S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, finančným riaditeľom Transmesa

Naše ciele sú vysoké, ale reálne

 

Logo TRANSMESA

S Ing. Drahomírom ĎURČENKOM, finančným riaditeľom TRANSMESA

Ako hodnotíte rok 2017 vo vašej spoločnosti?

– Ako som už uviedol, v hodnotení prvého polroku, po neustálom poklese cien našich výrobkov v posledných rokoch, v ktorých sme sa často stretávali s nestabilným množstvom zákaziek, došlo začiatkom uplynulého roku k priaznivej zmene na trhu hutníckych výrobkov. Výrazný nárast dopytu znamenal dostatok zákaziek na postupné využitie plnej výrobnej kapacity oboch španielskych výrobných spoločností. Za uvedených podmienok sme mali často problémy s pokrytím požiadaviek zo strany našich zákazníkov. Vzhľadom na naše výrobné kapacity a stanovené objemové limity tovaru zo ŽP a.s., sme sa tak snažili optimalizovať výrobný program na sortiment s vyššou pridanou hodnotou.

Napriek pozitívnemu vývoju sme sa počas celého roku museli vyrovnávať s viacerými  problémami. Rast dopytu znamenal predlžovanie dodacích lehôt vstupných surovín potrebných k naplneniu výroby, hlavne pri externých dodávateľoch. Vysoké objemy nakládky jednotlivých expedičných miest v ŽP a.s., aj v našom centrálnom sklade hotovej výroby v Prémia de Dalt, sťažovali plynulosť a plnenie termínov dodania tovarov. Pre splnenie finančného plánu však bolo z nášho pohľadu rozhodujúce zosúladenie zvyšovania cien materiálových vstupov s realizačnými cenami našich finálnych výrobkov, čo napriek celoplošnému rastu v prípade niektorých dlhodobých projektov a v špecifickom sortimente našich výrobkov, nebolo jednoduché.

Dnes, pri hodnotení výsledkov úprimne ďakujem všetkým mojim kolegom a zamestnancom všetkých spoločností skupiny ŽP Group za dobre vykonanú prácu. Vďaka ich príkladnej spolupráci môžeme hodnotiť uplynulý rok ako veľmi úspešný.

 

Podarilo sa vám naplniť plány, ktoré ste si za dané obdobie naplánovali?

– V uplynulom roku TRANSMESA spolu s dcérskou spoločnosťou TAP vyrobili 8 646 ton, respektíve 23,8 milióna metrov presných oceľových rúr a profilov v sortimente s priemernou metrovou hmotnosťou 0,36 kilogramu na meter. To predstavuje šesťpercentný medziročný nárast. Z tohto objemu bolo 2 680 ton finalizovaných elektrolytickým pozinkovaním a 2 223 ton mechanickým delením, počet nadelených kusov sa tak za ostatné dva roky zdvojnásobil na pätnásť miliónov.

Spoločnosti dodali svojim odberateľom výrobky a tovar v celkovom objeme 13 711 ton a konsolidovaný obrat z predaja tovaru, výrobkov a služieb, tak dosiahol 36,3 milióna eur. Na štrnásťpercentnom medziročnom náraste tržieb má významný podiel predaj tovaru zo Železiarní Podbrezová a.s., ktorý predstavoval  5,7 milióna eur.  Spomedzi 37 krajín, do ktorých TRANSMESA expedovala svoje výrobky a tovar, dosiahol domáci španielsky trh 30,7 percentný podiel. Za uvedených podmienok bol dosiahnutý konsolidovaný zisk pred zdanením vo výške 1 879 tisíc eur.

Po významných investíciách do premiestnenia a modernizácie výroby v uplynulých rokoch bolo v roku 2017 realizovaných viacero menších projektov zameraných na technický rozvoj, optimalizáciu výrobných procesov, úsporu nákladov, zvyšovanie kvality a pridanej hodnoty výrobkov. Za všetky uvediem inštaláciu linky rovinného povrchového brúsenia profilov od španielskej firmy GER Máquinas Herramienta S.L., ktorá bola v septembri inštalovaná v dcérskej spoločnosti Transmesa USA, Inc. v Sterling Heights. V decembri bola v TAP spustená do prevádzky nová deliaca linka ADIGE, s ročnou kapacitou štyri milióny kusov pri dvojzmennej prevádzke, ktorá prispeje k zvýšeniu podielu nadelených kusov vo vlastnej réžii v prevádzke Sant Ramon.

Pri hodnotení výsledkov môžeme povedať, že plány stanovené na rok 2017 vo všetkých uvedených oblastiach – výroba, obchodná činnosť, technický rozvoj, aj finančný plán, sa nám podarilo splniť.

 

Čo očakávate od najbližších mesiacov a aké máte plány v aktuálnom roku?

– Uvedený trend pokračuje aj v prvom štvrťroku. Výrobný plán bol preto vypracovaný s cieľom štvorpercentného nárastu výroby, na celkových 9 000 ton. V obchodnom pláne počítame s medziročným zvýšením tržieb o 6,6 percenta z predaja vlastných výrobkov a tovaru, na rekordných 38,6 milióna eur.

Za január bolo vyexpedovaných celkovo 1 454 ton, z čoho 974 ton tvoril podiel vlastných výrobkov a pri celkových tržbách 3,9 milióna eur bol dosiahnutý výsledok hospodárenia vo výške 307 tisíc eur. Priebežná fakturácia v polovici februára na úrovni 2,4 milióna a aktuálny stav aktívnych objednávok v celkovom objeme 13,5 milióna eur potvrdzujú veľmi dobrú situáciu v zákazkách. V súčasnosti máme vo väčšine sortimentu naplnený výrobný program do konca apríla a potvrdzujeme nové objednávky na máj.

Nakoľko z dnešného pohľadu nič nenaznačuje negatívne zmeny na trhu v nasledujúcich mesiacoch, z uvedených čísel vyplýva, že v novom roku sme si stanovili vysoké, ale reálne ciele. V každom prípade však očakávame, že nadviažeme na dobré dosiahnuté hospodárske výsledky, a že aj rok 2018 by mohol byť pre nás úspešným.

 

Inštalácia linky rovinného povrchového brúsenia profilov od španielskej firmy GER Máquinas Herramienta S.L. v dcérskej spoločnosti Transmesa USA, Inc. v Sterling Heights, štát Michigan
Inštalácia linky rovinného povrchového brúsenia profilov od španielskej firmy GER Máquinas Herramienta S.L. v dcérskej spoločnosti Transmesa USA, Inc. v Sterling Heights, štát Michigan