Doprava musí fungovať aj v čase šírenia koronanákazy, bez nej by nežila ani ekonomika

 

S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?

– V prvých troch mesiacoch sa nám darilo veľmi dobre. Zabezpečovali sme množstvo prepráv, čo viedlo k plneniu plánovaných ukazovateľov a hospodárske výsledky v porovnaní s plánom boli lepšie. Druhý štvrťrok sme síce zaznamenali pokles v prepravách, ale celkovo by sme ho mohli hodnotiť stále ako dobrý, priemerný. To, že sa situácia začala v apríli meniť v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu je známe. Našou snahou bolo čo najlepšie sa vysporiadať s touto skutočnosťou pri rešpektovaní opatrení a podmienok, za ktorých sme mohli našu činnosť vykonávať.
Keďže k dnešnému dňu máme účtovne uzavretý aj mesiac júl, môžem uviesť, že od začiatku roka 2020 do konca júla sme obstarali 4 334 prepráv po ceste aj po železnici za viac ako 6 miliónov eur a so ziskom zodpovedajúcim uvedeným tržbám za predaj vlastných služieb. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je to o 659 prepráv menej a tržby sú nižšie o 1,85 milióna eur.

Z uvedeného počtu realizovaných prepráv bolo 3 708 exportov do 21 krajín a 626 importov z 10 krajín na Slovensko. Nami organizovaná železničná preprava predstavuje takmer 25-tisíc ton tovaru v 473 vagónoch smerujúcich najviac do Nemecka, tiež do Rakúska a Belgicka.

V rozhovore pre Podbrezovan v máji ste povedali, že v súvislosti s pandémiou koronavírusu aktuálne zažívate psychicky náročné obdobie. Zlepšila sa odvtedy táto situácia?
– Doprava musí fungovať aj v čase šírenia koronanákazy. Bez dopravy by nežila ani ekonomika. Hoci v tomto období došlo k poklesu objemu prepravovaného tovaru, našu činnosť sme museli prispôsobiť aktuálnej situácii, viac komunikovať s obchodníkmi o možnostiach plnenia požiadaviek viacerých zákazníkov k jednej preprave, snažiť sa mať vopred informáciu, že príjemca tovar skutočne prevezme a znižovať tak ekonomické straty, že by sa tovar vracal späť k odosielateľovi. Dennodenne sme museli monitorovať situáciu, napríklad uzavretie alebo obmedzenie na hraničných priechodoch a podľa toho prispôsobovať pohyb tovaru. Dochádzalo k zdržaniu, zmene termínu vykládky práve pre nepredvídateľné komplikácie na hraniciach alebo priamo v určitých regiónoch v zahraničí ako aj u niektorých zákazníkov. Bolo to psychicky naozaj náročné obdobie. Či sa táto situácia odvtedy zlepšila? Mohla by som povedať, že áno, ale vieme ako sa bude vyvíjať ďalej? Pandémia nás dostala do situácie s nutnosťou ešte rýchlejšieho rozhodovania sa a aj s väčším rizikom. Je to skúsenosť, ktorá nás naučila niečo nové. Myslím si, že dnes sme silnejší, viac pripravení na podobnú situáciu, v ktorej by neistota, tlak, napätie a riziká na nás mohli doliehať menej.

Čím žijete v týchto dňoch a čo vás čaká v najbližšom období?

– Tak, ako aj doteraz, musíme veľmi pozorne sledovať dianie, legislatívu a hlavne opatrenia z dôvodu zabezpečenia prevencie pred šírením nového koronavírusu v jednotlivých štátoch v súvislosti s činnosťami v medzinárodnej doprave.
V týchto dňoch si robíme prieskum na dopravnom trhu a analyzujeme dopady COVIDU-19 hlavne na dopravcov, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme naše prepravy a dlhodobo s nimi spolupracujeme.

S blížiacim sa koncom roka nás čakajú jednania a vyrokovanie čo najlepších podmienok a cien pre budúci rok najmä so železničnými spoločnosťami a dopravcami na špeciálne, nadrozmerné prepravy.

V najbližších dňoch bude v našej spoločnosti vykonaný recertifikačný audit pre certifikáciu zhody systému kvality s normou EN ISO 9001:2015. Bude vykonaná previerka dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorá potvrdí, že zavedený systém je schopný plniť ciele a politiku spoločnosti.

Čo sa týka obstarávania prepráv, posledné týždne každého roku sú pre nás náročnejšie, ale tentokrát naozaj nevieme, čo nás čaká a za akých podmienok budeme tieto prepravy zabezpečovať. Som však presvedčená, že všetky ďalšie úlohy a činnosti úspešne zvládneme minimálne tak dobre ako v uplynulých mesiacoch, ktoré boli pre nás poriadnou skúškou na zvládnutie neočakávaných situácií. Všetci si zároveň prajeme, aby sa zvýšil objem zákaziek Železiarní Podbrezová, čo pre nás znamená viac tovaru na prepravu. Verím, že dobrou spoluprácou a pochopením situácie zvládneme toto neľahké obdobie, rok ukončíme s uspokojivými výsledkami a hlavne všetci budeme zdraví.