého parkovania porušujú aj ďalšie predpisy.

„V areáloch jednotlivých závodov nerešpektujú dopravnú značku „STOP“ a prekračujú maximálnu povolenú rýchlosť. Všetko sú to priestupky a v bežnej doprave, hocikde na ulici, by boli za ne pokutovaní. Ale keď prídu k našim závodom alebo do jednotlivých areálov, pravidlá prestanú rešpektovať. Zrejme si to vodiči obhajujú tým, že tu na nich nemá polícia dosah a nič sa im nemôže stať. Nie je to však pravda a veľmi rýchlo to niektorí zistia,“ upozornil P. Valent.

Pokuty či napomenutia ale nemusia byť jediným trestom. „V krajnom prípade, napríklad ak auto bráni prejazdu záchranných zložiek a my sa nevieme dopátrať k jeho majiteľovi, bude toto vozidlo odtiahnuté na náklady vlastníka,“ upozornil. Zdá sa, že pohár trpezlivosti preteká a bude potrebné radikálnejšie riešenie problému. Bezpečnosť je v našej spoločnosti jednou z priorít a aj porušovanie dopravných predpisov môže mať za následok rôzne škodové udalosti, nehovoriac o ohrození života či zdravia ľudí.

Vodič parkujúci v zákaze zastavenia.

„Ešte raz vyzývame vodičov, aby rešpektovali vodorovné i zvislé dopravné značenia, dodržiavali rýchlosť, pokyny pracovníkov dopravy a bezpečnostnej  služby a parkovali výhradne na miestach na to určených. Nie je v našom záujme niekomu škodiť, ale pravidlá sa jednoducho musia dodržiavať všade,“ doplnil P. Suja. Zároveň dodal, že v prípade priestupkov v areáloch jednotlivých závodov môže byť zamestnancom okamžite odobratá elektronická identifikačná karta umožňujúca vjazd do starého alebo nového závodu.

 

Upozornenie aj pre chodcov

Pravidlá cestnej premávky je potrebné dodržiavať vždy a všade. Netýka sa to len vodičov motorových vozidiel, ale aj chodcov. V rámci zvýšenia bezpečnosti boli opätovne vyznačené čiary na vozovkách. „Aj chodci musia byť obozretní. Momentálne je všade zhustená premávka, preto musia dbať na svoju bezpečnosť,“ povedal P. Valent. V areáloch ŽP sa nachádzajú priechody pre chodcov, ktoré by mali zamestnanci, pohybujúci sa pešo po areáloch, využívať a neprechádzať cez cestu kdekoľvek. Obozretní by mali byť aj na železničných priecestiach či na dočasných strážnych stanovištiach.

 

Nové stojisko zvýši ochranu

V Podbrezovane číslo 18 sme hovorili o krádeži bicykla zo stojiska pri novom závode. Vedenie ŽP, v rámci zvýšenia bezpečnosti, zabezpečilo kryté stojisko pre bicykle, kolobežky a podobné dopravné prostriedky uzamykacím systémom. Stojisko funguje na báze elektronického zámku. Otvoriť ho možno iba prostredníctvom karty zamestnanca. Týmto spôsobom sa má zabrániť prípadnému odcudzeniu bicyklov. Dôležité v tomto prípade ale je, aby boli po opustení priestoru dvere na stojisku zatvorené. „Opäť sa stretávame s nedisciplinovanosťou. Ľudia si zoberú bicykel a kryté stojisko nechajú otvorené. Pritom stačí len bráničku za sebou uzavrieť a nie je potrebné ani prikladať kartu zamestnanca. Ide o jednoduchý úkon,“ vysvetľuje P. Valent. Zamestnanci si ani v tomto prípade často neuvedomujú ľahkovážnosť svojho konania. Bicykle ostatných sa môžu stať terčom zlodejov. A hoci sú objekty pod kamerami a neďaleko je bezpečnostná služba, vypátrať páchateľa nemusí byť jednoduché.

„Preto apelujeme na zamestnancov, ktorí chodia do práce na bicykli, aby si ich riadne zamykali, stojisko pri novom závode zatvárali, a tak zabránili krádežiam. V rámci bezpečnosti ich taktiež vyzývame, aby v týchto mesiacoch mali svoje bicykle dostatočne osvetlené. Jesenné dni a skoršie stmievanie idú ruka v ruke s nebezpečenstvom kolízie,“ dodal na záver P. Suja.

Disciplína a dodržiavanie pravidiel je na každom z nás. My rozhodujeme o tom, či zvýšime bezpečnosť a prevenciou zabránime kolíziám, škodovým udalostiam alebo zbytočným ublíženiam na zdraví. Sme rozumní ľudia a každý z nás si musí uvedomiť, že okrem nás tu pracujú ďalšie stovky zamestnancov. Skúsme sa na vec pozrieť inak ako len cez vlastnú osobu a buďme viac tolerantní. Na cestách, na parkoviskách, pri prejazdoch jednotlivými stanovišťami, jednoducho všade. Nikto nechce nikoho zbytočne trestať, avšak poriadok a disciplína sú súčasťou každodenného života a platí to aj v našej spoločnosti. Verme, že aj vďaka týmto apelom sa situácia s disciplínou zlepší a priestupkov bude každým dňom ubúdať.