Významné výročia v roku 2024

Most smerom do budovy zásobovania počas potopy v roku 1974. Foto: archív redakcie

V roku 2024 si pripomenieme viaceré významné výročia spájajúce sa s históriou podbrezovských železiarní. V prvej časti sa pozrieme na historické míľniky od roku 1839, kedy komisia v zložení A. Lobkowitz, G. Schweizer a A. Glanzer rozhodla o umiestnení valcovne na výrobu železničných koľajníc pre Uhorsko, až po rok 1974, kedy bol položený základný kameň valcovne rúr s pretlačovacou stolicou a ťahárne rúr.

185. výročie
V roku 1839 komisia v zložení A. Lobkowitz, G. Schweizer a A. Glanzer rozhodla o umiestnení valcovne na výrobu železničných koľajníc pre Uhorsko (závod pod horou Brezová začali stavať v roku 1840).

170. výročie
V roku 1854 bola postavená druhá robotnícka kasáreň, tzv. šalanda (prvá v roku 1852). Robotnícke kasárne tvorili tri prízemné budovy, ktoré mali spolu 24 izieb, dve komory, päť kuchýň, jednu maštaľ a záhradu o rozlohe 828 siah.

155. výročie
Ministerstvo financií povolilo 29. marca 1869 výstavbu druhého krídla železiarní, ktoré dotovalo 189 345 zlatými. Výstavba trvala šesť rokov.

145. výročie
Prvá siemens-martinská pec s kyslou výmurovkou (vyhrievaná generátorovým plynom s kapacitou päť ton) bola v podbrezovských železiarňach postavená v roku 1879.

140. výročie
Od 1. júla 1884 začal nový spôsob dopravy osôb a materiálu na trase Podbrezová – Banská Bystrica. Tridsaťpäťkilometrovú trať postavili a ďalšie štyri roky spravovali podbrezovské železiarne. Samotný závod bol na túto železnicu napojený 26. júla 1884.

V rovnakom roku bola dokončená rúrovňa na výrobu tupozváraných rúr, poháňaná turbínou 90 HP postavenou na potoku Hnusno. Jej sprevádzkovanie znamenalo začiatok výroby tupozváraných rúr.

Dňa 26. júla 1884 (po radikálnom obmedzení výroby železničných koľajníc a následnej veľkej prestavbe závodu) sa nosným výrobným programom stali kotlové plechy a oceľové rúry, ktoré sa vyrábali podľa patentu Mannesmann.

135. výročie
V Podbrezovej bol v roku 1889 postavený most cez Hron, smerom na železničnú stanicu.

120. výročie
Závod v Piesku, nazývaný Henrichov závod, bol v roku 1904 prestavaný na prvú zvarovňu rúr v Uhorsku. Štát odkúpil licenciu na zváranie rúr vodným plynom od firmy Janke Pavel „Ferrom“ z Katowíc. Popri výstavbe zvarovne rúr tam pribudlo 72 bytov, nazývaných „Henrik Telep“.

115. výročie
V roku 1909 bol spojený Chvatimech s Hroncom širokorozchodnou traťou.

V tom istom roku sa začalo v rúrovni vyrábať na tretej valcovacej stolici Briede a bol dokončený aj tunelový privádzač HC Dubová.

110. výročie
Vypuknutie prvej svetovej vojny (26. júla 1914) malo vplyv aj na výrobu v podbrezovských železiarňach a nimi spravovaných závodoch. Vojne bol prispôsobený ich výrobný program (zbrojná výroba: kulače a misky vyrábali v Hronci, lopatky, piecky a šrapnery v Piesku).

105. výročie
Hoci podbrezovské železiarne prevzala československá vláda 6. januára 1919, dva roky boli čiastočne mimo prevádzky. Výroba bola opätovne obnovená až v roku 1920. Železiarne boli premenované na Štátne železiarne a oceliarne na Slovensku v Podbrezovej.

100. výročie
V roku 1924 bola sprevádzkovaná pozinkovňa rúr ohňom za Hronom.

90. výročie
Sklad hotových výrobkov valcovne (tzv. expedičná budova) bol dokončený v roku 1934.

80. výročie
V roku 1944 bol zrušený vodný náhon na trase Štianička – elektráreň v Podbrezovej. Elektráreň bola prebudovaná na rozvodňu elektrického prúdu a súčasne sa začalo s výstavbou generátorovej stanice.

Celoslovenský význam mala „podbrezovská konferencia“, ktorá sa uskutočnila 15. októbra 1944 v súčasnej budove Hutníckeho múzea ŽP. Do slovenských dejín sa zapísala ako konferencia, ktorá dala základy jednotnému Revolučnému odborovému hnutiu.

V rovnakom roku sa začalo s výstavbou chaty Stupka na Táľoch.

70. výročie
V roku 1954 bola postavená piata siemens-martinská pec s obsahom 40 ton. Zároveň bola prestavaná pec číslo 3 na kapacitu 30 ton.

V tom istom roku bola dokončená výstavba západnej a strednej časti haly oceliarne.

65. výročie
V roku 1959 bola zrušená siemens-martinská pec č. 4.

Dňa 1. januára 1959 sa začalo s búracími prácami v starej oceliarni. V uvoľnenom priestore bola postavená nová hala, v ktorej bola (29. augusta 1960) daná do skúšobnej prevádzky elektrická oblúková pec A.

V rovnakom roku bola vo výrobnom sortimente betonárska výstuž ROXOR (v celom profilovom rozsahu) nahradená rebierkovou betonárskou výstužou.

60. výročie
V roku 1964 bola zrealizovaná najrozsiahlejšia rekonštrukcia podnikovej vlečky.

V tom istom roku sa začalo s výstavbou hlavného skladu režijného materiálu.

55. výročie
V roku 1969 bola zlikvidovaná úzkorozchodná trať na šrotovom poli, bola zastavená výroba uhoľníkov a T-ocele a v železničnej doprave bolo vybudované nové koľajište.

50. výročie
Dňa 8. mája 1974 bol položený základný kameň valcovne rúr s pretlačovacou stolicou a ťahárne rúr.
K najväčším živelným pohromám minulého storočia patrila povodeň, ktorá v Podbrezovej odrezala nielen Kolkáreň od starého závodu, ale na úseku po Banskú Bystricu napáchala obrovské školy. Dňa 21. októbra 1974 sa vylial Hron zo svojho koryta a v starom závode voda zatopila výrobné prevádzkarne (v najnižšie položenej prevádzkarni až do výšky 1,7 metra).