S Ing. Petrom Krajanom, vedúcim prevádzkarne doprava

Rok 2017 bol pre dopravu priaznivý

 

Ing. Peter Krajan, vedúci prevádzkarne dopravaAko hodnotíte rok 2017 vo vašej prevádzkarni z dnešného pohľadu?

– Uplynulý rok bol pre prevádzkareň doprava priaznivý. Úlohy, ktoré boli na nás kladené v dopravných dispečingoch, sa nám podarilo splniť, či šlo o prepravu osôb alebo materiálu. Len pre predstavu, v stredisku cestná doprava a mechanizmy sme za rok 2017 najazdili celkovo 285 111 kilometrov na automobiloch a autobusoch v kategórii nad 3,5 tony a okrem toho sme odpracovali 39 144 hodín na rôznych mechanizmoch. V stredisku železničná doprava sme za rok 2017 v rámci vnútropodnikovej železničnej vlečky urobili 26 685 obslúh, pri ktorých sme presunuli a spracovali celkovo 92 285 vnútropodnikových aj štátnych železničných vagónov. Za uvedené výkony ďakujem všetkým zamestnancom prevádzkarne doprava a za súčinnosť spolupracujúcim útvarom.

Osobitne ďakujem kolektívu údržby cestnej a železničnej dopravy – našim technikom za zručnosť, iniciatívu a uplatnenie skúseností pri údržbe dopravných prostriedkov a zariadení dopravnej infraštruktúry. Vo vozovom parku nákladných vozidiel sme v roku 2017 zaznamenali obnovu trojnápravového ramenového nakladača s nosnosťou dvanásť ton, na podvozku IVECO Trakker, vozidlo na zametanie komunikácií s nadstavbou od firmy Trilety, na podvozku IVECO Eurocargo, vybavili sme jedno vozidlo Multicar nadstavbou na posyp a údržbu ciest a chodníkov. Tesne pred Vianocami sme boli prevziať nový 25 miestny midibus, na podvozku IVECO od slovenského výrobcu týchto vozidiel, firmy Rošero s.r.o. Spišská Nová Ves. Všetky uvedené vozidlá sa v prevádzke dobre osvedčili a aj vďaka tejto obnove sa nám podarilo splniť úlohy. Tieto vozidlá môžete vidieť pri práci v podniku, ale aj pri plnení požiadaviek pre dcérske spoločnosti.

 

Podarilo sa vám splniť ciele, ktoré ste si za dané obdobie stanovili?

– Áno, myslím si, že v rámci možností zamerania a poslania, ktoré máme v doprave, sme stanovené úlohy a tým aj ciele naplnili.

 

Čo očakávate od najbližších mesiacov a aké máte plány do budúcnosti?

– Okrem bežných úloh spojených so zabezpečením výrobného procesu poskytujeme aj v týchto dňoch súčinnosť nákladných áut a mechanizmov pri prebiehajúcich  investičných akciách. V rámci schváleného plánu generálnych opráv (GO) na rok 2017 začíname s prípravou projektovej dokumentácie a technicko-technologickú prípravu na GO železničnej vlečky, kde máme v pláne výmenu dvojitej koľajovej spojky s krížením výhybiek 41, 42, 43, 44 v koľajisku obvodu „C“ pri koľajových váhach. Ako druhú akciu pripravujeme výmenu mostníc na železničnom moste ponad štátnu cestu I/66. Obidve miesta patria k najzaťaženejším a najfrekventovanejším v koľajisku, preto si vyžadujú dôsledné premyslenie technológie práce z hľadiska výlukových prác a hlavne s dôrazom na zaistenie bezpečnosti zamestnancov. Zima sa pomaly bude končiť a začnú zase jarné starosti s prezúvaním pneumatík, opravou výtlkov ciest… a bude znovu jeseň. Čas v doprave plynie veľmi rýchlo.

Pri dopravnom procese, aj v údržbe, je prioritou klásť dôraz na bezpečnosť zamestnancov a spolupracovníkov. Preberáme to na každej operatívnej porade s vedúcimi stredísk a majstrami. Dúfam, že nemalé peniaze, ktoré vynakladá podnik do školení, lekárskych a psychologických vyšetrení zamestnancov dopravy, nie sú márne a padajú na úrodnú pôdu. Mrzí ma však, že aj napriek tejto snahe som napríklad minulý týždeň pri svojej pochôdzke starým závodom musel zastaviť posun.

Bol som nútený upozorniť na nedodržanie pracovnej disciplíny a následne krátiť prémie všetkým členom posunovej čaty. Apelujem na našich zamestnancov, aby si uvedomili, že aj zaškolenie novoprijatých zamestnancov je veľmi dôležité, aby inštruktori zácviku pristupovali k tejto úlohe zodpovedne.

Celému kolektívu dopravy aj všetkým zamestnancom železiarní, želám pevné zdravie a rodinnú pohodu k úspešnému plneniu pracovných úloh.

 

Nový 25 miestny minibus v prevádzkarni doprava
Nový 25 miestny minibus v prevádzkarni doprava