Začiatok nového školského roka v našej škole

 

Dňa 2. septembra začal nový školský rok pre žiakov základných aj stredných škôl na celom Slovensku. Svoje brány otvorila aj Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová.

Za prítomnosti Ing. Márie Niklovej, členky Predstavenstva a personálnej riaditeľky ŽP a.s., oficiálne otvorila nový školský rok riaditeľka školy Ing. Miriam Pindiaková.

 

Začiatok školského roka 2020/2021 v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová objektívom A. Nociarovej

 

Vo svojom príhovore okrem iného povedala: „Verím, že ste všetci mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších a hlavne, že sa vám podarilo oddýchnuť si od školských povinností a načerpať nové sily pre úspešné zvládnutie školského roka. Tento školský rok je iný, ako tie prechádzajúce, pretože ho začíname za dodržiavania mimoriadnych protiepidemických opatrení. Verím, že svojím zodpovedným prístupom spoločne toto náročné obdobie zvládneme a nebudeme ohrozovať nielen svoje zdravie, ale ani zdravie okolia.“

Jednotlivé triedy počas otvorenia nového školského roka. Foto: A. NociarováSvojim kolegom zároveň pripomenula, že majú pred sebou zodpovednú a dôležitú úlohu, a to vychovávať a vzdelávať mladých ľudí.

„Majte na pamäti, že škola a žiaci v nej tvoria zložitý mechanizmus. V každej lavici sedí iný žiak, ktorého osobnosť je potrebné poznať, rešpektovať a rozvíjať,“ doplnila riaditeľka Súkromnej spojenej školy Ing. Miriam Pindiaková.

V tomto školskom roku posilnili pedagogický zbor našej školy na teoretickom vyučovaní Mgr. Alica Fortiaková a na odbornom výcviku Bc. Jakub Popper. Riaditeľka školy im zaželala veľa pozitívnej energie, pevné zdravie a kreatívne nápady pri napĺňaní spoločných cieľov.

Žiaci v triede objektívom Jána PeterajaOsobitne privítala aj všetkých žiakov, predovšetkým však 60 žiakov prvého ročníka organizačnej zložky Súkromná spojená odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová a 45 žiakov prvého ročníka organizačnej zložky Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová.

„Pre vás prechod na strednú školu znamená významnú kvantitatívnu aj kvalitatívnu zmenu. Prišli ste do školy, v ktorej sa chcete cítiť dobre a ktorej veríte, že vám pomôže získať potrebné vedomosti a zručnosti, využiteľné vo vašom ďalšom živote. Želám vám veľa úspechov v štúdiu a som presvedčená, že sa vám podarí rýchlo a v krátkom čase adaptovať sa na nové podmienky, reprezentované vyššou náročnosťou, ale i samostatnosťou a zodpovednosťou za svoje konanie, správanie a štúdium. Základnou podmienkou vašej úspešnosti bude systematická a zodpovedná príprava na každú vyučovaciu hodinu. To platí pre všetkých žiakov, bez ohľadu na ročník. Verím, že v tomto nájdeme aj pomocnú ruku vašich rodičov a spoločne budeme dbať na to, aby boli vaše výsledky čo najlepšie,“ povedala riaditeľka školy.

Aj v tomto školskom roku budú mať žiaci možnosť zapojiť sa do mimoškolských aktivít v rámci krúžkovej činnosti, aby mohli svojím talentom a študijnými výsledkami robiť dobré meno nielen sebe, ale aj škole.

Počas letných prázdnin prebiehala vďaka podpore zriaďovateľa rozsiahla rekonštrukcia strechy a zateplenie v časti dielní. Bola realizovaná aj ďalšia etapa rekonštrukcie školského internátu a sociálnych zariadení, čím bol zmodernizovaný vonkajší aj vnútorný vzhľad školy.