Na slovíčko

 

Prosím o vysvetlenie, ako správne používať príslovku celkom.

Príslovka celkom je v spisovnej slovenčine rovnoznačná s príslovkou úplne. Hovoríme a píšeme „celkom sa zmenil, je celkom nový a pod. Nevhodne sa však touto príslovkou nahrádza príslovka spolu, vedno: „ Zamestnanci odpracovali celkom 25 hodín, (správne znie: spolu 25 hodín).

Je správne vyjadrenie strašne krásne?

Určite nie. Prídavné meno strašný znamená vzbudzujúci strach, hrozný, desivý…, aj príslovka strašne je nositeľom tohto významu.  Môžeme ju používať v spojení pôsobiť strašne – vzbudzovať hrôzu, v hovorovom vyjadrení strašne sa báť, strašne dlho čakať… Spojenia typu strašne ťa ľúbim, strašne vám ďakujem, strašne ti chcem pomôcť a pod., v ktorých sa príslovka strašne používa paradoxne na vyjadrenie kladného alebo obdivného postoja, nie sú v spisovnom jazyku vhodné.

Ako písať názvy predstavenstiev a dozorných rád?

V prípade, že sa uvádza plný názov inštitúcie alebo podniku, píšu sa s veľkým začiatočným písmenom, napr. predseda Predstavenstva ŽP, Dozorná rada ŽP…, ak neuvádzame plný názov, spojenie predstavenstvo, aj dozorná rada sa píše s malým začiatočným písmenom.