Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2021 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom mesiaci. V septembri boli zverejnené:

 

Organizačné normy

SmernicaS-334/2021

revízia 2, zmena 0

Zlepšovacie návrhy – evidencia, posúdenie, využívanie a odmeňovanie
Smernica S-399/2021

revízia 2, zmena 0

Povodňový plán ŽP a.s.
Smernica S-425/2019

revízia 4, zmena II

Hodnotenie dodávateľov
Smernica S-444/2021

revízia 3, zmena 0

Systém vybavovania obchodného prípadu na výstupe – kusovina
Smernica S-476/2013

revízia 3, zmena II

Obeh vybraných účtovných dokladov

 

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 10/2021 Mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov spoločnosti ŽP a.s. voči jej dcérskym spoločnostiam k 30. 09. 2021 – dcérske spoločnosti
Rozhodnutie č. 11/2021 Vypracovanie vykonávacieho plánu na rok 2022 – dcérske spoločnosti

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 19/2021 Menovanie pracovného tímu na prehodnotenie organizačnej štruktúry a stavov zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s.
Rozhodnutie č. 20/2021 Úprava pracovného režimu v prevádzkarni ťaháreň rúr – dielni oblúkareň
Rozhodnutie č. 21/2021 Prevádzková doba strážnych stanovíšť SZ2 (Pod kostolom)  a SZ3 (Remíza)
Príkaz č. 13/2021 Mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov spoločnosti ŽP a.s. voči jej dcérskym spoločnostiam k 30. 09. 2021
Príkaz č. 14/2021 Vypracovanie vykonávacieho plánu na rok 2022

 

Informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Oznámenie č. 05/2021 Čísla, názvy a skratky organizačných útvarov ŽP a.s.

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty –  úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm