Novoročná anketa s vedúcimi prevádzkarní a odborných útvarov

Rok 2023 nebol ideálny, ale opäť sme dosiahli kladný hospodársky výsledok

Po roku 2022, ktorý bol pre akciovú spoločnosť Železiarne Podbrezová z hľadiska tvorby zisku historicky najúspešnejší, bol rok 2023 omnoho náročnejší. Kým v prvom polroku bol objem zákaziek ešte dostatočný, čomu zodpovedal aj hospodársky výsledok, v druhom sa situácia zmenila. Napriek tomu však minulý rok ukončíme s kladným hospodárskym výsledkom.

V tradičnej novoročnej ankete sme oslovili vedúcich prevádzkarní a odborných útvarov. Opýtali sme sa ich, ako hodnotia uplynulých dvanásť mesiacov, s akými očakávaniami vstupujú do nového roka a čo prajú kolegom a čitateľom novín Podbrezovan v nasledujúcom období.

Jozef Michálik, vedúci prevádzkarne ťaháreň rúr
– Rok 2023 hodnotím za ťaháreň rúr ako rok zložitý. V druhom polroku nám klesol objem zákaziek a nemohli sme využiť plnú výrobnú kapacitu ťahárne. Ročné plánované úlohy vo výrobe presných bezšvíkových rúr sme splnili na 76 percent, úlohy týkajúce sa nakládky na 78 percent.
Oveľa lepšia bola situácia vo výrobe oblúkov. Ročný plán výroby aj nakládky sme splnili na 110 percent. Nižšia výroba nám otvorila priestor na realizáciu investičných akcií, ktoré znovu posunuli ťaháreň na ceste k zvyšovaniu produktivity.
V nasledujúcom roku očakávame zvýšenie dopytu po presných rúrach, aby sme mohli naplno využiť našu výrobnú kapacitu.
V nadchádzajúcom období prajem všetkým kolegom a ostatným čitateľom novín všetko najlepšie a najmä veľa zdravia. Zároveň chcem poďakovať všetkým zamestnancom ťahárne rúr, ale aj kolegom z ostatných prevádzkarní a odborov, s ktorými riešime každodenné problémy, za ústretovosť a za prácu vykonanú v predchádzajúcom roku.

Ivan Liščinský, vedúci prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr
– Uplynulý rok vo valcovni bezšvíkových rúr môžem hodnotiť ako rok dvoch rôznych polrokov. V prvom sme za prvých päť mesiacov plnili finančný plán na 92,7 percenta a fungovali sme v štvorzmennom nepretržitom pracovnom režime. V druhom polroku sme zaznamenali negatívny trend vo vývoji objemu zákaziek. Pracovali sme s plánovanými výrobnými prestojmi a v mesiacoch október a november sme zmenili pracovný režim v niektorých strediskách a vybraných profesiách zo štvorzmenného nepretržitého na päťdňový trojzmenný pracovný režim. V roku 2023 sme vyrobili 164 001 ton valcovaných rúr, z toho na predaj 114 100 ton a pre vnútropodnikovú potrebu 49 901 ton, nakládka za minulý rok dosiahla objem 115 303 ton.
Za dosiahnuté výsledky v roku 2023 sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom a ich rodinným príslušníkom výrobného úseku valcovne rúr, prevádzkovej údržbe valcovne rúr a ostatným prevádzkarňam, odborným útvarom a zvlášť obchodnému úseku za nábor zákaziek.
Na základe nábehu objemu objednávok a zákaziek na mesiac január 2024 veríme, že budeme pracovať počas celého roka v nepretržitom štvorzmennom pracovnom režime a využijeme kapacitu valcovne rúr. Do nového roka vstupujeme s predsavzatím úspešného plnenia všetkých úloh v oblasti výroby, kvality a znižovania nákladov na výrobu v spolupráci so ŽP VVC s.r.o., obslužnými prevádzkarňami a útvarmi.
K naplneniu plánovaných úloh a cieľov v roku 2024 želám všetkým spolupracovníkom, ale aj zamestnancom celej skupiny ŽP Group a ich rodinám predovšetkým pevné zdravie, vytrvalosť a pozitívnu energiu.

Igor Kliment, vedúci prevádzkarne oceliareň
– Rok 2023 môžem hodnotiť ako náročný, ale úspešný. Rok, v ktorom sme realizovali množstvo technologických skúšok zameraných na náhradu niektorých vstupných surovín, či už z dôvodu ich nedostatku na trhu alebo náhradou za nové materiály, ako aj materiály z obnoviteľných zdrojov. Môžem spomenúť torkrétovaciu zmes na pracovnú výmurovku medzipaniev ZPO, nový typ rafinačnej trosky s použitím stekucovadla, používanie biouhľového materiálu z obnoviteľných zdrojov, biokompozitné materiály pri výrobe ocele v EOP, ako aj novú akosť vo formáte kvadrát 280 mm.
Je potrebné spomenúť finančne náročné akcie v roku 2023. V priebehu roka sme zakúpili mobilný hydraulický nakladač na kolesovom podvozku TEREX/FUCHS MHL360F, lopatový nakladač Caterpillar 950H, inštalovali nové VN vypínače v rozvodni ZPO, nový typ podávačov liacich práškov, uskutočnili sme komplexnú rekonštrukciu sekundárnej komory ZPO a vybudovali novú sociálnu budovu na šrotovom poli Piesok.
Aj napriek zložitému priebehu počas roka sme vyrobili 245 kiloton ocele, z toho na predaj približne 55 kiloton.
Od nového roka očakávam pozitívny trend na trhu s hutníckymi výrobkami a oceľou. Do budúcnosti pozerám s optimizmom. Verím v schopnosť našich spolupracovníkov a spoľahlivosť zariadení, že dokážeme zabezpečiť plnenie úloh v požadovanej kvalite a množstve vyrábanej ocele.
V novom roku 2024 prajem všetkým spolupracovníkom aj zamestnancom spoločnosti veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov počas celého roka v pracovnom i osobnom živote.

Jaroslav Romančík, vedúci prevádzkarne centrálna údržba
– Minulý rok z pohľadu centrálnej údržby hodnotím ako dobrý, aj napriek tomu, že sme mali a aj máme dosť veľké problémy s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. V priebehu roka nám v centrálnej údržbe chýbalo mnoho zamestnancov z dôvodu PN a veľa našich ľudí odišlo aj do predčasného dôchodku. Tieto problémy však mali aj ostatné prevádzkarne.
Teší ma, že sa nám podarilo počas celého roka realizovať plánované opravy technologických zariadení s vlastnými kapacitami, ale čoraz viac doplnenými kvalitnými externými firmami, čo je v dnešných podmienkach na Slovensku problematické, nakoľko kvalitnej pracovnej sily je stále nedostatok. Naším hlavným ukazovateľom je dodržiavať stanovený limit prestojov na hlavných výrobných prevádzkarňach z dôvodu údržby a tieto sme v oceliarni, valcovni bezšvíkových rúr a ťahárni rúr podkročili.
V novom roku 2024 si prajem, aby sme splnili všetky úlohy, ktoré budú na centrálnu údržbu kladené. Dôležité je kvalitné prevedenie naplánovaných opráv vo všetkých výrobných aj pomocných prevádzkarňach, veď kvalitu našich výrobkov dosiahneme len na spoľahlivých technologických zariadeniach.
K dosiahnutiu spokojnosti a cieľov v našej spoločnosti, ale aj v jednotlivých rodinách našich zamestnancov, prajem všetkým veľa zdravia, šťastia a pohody v rodine, ale aj v práci, v kruhu svojich spolupracovníkov. Práca ide oveľa lepšie, kvalitnejšie a rýchlejšie, keď je človek zdravý, psychicky vyrovnaný a spokojný.

Jozef Turis, vedúci odboru riadenia a zabezpečenia kvality
– Rok 2023 mal relatívne dobrý štart, dostatok zákaziek pre výrobné prevádzkarne zabezpečil pracovnú pohodu pre všetky útvary našej spoločnosti. Postupne, v druhom polroku, ktorý okrem iných problémov priniesol nedostatok zákaziek, sme sa aj v našom odbore snažili riešiť vzniknutú situáciu čo najefektívnejšie. Prispôsobovaním sa režimu prác vo výrobných prevádzkarňach nám v odbore komplikoval aj odchod niekoľkých zamestnancov do predčasného starobného dôchodku. Napriek všetkým problémom sme úlohy vyžadované od nášho odboru úspešne zvládali plniť. Tiež sme sa museli popasovať so zavádzaním novej techniky do prevádzky, v rámci investičných akcií. V spolupráci s inými útvarmi sme zabezpečili plynulý priebeh certifikácie, prebierky, testovanie, skúšanie našich výrobkov, respektíve plnenie úloh z portfólia prepravnej logistiky, atestov, meradiel atď. Za takto zvládnuté úlohy je potrebné poďakovať všetkým zamestnancom spoločnosti za ich prístup k plneniu si pracovných povinností aj v takto zložitej dobe.
Do budúcnosti je potrebné pozerať s optimizmom a veriť, že rok 2024 sa bude niesť v pozitívnom trende pre výrobný segment v našom hospodárstve. Naša spoločnosť pracuje spoľahlivo a vyrába dobré výrobky, je pripravená zvládnuť situácie, ktoré život a doba prinesie. Aj zamestnanci nášho odboru svojím prístupom k pracovným povinnostiam z oblasti kontroly, skúšobníctva a vyhodnocovania tiež prispejú k napĺňaniu úloh v roku 2024.
Aby sa spoločné dielo podarilo, čo verím, že je prianie všetkých, prajem kolegom do ďalších dní pevné zdravie, rodinnú a pracovnú pohodu počas celého roku 2024.

Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava
– Uplynulý rok hodnotím ako dobrý, v druhom polroku poznačený poklesom objemu výroby, čo sa prejavilo aj poklesom výkonov najmä v železničnej doprave v oblasti dovozu vstupných surovín – oceľového šrotu. Naopak, výkony strediska cestná doprava a mechanizmy sa udržali na úrovni predchádzajúcich rokov. Za odvedenú prácu v roku 2023 sa chcem poďakovať zamestnancom dopravy aj všetkým ostatným, ktorí s nami spolupracujú. Bohužiaľ, aj v uplynulom roku sa pri našej práci vyskytli nehodové udalosti a incidenty, s ktorými nemôžeme byť spokojní a ktoré sa nemuseli stať. Rok 2023 bol pre nás zároveň jedinečný v tom, že sme dokončili proces modernizácie štyroch lokomotív a v súčasnosti zabezpečujeme a nasadzujeme do prevádzky tieto modernizované lokomotívy radu 723.7 a pôvodné lokomotívy radu 729 sú ako prevádzková záloha. Verím, že modernizované lokomotívy prinesú vyššiu prevádzkovú spoľahlivosť, nižšie prevádzkové náklady a v konečnom dôsledku sme ich obnovou zlepšili bezpečnosť a pracovné podmienky rušňovodičov, vedúcich posunu a posunovačov. Vo vozovom parku cestných vozidiel boli zakúpené nové vozidlá TATRA T158 Phoenix s nadstavbou ramenový nakladač kontajnerov, Mercedes-Benz Sprinter s nadstavbou montážna plošina MP20 a Mercedes-Benz Vito Tourer s kapacitou prepravy osem osôb. Aj touto cestou sa chcem za tak rozsiahlu modernizáciu a obnovu vozidlového parku poďakovať vedeniu ŽP a.s. Zamestnancom dopravy chcem pripomenúť, aby si to vážili a k novým vozidlám pristupovali ako k vlastným a pracovali na nich tak, aby vydržali čo najdlhšie.
Očakávam a veľmi by som si prial, aby sa situácia na dopravnom trhu zlepšila.
Všetkým kolegom aj čitateľom prajem do nového roku predovšetkým veľa zdravia, lásky, rodinnej pohody, porozumenia a vzájomného rešpektu.

Peter Kühnel, vedúci odboru predaja a marketingu
– V prvom polroku 2023 pretrvával stav z predchádzajúceho obdobia, čiže pomerne dobrý dopyt. Zákazníci akceptovali ceny, ktorými sa nám podarilo preniesť zvýšené náklady spôsobené cenami energií a iných vstupov. V druhom polroku postupne došlo k previsu ponuky nad dopytom. Začal tlak na znižovanie cien a zhoršila sa celková rentabilita predaja v dôsledku zníženia objemu predaných výrobkov a zníženia predajných cien. Tento trend sa podarilo zastaviť až v poslednom mesiaci roku 2023.
Január priniesol pozitívny stav, keď bola splnený objem zákaziek vo valcovni bezšvíkových rúr takmer na úrovni plánu a zlepšila sa aj situácia v ťahárni rúr. Zatiaľ je predčasné hodnotiť, či už došlo k definitívnemu zvráteniu trendu, ale väčšina zákazníkov z výrobného sektoru oceňuje, že sme schopní, na rozdiel od konkurencie, zabezpečiť termínové plnenie spolu s tradične vysokou úrovňou kvality výrobkov. V tomto roku sa prejavuje aj pozitívny dopad v znížení výrobných nákladov v súvislosti so zafixovaním nižších cien u časti energií.
Prajem všetkým kolegom, aby sa súčasné trendy podarilo udržať tak, aby Železiarne Podbrezová boli naďalej pilierom zamestnanosti a sociálnej stability v našom regióne.

Ingrid Nágelová, vedúca odboru expedície a obchodnej administratívy
– Za odbor expedície a obchodnej administratívy hodnotím minulý rok ako pestrý a náročný. Štart do roka 2023 bol expedične aj fakturačne veľmi dobrý vzhľadom k vysokým realizačným cenám z predchádzajúceho obdobia. Vo vysokom tempe sme pokračovali do konca prvého polroka. V druhom polroku sa v expedícii začali výraznejšie prejavovať problémy na trhu s oceľou a pokles objednávok od našich zákazníkov. V treťom kvartáli sme, v porovnaní s druhým, vyexpedovali o 20 percent výrobkov menej a podobný bol aj štvrtý kvartál 2023. Teší ma však, že vďaka dobrým výsledkom v prvom polroku bude rok 2023 pre Železiarne Podbrezová ďalším ziskovým.
V novom roku si prajem, aby európsky trh s oceľou začal znova rásť a naši zákazníci nám zachovali svoju priazeň. Verím, že aj v roku 2024 dokážeme v expedícii optimálne skĺbiť požiadavky zákazníkov na nakládku, nakladacie kapacity jednotlivých prevádzkarní a možnosti prepravcov tak, aby sme tovar zákazníkom vyexpedovali čo najskôr po jeho uskladnení.
Do nového roka 2024 prajem všetkým kolegom a čitateľom novín Podbrezovan najmä pevné zdravie, spokojnosť v rodine, životný optimizmus a tiež veľa pracovného elánu a odhodlania urobiť všetko preto, aby bol na konci nášho úsilia spokojný zákazník.

Martin Sladký, vedúci odboru technického a investičného rozvoja
– Ak sa pozrieme na jeden z posledných prieskumov v našej krajine, oproti minulosti výrazne klesol podiel obyvateľov Slovenska, ktorí hodnotia uplynulý rok negatívne (zo 48 percent respondentov koncom roka 2022 na 29 percent koncom minulého roka 2023). Pri hodnotení uplynulého roka som podobne optimistický, nakoľko vlaňajšoknám nepriniesol až také šoky v podobe nevídanej pandémie alebo abnormálneho nárastu cien energií. Napriek tomu bol náročný, čo vieme aj z dôvodu čiastočného útlmu po dopyte po našich výrobkoch a s tým súvisiacich problémov v našej hutníckej spoločnosti. Z pohľadu plnenia úloh kladených na technicko-investičný odbor si dovoľujem vyjadriť vo väčšine prípadov spokojnosť. Pri plnení opäť finančne vysokého investičného plánu (26 miliónov eur) sme dokázali úspešne ukončiť množstvo náročných akcií. Okrem toho sme sa venovali, ako zvyčajne, generálnym opravám v stavebnej oblasti, či službám pre spoločnosť a zamestnancov v oblasti hospodárskej správy budov. Investície našej spoločnosti boli v uplynulom roku smerované naďalej do výrobných technologických zariadení prevádzkarní ťaháreň rúr a valcovňa bezšvíkových rúr. Pre zabezpečenie kvality a kontrolu našich výrobkov investujeme do NDT stolov a ultrazvukových hláv, zmodernizovali sme dve ťažné stolice v ťahárni rúr, zrekonštruovali deliace linky, zainvestovali do novej upravárenskej linky a v ťahárni rúr sme vymenili aj osemtonový žeriav. V prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr zasa žeriav hydrocyklónu. V oceliarni sme v auguste zrekonštruovali sekundárnu komoru ZPO a práve v týchto dňoch kolaudujeme novú sociálno-administratívnu budovu z modulárneho systému na šrotovom poli Piesok. Pre prevádzkareň energetika sme ukončili prvú časť automatizácie vstupnej rozvodne nového závodu, ukončujeme vybudovanie nového priemyselného kotla v náhrade mazutového hospodárstva, skolaudovali sme v súčasnosti na Slovensku najrozsiahlejšie fotovoltické zariadenia v prvej a druhej etape na strechách objektov v novom závode.
Zakúpili sme celé spektrum strojov a zariadení pre rôzne prevádzkarne, tiež automobily pre prevádzkareň doprava a najmä sme obstarali tri kusy zmodernizovaných lokomotív, pričom štvrtá je odovzdávaná práve v tomto čase. V environmentálnej oblasti sme vybudovali a skolaudovali novú izolovanú kazetu č. 3 na Šiklove. Ako zvyčajne sme investovali aj do oblastí BOZP a do zlepšovania stavu pred požiarmi.
V stavebnej oblasti sme dvoma kolaudáciami ukončili dva roky trvajúcu rozsiahlejšiu rekonštrukciu objektov našej Súkromnej spojenej školy ŽP a internátu školy. Na severnej fasáde Domu kultúry v Podbrezovej slúži nový skolaudovaný výťah. Na hracej ploche futbalového trávnika Zelpo arény sme v lete vymenili trávnik a na futbalovom ihrisku s umelou trávou v Podbrezovej – časť Skalica sme pokračovali na novom oplotení vybudovaním jeho východnej strany.
Za všetku zdarne vykonanú prácu ďakujem kolegom a kolegyniam na troch oddeleniach (technológie, stavby, hospodárska správa) nášho technicko-investičného odboru a ďakujem za spoluprácu aj ostatným zamestnancom všetkých prevádzkarní a odborných útvarov našej spoločnosti. Dobrá spolupráca a korektné medziľudské vzťahy zefektívňujú výsledky našej práce.
Neočakávam rok ľahší od predchádzajúceho. Aby sme splnili úlohy kladené na technicko-investičný odbor, očakávam od kolegov naďalej zodpovednosť a snahu svojím dielom pričiniť sa o výsledok. Bez úsilia každého z nás to nepôjde. Investičný plán, ktorý finalizujeme a bude podpísaný tento mesiac, bude opäť rozsiahly.
Zamestnancom našej spoločnosti želám v roku 2024 zdravie a spokojnosť, aby sme aj v priebehu tohto nového roka mohli ďalej pracovať v úspešnej firme a na jeho konci mohli opäť bilancovať ďalší náročný rok. Kolegom a kolegyniam želám, aby bol náš pracovný kolektív naďalej dobrý a v spojení s usilovnosťou každého z nás priniesol očakávané výsledky. V súkromí im želám harmóniu a radosť z blízkych ľudí okolo seba – a toto isté želám všetkým čitateľom novín Podbrezovan.

Ján Banas ml., vedúci odboru zásobovania
– V prvom rade by som chcel poďakovať kolegom za odvedenú prácu a vedeniu za prejavenú dôveru. Situácia ohľadom dodávok vstupov a náhradných dielov bola oproti predchádzajúcim rokom stabilná. Nezaznamenali sme žiadne výpadky na trhu. Aj keď to bol náročný rok, všetky požiadavky sa nám podarilo zabezpečiť.
Verím, že rok 2024 bude aspoň taký dobrý ako ten minulý. Finančný plán bol v januári v oceliarni prekročený a pevne verím, že tento trend bude pokračovať aj naďalej.
Všetkým kolegom a čitateľom prajem veľa zdravia šťastia a spolupatričnosti. Nech je rok 2024 úspešnejší ako ten predošlý.

Miroslav Zázrivec, vedúci odboru ekonomického plánovania
– V prvom rade sa chcem poďakovať za spoluprácu v roku 2023 všetkým zamestnancom spolupracujúcich prevádzkarní a odborných útvarov ŽP a.s., respektíve dcérskych spoločností ŽP Group.
Rok 2023 bol ťažký a náročný, povedal by som rok opačných pólov. Prvý polrok hodnotím veľmi dobre, kedy ešte pretrvávali pozitívne čísla z roku 2022. Obrat nastal začiatkom druhého polroka, kedy sa situácia začala rapídne zhoršovať vo viacerých smeroch (pokles dopytu po našich výrobkoch s dopadom na objemy predaja, predajných cien, respektíve poklesu objemu výroby), čo znamenalo postupný pokles výsledkov hospodárenia ŽP a.s. v minulom roku. Za veľmi kladné je nutné vnímať realizovaný objem opráv technologických zariadení a najmä rekordný objem investícií, čo by sa malo pozitívne prejaviť v budúcich obdobiach.
Pre rok 2024 si želám oživenie trhu s hutníckym materiálom, stabilitu vstupných cien materiálov, energií a predajných cien našich výrobkov, čo by malo zabezpečiť úspech a prosperitu akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Prajem si, aby sme vytrvali v smerovaní našej spoločnosti a pozerali stále dopredu, aby jej pracovníci mali veľa dobrých tvorivých myšlienok.
V odbore si želám úspešné zvládnutie prác pri tvorbe – finalizácii finančného plánu a plnenie ďalších úloh v rámci plánovacieho procesu roku 2024. Pre zamestnancov si želám, aby každý pracovník cítil, že jeho práca je zmysluplná, ocenená a prináša prospech celej spoločnosti.
V osobnom živote prajem svojim kolegom, zamestnancom ŽP Group, čitateľom Podbrezovana, ako aj ich rodinám, najmä pevné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu.

Martin Vašaš, vedúci právneho odboru
– Musím konštatovať, že to nebol jednoduchý rok. Priniesol viaceré pracovné, ako aj osobné výzvy pre každého člena nášho odboru. Z tých komplikovanejších úloh spomeniem návrhy systémových riešení, ktoré boli časovo náročné a vyžadovali kooperáciu či už s ďalšími útvarmi našej spoločnosti alebo externými partnermi. Vo všeobecnosti však verím, že väčšina úloh bola vybavená v termínoch a v kvalite, ktorá je očakávaná, za čo by som sa chcel všetkým kolegom úprimne poďakovať.
Vzhľadom na zmenu vlády a jej nové programové vyhlásenie očakávame väčší počet legislatívnych zmien, na ktoré sa budeme snažiť, v súlade so záujmami našej spoločnosti, reagovať v spolupráci s ostatnými útvarmi a Klubom 500. V procesoch, ktoré sme nastavili v odbore, budeme naďalej pokračovať. Výzvou pre náš odbor bude, popri štandardnej agende, ukončenie niektorých projektov, ktoré pre komplikácie zo strany zmluvného partnera nebolo možné ukončiť v roku 2023.
Našej spoločnosti, ako aj dcérskym spoločnostiam, prajem pozitívny trend na obchodných trhoch a v súkromnej sfére všetkým želám energiu do práce, pozitívne myslenie a aby sa každému vyhýbali zdravotné problémy.

Alena Kvačkajová, vedúca odboru riadenia daní a účtovníctva
– Vlaňajšok hodnotím ako rok plný zbytočného politického napätia a neistoty, ktorá ovplyvňovala vzťahy medzi ľuďmi. Našťastie som obklopená kolegami, ktorí sú, obrazne povedané, nohami na zemi a s rozumom na správnom mieste, takže nenávisť šírená médiami u nás nepadla na úrodnú pôdu.
Keďže pracujem v daňovej oblasti, viem, že nás čaká komplikovaný rok a mnohé nepríjemné vládne rozhodnutia. Realita je však taká, že viac ako 30 rokov počúvame o uťahovaní opaskov a rôznych reformách, tých zlých a ešte horších a všetko sme prekonali. Takže očakávam, že náš nezlomný duch a optimizmus prekoná všetky prekážky.
Kolegom, ako obyčajne, prajem šťastie. Keď bude šťastie, bude zdravie. Keď bude zdravie, budú peniaze. Keď budú peniaze, bude zabezpečená rodina. Keď bude zabezpečená rodina, bude šťastie. A tak dookola.