Alkohol na pracovisku predstavuje riziko, kontroly preto pokračujú

Dychová skúška na hlavnej bráne v starom závode. Foto: M. Gončár

Vykonávať prácu v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky je prísne zakázané. Rovnako tak požívať tieto látky na pracovisku alebo ich prenášať v príručných taškách či batohoch na miesto výkonu činnosti. O týchto zákazoch hovoria Zákonník práce, Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a interné predpisy Železiarní Podbrezová. Vyvarovať sa takémuto konaniu patrí medzi základné povinnosti zamestnanca. Oboznámený je s nimi každý, napriek tomu sa tento neduh stále vyskytuje.

Alkohol a drogy majú neblahé účinky na ľudský organizmus. Ide o spoločenský problém, s ktorým sa neustále stretávame. V Železiarňach Podbrezová prebiehajú pravidelné kontroly na prítomnosť alkoholu a iných látok v tele našich zamestnancov. V tomto prípade platí nulová tolerancia. Je teda jedno, či pracovník nafúka minimálne hodnoty alebo prístroj ukáže vyššie číslo. Ide o porušenie pracovnej zmluvy, za ktoré hrozí vinníkovi trest. Alarmujúco preto vyznieva skutočnosť, že počet pozitívnych dychových skúšok v Železiarňach Podbrezová narastá.

Vysoké hladiny alkoholu

Čo je však mimoriadne zarážajúce, v mnohých prípadoch nejde o hraničné hodnoty, ale o vysokú hladinu nameraného alkoholu v dychu. Previnilci si pritom neuvedomujú, čo všetko môžu svojím konaním spôsobiť. Zamestnanec pod vplyvom alkoholu je menej opatrný a výrazne sa zvyšuje riziko pracovného úrazu. Ublížiť tak môže nielen sebe, ale aj niekomu inému. Rovnako hrozia vysoké materiálne škody. V takomto prípade už nejde len o zlyhanie jednotlivca, ale v ohrození je majetok a zdravie iných ľudí. Preto hrozia vinníkovi nielen pracovnoprávne dôsledky, ale i trestnoprávne.

„Závažnosť problému si mnohí vôbec neuvedomujú. Nie je to len o tom, ako sa k situácii postaví zamestnávateľ po zistení, že jeho podriadený nafúkal. Zamestnanec si musí sám uvedomiť, že sa môže dopustiť trestného činu, za ktorý mu hrozí postih. Je to to isté, ako keď vodič vedie motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo drog. Či už spôsobí nehodu alebo nie, pri pozitívnej skúške nad jedno promile sa dopúšťa trestného činu. To isté sa môže stať aj pri výkone práce v našej spoločnosti,“ upozornil Peter Suja, riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.

Kontroly v záujme spoločnosti

Dychovú skúšku pritom môžu vykonať priamo na vrátnici zamestnanci bezpečnostnej služby alebo aj iná oprávnená osoba počas výkonu práce. „Kontroly realizujeme neustále a aj v tom budeme pokračovať. Nechcem zbytočne moralizovať, nakoniec všetci, ktorí tu pracujeme, sme dospelí a za seba plne zodpovední. Mali by sme si uvedomiť, že vykonávanie kontrol je nielen v záujme ŽP a.s., ale najmä v záujme samotných zamestnancov. A to aj tých, ktorí sú „odchytení“ ako pozitívni. Preto sa kontroly vykonávajú a naďalej aj budú vykonávať denne, a to nielen na strážnych stanovištiach, ale aj na pracoviskách. Žiaľ, trend stále nie je priaznivý,“ skonštatoval P. Suja na základe dostupných štatistík.

Rekordné hodnoty

Prístroje na meranie alkoholu vykazujú hodnoty v miligramoch alkoholu na liter vydychovaného vzduchu (mg/l). Prepočet na jednotky promile je približne 2:1, čo znamená, že jeden mg/l zodpovedá približne dvom promile. Pri zisteniach sa namerané hodnoty v prevažnej väčšine prípadov pohybujú v spodnej hranici.

„Možno by sa dalo povedať, že ide o „zostatkový“ alkohol, hoci z hľadiska zákona, pracovnoprávnych následkov a zodpovednosti je úplne jedno, či ide o „zostatkový“ alebo „iný“ alkohol. Zaznamenané boli však aj mimoriadne vysoké hodnoty,“ upozornil riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. a poukázal aj na konkrétne príklady.

Na strážnom stanovišti číslo 1 – Hlavná brána starý závod, išlo o hodnotu 1,45 mg/l (zaznamenané 15. novembra 2022), ďalej 1,51 mg/l (vo februári tohto roku).

„Rekordéri sa našli aj na strážnom stanovišti číslo 8 – Piesocká brána nový závod. Nameraná hodnota predstavovala 2,08 mg/l (júl 2022). Za zmienku stojí aj strážne stanovište číslo 9 – Hlavná brána nový závod, kde zamestnanec našej spoločnosti nafúkal 0,94 mg/l (apríl 2022) a ďalší prípad predstavoval 0,98 mg/l (apríl 2022).

„Pod parou“ boli prichytení aj pracovníci na mieste výkonu práce. Vlani vo februári mal zamestnanec v krvi 1,28 mg/l a ďalší zasa 1,43 mg/l (december 2022). Veľmi vysoké čísla „padli“ aj tento rok. V apríli nafúkal zamestnanec 1,59 mg/l a v auguste tohto roka ďalší 1,65 mg/l. Prepočet na promile nie je v tomto prípade potrebný…,“ dodal P. Suja.

Nafúkali aj vodiči kamiónov

Zarážajúce sú aj prípady pozitívnych uchádzačov o prácu v ŽP a.s., externých osôb a dokonca i kamionistov. „Každý z týchto prípadov predstavuje veľké riziko,“ upozornil P. Suja a zdôraznil, že skúšky na alkohol sú bezpečné a nikto sa nemusí obávať. „Prístroje sú bezkontaktné, pravidelne čistené a dezinfikované. Za dlhé roky pritom nie je zaznamenaný žiaden prípad, že by zamestnanec utrpel ujmu na zdraví v súvislosti s vykonaním dychovej skúšky alebo testu na prítomnosť drog.“

A ako funguje dychová skúška? „Skúška má niekoľko fáz. Ak sa na vrátnici zistí bezkontaktným prístrojom podozrenie na požitie alkoholu, prechádza sa v zmysle interných predpisov na dychovú skúšku v podnikovom dispečingu. Čiže vyhováranie na lieky, ústnu vodu či sladkosti je bezvýznamné. Na dispečingu vykonáme dve nezávislé dychové skúšky na certifikovaných prístrojoch tak, aby bol výsledok právne uznateľný,“ oboznámil riaditeľ.

A aký postih hrozí vinníkovi po pozitívnom výsledku? „Podľa smernice S-356 rozhoduje o postihu riaditeľská rada na základe stanoviska priameho nadriadeného. Nasleduje konanie, ktoré môže vyústiť do okamžitého skončenia pracovného pomeru, čo sa vo väčšine prípadov aj deje,“ povedal.

Preto odporúčame všetkým zamestnancom, aby dbali na skutočnosť, že alkohol nie je len hrozbou pre jednotlivca, ale taktiež pre kolegov i celú spoločnosť. Nezodpovedné konanie môže mať ďaleko rozsiahlejšie následky, ktoré si mnohí ani neuvedomujú.

„Touto cestou vyzývame pracovníkov, aby dbali na dodržiavanie pravidiel a interných predpisov Železiarní Podbrezová a.s. Len tak sa vyhneme nepríjemným situáciám, ktoré môžu vyústiť do rôznych nepredvídateľných udalostí,“ uzavrel riaditeľ.