Dubová a Predajná dopĺňajú kvarteto malých vodných elektrární

 

Hydrocentrála v Dubovej slúži už viac ako sto rokov.

Náš seriál o malých vodných elektrárňach zásobujúcich Železiarne Podbrezová zakončíme v Dubovej a v Predajnej.

Hydrocentrála Dubová bola vybudovaná v rokoch 1902 až 1909. Nachádza sa v obci Nemecká a názov dostala po miestnej časti obce. Na začiatku boli v elektrárni nainštalované dve Francisove turbíny s identickým výkonom 553 kilowatov (kW). Zmena nastala v roku 1975, keď jednu z turbín nahradili Kaplanovou. Bola silnejšia ako pôvodná a dosahovala výkon 1 260 kW. V rokoch 1988-1993 sa uskutočnila rekonštrukcia prívodného kanála Lopej – Dubová. Jej súčasťou bola aj generálna oprava strojného zariadenia v Dubovej. Kaplanovu-Propelerovu turbínu odviezli do Českej republiky, kde došlo k ďalšej úprave a nastaveniu lopatky obežného kolesa tak, aby najvyššia účinnosť turbíny bola pri výkone 800 kW. Odvtedy už k výraznejším zásahom do pôvodných zariadení nedošlo. Dnes táto turbína dosahuje maximálny výkon 970 kW.

Voda do elektrárne v Dubovej prichádza z viacerých zdrojov. Najväčším je rieka Hron. Okrem neho je to i Vajskovský potok v Lopeji a Jasenský potok v malej vodnej elektrárni v Predajnej. Voda do Dubovej je privádzaná tunelovým privádzačom Lopej – Dubová. V tomto prípade je zaujímavosťou fakt, že z hľadiska výškového umiestnenia je privádzač rozdelený na dve časti. Povrchová časť má dĺžku približne 1,1 kilometra a druhá, podzemná, 3,7 kilometra.

 

Viaceré zdroje

Horná hať v Lopeji využíva vody rieky Hron a je vybavená česlicami na zachytávanie hrubých nečistôt. „V Hrone pláva mimoriadne veľa odpadu. Najmä počas zvýšenej hladiny rieky musia pracovníci odstraňovať rôzne predmety, ale aj veľké kusy dreva. Teraz, v jesennom období, zasa čistia česlice od listov,“ povedal Jozef Kováčik, energetik a vedúci strediska v starom závode. V časti Lopej sa nachádza aj dolná hať. Je zložená z dvoch kalových polí, za ktorými sú osadené automatické česlice na zachytávanie jemných nečistôt. Za česlicami je osadené regulačné dvojstavidlo široké 4,6 metra. Za ním sa svetlá šírka zužuje a súčasne sa mení profil privádzača z obdĺžnika na kruh s priemerom 2 700 milimetrov. Celá trasa privádzača je vybavená dvoma odpieskovacími šachtami Šúbor s prepadovou hranou a Zámostie. V šachte Dolinka a Sviniarka je prepadová hrana a odkaľovancí otvor. Hladina vody v privádzači je udržiavaná na 2,2 metra.

Zamestnanec počas výkonu pracovnej zmeny.

„Nátok vody z privádzača do potrubia v Dubovej je osadený rýchlouzáverom rozmerov 2000 x 2000 milimetrov. Pred rýchlouzáverom sú osadené automatické jemné česlice. Výpustný objekt v Dubovej je napojený k turbínam oceľovým potrubím v priemere 2000 milimetrov,“ pokračoval ďalej J. Kováčik.

 

Elektráreň v Predajnej

Elektráreň Dubová má menšiu sestru v Predajnej. Bola vybudovaná v rokoch 1994 – 1997. Do trvalej prevádzky ju spustili až na začiatku leta 1998. Je umiestnená v obci Predajná na bývalom vstupnom objekte podzemného privádzača vody Lopej – Dubová. Objekt je založený v hĺbke 10,3 metra pod terénom v otvorenej stavebnej jame. „Elektráreň Predajná využíva nadlepšenie  prítoku vody z hate na Jasenskom potoku do tunelového privádzača pre Dubovú s energetickým využitím rozdielu hladín medzi Jasenským potokom a podzemným privádzačom,“ odborne vysvetlil J. Kováčik. Nápustný objekt s lapačom splavenín je situovaný na pravom brehu Jasenského potoka.

Výtok z turbín MVE je vyústený do „ukľudňujúceho“ bazéna a cez prepadovú hranu medzi bazénom a kanálom voda prepadá do tunelového privádzača Lopej – HC Dubová.

Spoza jemných česlíc na konci odpieskováka je tiež  napojené potrubie s priemerom jeden meter, zredukované na 700 milimetrov. Je vyústené do „ukľudňujúceho“ bazéna pod strojovňou, slúžiace ako jalový prepad. V prípade dlhodobej poruchy v Predajnej je určené pre doplnenie vody v privádzači pre elektráreň Dubová.

Elektráreň v Predajnej má dve Francisove turbíny. Väčšia má výkon 161 kW, menšia o polovicu menej. Súčasťou sú aj dva generátory s výkonom 160 a 75 kW.

 

Po strednej oprave

Podobne ako Jasenie, tak aj malé vodné elektrárne v Dubovej a Predajnej prešli strednými opravami technologického zariadenia. „Tieto opravy plánujeme vždy na konci leta a začiatku jesene. V tomto období klesá množstvo vody v Hrone a v ostatných vodných tokoch,“ vysvetlil J. Kováčik.

Pracovníci železiarní počas piatich septembrových dní tohto roka vykonali široké spektrum opráv. „Na strojovom zariadení hydrocentrály Dubová boli práce zamerané predovšetkým na výmenu puzdra upchávky pre generátor TG 2, výmenu labyrintu, pretesnenie hydraulických servomotorov, výmenu uhlíkovej upchávky, kontrolu ložiska a ďalších mechanických častí generátora. Taktiež sme skontrolovali a nastavili tiahla na rozvádzacích lopatkách, skontrolovali regulátor, držiaky uhlíkov a zberných krúžkov, chladič oleja a mnoho ďalšieho,“ priblížil priebeh strednej opravy.

Na vtokovom zariadení pracovníci vymenili reťaze na čistiacich strojoch, skontrolovali vodiace kolesá a gumy na škrabkách. „Z usadzovacieho bazéna sme vyviezli naplavený piesok, ktorý sa tam za rok nahromadil,“ pokračoval ďalej J. Kováčik.

Opravám sa nevyhla ani Predajná, kde taktiež museli vyčistiť bazén od piesku, avšak, v porovnaní s Lopejom ho bolo oveľa väčšie množstvo. „Vykonali sme revíziu elektrického zariadenia, rozvodne a generátorov. Takisto sme na privádzači Lopej – Dubová skontrolovali a premazali mechanizmy na odkaľovacích šupátkach, skontrolovali stav betónových častí privádzača a vyčistili odpieskováky. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa strednej opravy zúčastnili,“ dodal na záver Jozef Kováčik.

Ako vidieť, každá z predstavených elektrární má pre naše železiarne veľký zmysel. Iba dokonalá a kvalitná údržba dokáže zabezpečiť plynulý chod zariadení, ktoré nám slúžia už desiatky rokov. Seriál o malých vodných elektrárňach môžeme uzavrieť s konštatovaním, že ich význam je aj v 21. storočí veľmi dôležitý a pre ekológiu prospešný.