Verím, že v priebehu roka bude objem výroby rásť a pôjdeme na plný výkon

Uplynulý rok bol poznačený najmä zníženým objemom zákaziek. Foto: M. Gončár

Znížený objem zákaziek, vysoké ceny energií či nedostatok zamestnancov. Vedenie našej spoločnosti sa muselo v uplynulom roku popasovať s mnohými prekážkami.

Viac nám uplynulých dvanásť mesiacov z pohľadu výroby zosumarizoval Miloš Dekrét, člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

Rok 2023 je na konci. Aký bol z vášho pohľadu?
– Z pohľadu zložitosti organizácie práce vo všetkých výrobných prevádzkarňach bol jeden z najnáročnejších za posledné obdobie. Museli sme sa prispôsobovať objemu zákaziek, ktoré sme mali k dispozícii. Na začiatku roka bolo v predstavenstve jednoznačne odsúhlasené, že nebudeme znižovať stavy našich zamestnancov a udržíme si ich, napriek zníženým objemom vo výrobe. Nedostatok zákaziek po jednotlivých prevádzkarňach sme riešili plánovanými prestojmi, počas ktorých zamestnanci čerpali dovolenku, technologické voľno, prípadne 60-percentnou náhradou mzdy.

Ako sa situácia vyvíjala v priebehu minulého roka?
– Prvých päť mesiacov bol objem výroby vo valcovni bezšvíkových rúr a v ťahárni rúr na dobrej úrovni. Od júna sme v oboch prevádzkarňach zaznamenali pokles dopytu a, samozrejme, aj výroby. Nedostatok zákaziek na predaj počas celého roka sme mali v oceliarni, vstupné polotovary pre valcovňu rúr sa vyrábali vo zvýšených objemoch oproti finančnému plánu. Čiastočne sme mohli preto výpadok externých zákaziek kompenzovať postupným navyšovaním zásob kontinuálne odlievaných blokov pre vnútropodnikovú potrebu, ktorú sme potrebovali na preklenutie odstávky výroby v auguste. V tomto mesiaci bola plánovaná realizácia veľkej strategickej investície na zariadení plynulého odlievania ocele, počas ktorej mala byť vymenená komora sekundárneho chladenia. Z tohto dôvodu sme museli mať dostatočnú zásobu polotovarov pre valcovňu rúr a následne aj pre ťaháreň rúr.

Najnáročnejšia situácia bola z tohto dôvodu v oceliarni. Ako ste v nej fungovali počas jednotlivých mesiacov?
– V prvých troch mesiacoch sme v oceliarni museli plánovať štvordňové výrobné prestoje. V apríli bola realizovaná päťdňová stredná oprava, preto v tomto mesiaci nebol potrebný ďalší výrobný prestoj. V mesiacoch máj a jún sme z dôvodu vysokej ceny elektrickej energie pracovali v pondelok až piatok v prvej a tretej zmene a počas víkendov. Tento režim práce mal negatívny dopad na životnosť výmuroviek hlavných panví, preto sme v júli zmenili režim práce na kampaňovitý, štyri dni sme pracovali a tri dni bol výrobný prestoj. V auguste bola takmer počas celého mesiaca realizovaná výmena sekundárnej komory. V mesiacoch september až november oceliareň pracovala v júlovom režime, štyri dni sme pracovali a tri dni bol výrobný prestoj. V decembri bola zrealizovaná plánovaná päťdňová stredná oprava. Počas vianočných sviatkov sme nepracovali. Medzi sviatkami sme fungovali ešte tri dni. Organizovať režim práce takto operatívne bolo skutočne náročné ako pre riadiacich, tak aj pre výkonných zamestnancov.

Ako ste pracovali vo valcovni rúr počas minulého roka?
– Objem zákaziek bol v januári až apríli dostatočný, pracovali sme v nepretržitom štvorzmennom režime. V máji sme už museli čerpať tri dni výrobný prestoj, v júni bola zrealizovaná stredná oprava počas štyroch dní a zároveň sme boli nútení nariadiť ďalšie štyri dni výrobný prestoj. V júli sme pracovali len pondelok až piatok, cez víkendy valcovacia trať nepracovala, v nepretržitom režime išli len linky na finalizáciu kotlových rúr. V auguste sme v strede mesiaca čerpali sedem dní výrobný prestoj a v septembri päť dní. V októbri a novembri sme zmenili režim práce na päťdňový trojzmenný. Špecifický bol december, kedy bola realizovaná dvanásťdňová stredná oprava. Pracovných dní bolo málo, preto sme boli nútení zmeniť režim práce opäť na štvorzmenný. Organizovať režim práce bolo aj vo valcovni skutočne veľmi náročné pre riadiacich a aj pre výkonných zamestnancov, ktorí boli len v posledných dňoch končiaceho mesiaca informovaní, ako budú pracovať v najbližších dňoch ďalšieho mesiaca.

Hovorili sme o valcovni, ako na tom bola ťaháreň?
– V ťahárni rúr sme prvých päť mesiacov pracovali bez obmedzení. Od júna, vzhľadom na klesajúci objem zákaziek, sme prípravné strediská nechali fungovať v štvorzmennom nepretržitom pracovnom režime, ale na úpravniach sa musel režim zmeniť na trojzmenný päťdňový. V nepretržitom režime sme nechali pracovať len štyri linky PRESTAR na úpravni. Galvanizačná linka išla v dvojzmennom režime, druhovýroba v trojzmennom. V druhovýrobe sme vo februári a marci čiastočne otvorili aj štvrtú zmenu. Jediná prevádzka, ktorá mala dostatok zákaziek na plánovaný dvojzmenný pracovný režim, bola oblukáreň.

Ako teda globálne hodnotíte výrobu?
– Ak porovnám rok 2023 s rokom 2022, ktorý hodnotíme ako rok, keď všetky prevádzkarne pracovali na 100 percent, bol objem výroby v minulom roku v celej akciovej spoločnosti naplnený na 73 percent. Z tohto pohľadu to nebol dobrý rok, ale aj napriek problémom, ktoré sme museli v Železiarňach Podbrezová riešiť, sme neznižovali stavy. Týmto rozhodnutím Predstavenstva ŽP a.s. sme zabezpečovali sociálne istoty všetkým našim zamestnancom, vrátane ich rodinných príslušníkov. V novodobej histórii našej akciovej spoločnosti to ale stále nebol najhorší rok v porovnaní z krízovým rokom 2009, kedy výroba bola na úrovni 56 percent oproti roku 2022.

Veľkým negatívom bol aj odchod väčšieho počtu pracovníkov do predčasného starobného dôchodku po odpracovaných štyridsiatich rokoch. Ako ovplyvnil tento fakt fungovanie našej spoločnosti?
– Prijatý zákon nie je dobrý, doplatí naň väčšina zamestnávateľov a, samozrejme, aj celé Slovensko. Do predčasného dôchodku odišli najskúsenejší zamestnanci v celom spektre priemyslu a služieb, čo určite negatívne ovplyvní výkonnosť celého výrobného sektora. Osobne som veľmi zvedavý, ako sa s tým Slovensko ide vyrovnať. Z našej spoločnosti neplánovane, na základe tohto zákona, odišlo viac ako 150 zamestnancov.

Ako vidíte riešenie vzniknutej situácie?
– Veľká výzva stojí pred personálnym úsekom, aby v priebehu prvého kvartálu zabezpečil doplnenie nových zamestnancov, ktorí nám pomôžu plniť naplánované úlohy na rok 2024. Niektorých sa už podarilo nahradiť novými kolegami, ale stále sú potrební ďalší. Čo je veľmi potešiteľné, v januári máme objem zákaziek na predaj v oceliarni 9 000 ton, časť týchto zákaziek sme vyrobili už v decembri. Vo valcovni rúr bude výroba na predaj na úrovni 12-tisíc ton. V ťahárni vyrobíme 3 300 ton všetkých presných rúr, vrátane galvanizovaných a presne delených. Chýbajúcich zamestnancov vo výrobe budeme musieť nahradiť súčasnými pracovníkmi prostredníctvom nadčasov. Určite využijeme aj TH zamestnancov, ktorí ovládajú niektoré pozície vo výrobe. Všetky zákazky potvrdené na január však musíme vyrobiť.

Poďme k investíciám. Ktoré najvýznamnejšie boli realizované v roku 2023?
– Väčšina investícii sa sústredila na životnosť technológie, zvýšenie kvality našich výrobkov a produktivity práce. V oceliarni bola vymenená sekundárna komora na zariadení plynulého odlievania ocele. Celá komora je z nerezu, takže jej životnosť by mala byť dva až trikrát dlhšia ako pri klasickej uhlíkovej oceli. Druhou veľkou investíciou bolo vybudovanie sociálnych priestorov na šrotovom poli Piesok. Stavba bude skolaudovaná a daná do užívania v priebehu tohto mesiaca. Zakúpený bol nový FUCHS na manipuláciu a vykládku šrotu z automobilových dodávok na homogenizačnom šrotovom poli a takisto nový nakladač pre troskové hospodárstvo na šrotovom poli Piesok.
Vo valcovni rúr sme zakúpili stojany redukovne, ktoré majú priamy dosah na kvalitu vyrábaných valcovaných rúr. Strategickou investíciou bol rotor pretlačovanej stolice s ložiskami. Zakúpili sme značenie laserom na UV lakovacej linke. Zabudovali sme tretí bubon mazania tŕňových tyčí za krokovú pec tŕňových tyčí, čo nám skráti prestoje pri ich výmene. V pláne je aj výmena deliacej linky OHLER č. 2, ktorá mala byť zrealizovaná v decembri. V tom istom mesiaci mala byť tiež zrekonštruovaná kotlová linka číslo 1. Keďže dodávatelia nestihli splniť termíny dodávky, obe akcie sme presunuli na rok 2024.
V ťahárni sme zrealizovali veľké investičné akcie, najmä na zvýšenie produktivity práce. Na ťažných stoliciach 3-02 a 3-03 boli dobudované medzioperačné delenia, ktoré nahradia ťažkú manuálnu prácu na sólo deliacich linkách. Do prevádzky sme v úpravni uviedli linku PRESTAR č. 5, v úpravni na linke PRESTAR č. 4 bola vymenená ultrazvuková hlava, taktiež na úpravni bola vymenená deliaca linka 426 a kompletne zrekonštruovaná rovnacia a deliaca linka 413-416, ktorá umožní spracovávať 15-metrové dĺžky rúr.

Aké sú vaše očakávania v roku 2024?
– Máme naplánované objemy výroby podľa finančného plánu vo všetkých výrobných prevádzkarňach. Verím, že v priebehu roka sa tieto budú ešte navyšovať a dostaneme sa do situácie, že všetky prevádzkarne pôjdu na plný kapacitný výkon. V januári sme boli v oceliarni nútení zmeniť režim práce na päťdňový trojzmenný režim. Vyšší objem výroby budeme zatiaľ zabezpečovať nadčasmi. Valcovňa pokračuje v štandardnom nepretržitom štvorzmennom pracovnom režime. Valcované rúry sa budú musieť finalizovať aj v ťahárni rúr. Ťaháreň bude fungovať v nepretržitom štvorzmennom režime. V tomto roku sa budeme musieť vysporiadať najmä s vlaňajším odchodom našich skúsených zamestnancov, ktorí mali odpracovaných 40 rokov. Verím, že odbor personalistiky a miezd dokáže zabezpečiť nových zamestnancov, ktorí doplnia naše stavy a pomôžu nám v plnení plánovaných úloh.

VÝROBA V ČÍSLACH

V prvom polroku 2023 sme v oceliarni dosiahli objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na úrovni 150 515 ton, z toho na predaj sme vyrobili 28 125 ton kontinuálne odlievaných blokov a pre vnútropodnikovú spotrebu vo valcovni bezšvíkových rúr sme vyrobili 122 389 ton. Celkový objem výroby kontinuálne odlievaných blokov v roku 2023 bol na úrovni 244 936 ton, z toho na predaj sme vyrobili 54 201 ton kontinuálne odlievaných blokov a pre vnútropodnikovú spotrebu vo valcovni bezšvíkových rúr sme vyrobili 190 735 ton kontizliatkov.

Vo valcovni bezšvíkových rúr sme za prvých šesť mesiacov roku 2023 vyrobili 93 200 ton valcovaných rúr a celkový ročný objem výroby valcovaných rúr predstavoval 164 001 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj v prvom polroku predstavoval 66 408 ton, celkový ročný objem výroby bezšvíkových rúr valcovaných na predaj bol na úrovni 114 123 ton. Objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr a oblúkov sme v prvom polroku dosiahli na úrovni 26 792 ton, celkový ročný objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr a oblúkov bol 49 878 ton.

V sortimente presných rúr ťahaných za studena sme za prvý polrok 2023 vyrobili 21 221 ton presných bezšvíkových rúr, celkový objem výroby za rok 2023 bol 38 644 ton presných bezšvíkových rúr.
V sortimente galvanicky pozinkovaných rúr sme vyrobili v prvom polroku 463 ton rúr a celkový objem výroby za rok 2023 bol 831 ton pozinkovaných rúr. V sortimente presne delených a hydraulických rúr sme za prvých šesť mesiacov roku 2023 vyrobili 770 ton presne delených rúr a deväť ton hydraulických rúr, celkový objem výroby v roku 2023 bol 1 341 ton presne delených rúr a 13 ton hydraulických rúr.
V prevádzkarni oblukáreň sme za prvých šesť mesiacov v sortimente navarovacích oblúkov a redukcií dosiahli výrobu 841 ton oblúkov a 26 ton rúrových redukcií. Celkový objem výroby v roku 2023 bol 1712 ton navarovacích oblúkov a 56 ton redukcií.

Na záver chcem poďakovať všetkým zamestnancom Železiarni Podbrezová a.s. za úsilie a pracovné nasadenie vynaložené pri plnení úloh počas uplynulého roka. Prajem všetkým zamestnancom a ich rodinným príslušníkom do roku 2024 veľa zdravia, šťastia a pohody v práci, ale i v súkromí.