Žiaci si po úspešnej maturite prevzali vysvedčenia a vstúpili do rodiny železiarov

Spoločná fotografia účastníkov futbalovej exhibície v Podbrezovej. Foto: M. ŠtefánikV Dome kultúry Železiarne Podbrezová sa aj tento rok uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení úspešným absolventom Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová a Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová. Za prítomnosti rodičov a vzácnych hostí bolo do rodiny železiarov prijatých takmer sedemdesiat maturantov.

V úvode sa prítomným prihovoril Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová: „Vzdelanie je niečo, čo môžeme mladým ľuďom dať, aby sme ich pripravili do života. Ten, kto získa dobré vzdelanie, sa vždy a všade uplatní. Som hrdý, že máme takúto školu a učiteľov, ktorí vychovávajú vysoko kvalitných absolventov.“

Následne privítal vzácneho hosťa, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Slavomíra Partilu, ktorý poznamenal, že mu je veľkou cťou byť súčasťou slávnosti. Vyjadril tiež potešenie, že absolventi mohli študovať v škole, ktorá moderným a nadčasovým spôsobom reaguje na požiadavky doby. Ešte pred začiatkom programu osobne navštívil jej priestory a oboznámil sa s vyučovacím procesom.Štátny tajomník Slavomír Partila (v strede) počas návštevy našej školy. Sprevádzali ho Miriam Pindiaková a Ján Villim.	Foto: M. Štefánik

„Táto škola prináša prepojenie vzdelávania a využitia vedomostí s reálnym životom. Nedbá iba na výsledky, ale aj na prívetivé prostredie, kde sa žiak cíti dobre. Využíva moderné technológie, rešpektuje rozdiely, učí tímovej práci, vzájomnej pomoci a rešpektu voči sebe navzájom,“ povedal počas príhovoru a dodal: „Chcem vysoko vyzdvihnúť a podporiť duálne vzdelávanie, ktoré títo absolventi mohli zažiť v priam ideálnych podmienkach. Je dobré a nanajvýš žiadúce, aby bola vytvorená väzba medzi priemyslom a odbornými školami.“

Slavomír Partila v závere svojho príhovoru poďakoval zriaďovateľovi, vedeniu, pedagogickému zboru a všetkým zamestnancom za prácu a zanietenie. Vyzdvihol tiež skutočnosť, že škola dosahuje výborné výsledky v rámci rôznych hodnotení.

Nové výzvy

V príhovore pokračovala Miriam Pindiaková, riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová. Absolventom adresovala tieto slová: „Dnes, keď opúšťate brány našej školy, otvára sa nová kapitola vášho života. Každý z vás prešiel jedinečnou cestou, prekonal rôzne výzvy a dosiahol mnohé úspechy. Vaša usilovnosť, odhodlanie a snaha nás všetkých napĺňajú hrdosťou. Ste pripravení čeliť novým výzvam a využiť všetky príležitosti, ktoré vám svet ponúka.“

Slávnostného aktu prijímania žiakov do rodiny železiarov sa ujali (v talároch zľava) Martin Domovec, člen Predstavenstva a technický riaditeľ ŽP a.s., Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s. a Miriam Pindiaková, riaditeľka SSŠ ŽP. Foto: M. ŠtefánikRiaditeľka pripomenula žiakom, že vzdelanie nie je len o tom, čo sa naučili v učebniciach, ale aj o hodnotách, ktoré si osvojili. V príhovore tiež poďakovala rodičom i kolegom za neúnavnú prácu. „Ste neoddeliteľnou súčasťou úspechu týchto mladých ľudí,“ dodala.

Po príhovoroch si 69 absolventov oboch organizačných zložiek prevzalo maturitné vysvedčenia a podpísalo sa do Pamätnej knihy. Študenti v záverečnej reči spomínali na roky strávené v škole, na pekné i ťažšie chvíle. Slová vďaky adresovali rodičom, pedagógom, ale i zriaďovateľovi – akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. „Akoby to bolo včera, čo sme po prvýkrát zavítali do lavíc našej školy. Boli sme iní ako dnes, možno lepší, možno horší. Teraz tu stojíme s jednou tajnou túžbou – stať sa skutočne dospelými,“ povedal v príhovore Matej Nosáľ, úspešný absolvent Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej.

Doplnil ho Matúš Hudák z gymnázia: „Keď tu stojíme s maturitnými vysvedčeniami v rukách, uvedomujeme si, že už dávno nie sme detičky, ale ľudia nachádzajúci sa na prahu dospelosti s obrovskými možnosťami pred sebou. Každý z nás má svoje sny, ambície, ktoré by si rád splnil. Pevne verím, že sa nám to podarí.“

Odmenení žiaci, trieda i učitelia

Po prevzatí vysvedčení boli odmenení najlepší žiaci z oboch organizačných zložiek. Zo Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej si vzácny dar prevzal Matej Nosáľ a spomedzi gymnazistov bol najlepším Matúš Hudák. Ďakovný list a šperk od spoločnosti ALO diamonds im odovzdal Vladimír Soták.

Už sa stalo tradíciou, že generálny riaditeľ podbrezovských železiarní venuje odmenu 500 eur najlepšej triede. Tento rok sa ňou stala IV. H. Symbolický šek prevzala Miroslava Svinčiaková, triedna učiteľka a Adriana Syčová, predsedkyňa triedy.

Okrem kolektívu boli ocenení aj najlepší pedagógovia – Romana Dovalová, Ivan Štubňa a Ľubica Žabková. Potešila ich Komenského plaketa, ďakovný list a voucher na rekreačný pobyt na Táľoch z rúk Jána Villima, člena Predstavenstva a personálneho riaditeľa ŽP a.s.

Miloš Dekrét, člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ ŽP a.s., ocenil na pódiu najlepších inštruktorov – Ivana Jagerčíka a Ivana Stehlíka, ktorí si taktiež prevzali ďakovný list a poukaz na rekreačný pobyt na Táľoch.

Poďakovanie za spoluprácu

Odmenená bola aj Základná škola s materskou školou Májového povstania českého ľudu 35, Brezno. Naša škola totiž spolupracuje s viacerými základnými školami pri propagácii oboch svojich organizačných zložiek. Spoločne tak pomáhajú v rozhodovacom procese pri výbere strednej školy ôsmakom i deviatakom. Preto vedenie našej akciovej spoločnosti každý rok ocení jednu z nich. Peňažný dar v hodnote 500 eur si z rúk Martina Domovca, člena Predstavenstva a technického riaditeľa ŽP a.s. prevzal Peter Macko, riaditeľ spomenutej školy. 

Bodku za slávnostným predpoludním dal kultúrny program. Divákov rozveselili horehronské piesne žiakov našej školy, členov folklórneho súboru Kýčera, ktorých doprevádzala učiteľka Ľubica Hroncová, ale i vystúpenie zoskupenia Tobias Band, ktorého členmi sú taktiež naši žiaci. Krásne piesne z rusínskej oblasti zaspievali učiteľka Erika Kánová, spolu s riaditeľkou Miriam Pindiakovou, ktoré doplnil žiak Ján Cencer a na heligónke ich sprevádzala Ľubica Hroncová. Spev, tanec a dlhotrvajúci potlesk ukončil slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení.

Maturita rečou čísel

Celkový počet úspešných maturantov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová bol 34. Z toho v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení absolvovalo skúšku dospelosti deväť žiakov, mechanikov mechatronikov bolo 18 a mechanikov elektrotechnikov sedem.

V Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová maturovalo v riadnom termíne 35 žiakov. Zastúpenie maturitných komisií bolo pestré, pretože žiaci maturovali aj z chémie, biológie, dejepisu, občianskej náuky, informatiky, matematiky, fyziky, geografie a základov športovej prípravy.

  • Miriam Pindiaková, riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová: „Maturanti z odbornej školy počas ústnych odpovedí pred maturitnými komisiami preukázali nielen všeobecné, ale aj odborné vedomosti, za čo boli odmenení pozitívnym hodnotením členmi jednotlivých komisií. Ich veľkou výhodou počas teoretickej časti odbornej zložky boli skúsenosti, ktoré získali v rámci praktickej prípravy, či už v dielňach školy alebo na pracoviskách praktického vyučovania priamo v podniku, čiže prepojili teóriu s praxou. Aj keď je rozlúčka s absolventmi súčasťou našej práce, vždy na nich pozeráme s hrdosťou a tešíme sa, že naše štvorročné úsilie a mnohokrát aj pedagogické majstrovstvo prinieslo svoje ovocie. Každý z nich v našej škole zanechal svoju stopu.“