Investujte do svojej budúcnosti s prezieravosťou a dôverou

V aktuálnom dynamicky sa meniacom finančnom prostredí, kde dôraz na stabilitu a dôveryhodnosť predstavuje základný predpoklad pre dosahovanie úspechu, sa spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s. vyznačuje ako dôveryhodný partner v sektore dôchodkového sporenia, a to už po dobu presahujúcu 25 rokov.

Železiarne Podbrezová a STABILITA – partnerstvo od začiatku

Zamestnanci Železiarní Podbrezová a.s. vedia doceniť význam tohto partnerstva, keďže práve železiarne figurovali ako jeden z iniciátorov založenia spoločnosti STABILITA, d.d.s, a.s. Pri implementácii tohto benefitu pre zamestnancov bol kladený dôraz nielen na zabezpečenie zdravia a pohody v období dôchodku, ale aj na zabezpečenie adekvátnej finančnej stability, čo umožňuje mnohým zamestnancom vychutnať si zaslúžený odpočinok po rokoch práce.

Vynikajúce výsledky fondov

S potešením prinášame prehľad výsledkov zhodnocovania prostriedkov v našich fondoch za rok 2023, ktoré odzrkadľujú našu schopnosť riadiť a zhodnocovať zdroje našich klientov s maximálnou odbornosťou a starostlivosťou.

• Konzervatívny príspevkový fond: tento fond sa vyznačuje stabilným zhodnotením 3,95 percenta, čo je výsledkom konzervatívneho prístupu a opatrnej správy aktív, zameranej na ochranu kapitálu a poskytovanie spoľahlivého výnosu.

• Vyvážený príspevkový fond: s výnosom 10,33 percenta, tento fond predstavuje ideálnu rovnováhu medzi rizikom a potenciálnym zhodnotením, poskytujúc sporiteľom vyvážené portfólio s možnosťou vyššieho rastu.

• Akciový príspevkový fond: so zhodnotením 13,72 percenta, tento fond ponúka sporiteľom príležitosť účasti na akciovom trhu a potenciálu vysokého zhodnotenia, vhodný pre tých, ktorí sú ochotní prijať vyššie riziko.

• Indexový príspevkový fond: vynikajúce zhodnotenie 19,18 percenta je dôkazom našej schopnosti efektívne sledovať trhové indexy a maximalizovať výnosy. Tento fond je rovnako vhodný pre tých, pre ktorých nie sú krátkodobé výkyvy problém a sledujú zhodnocovanie v dlhšom investičnom horizonte.

Dôležitosť sporenia v treťom pilieri
Sporenie v III. pilieri predstavuje nielen základný kameň pre vašu finančnú budúcnosť v dôchodku, ale aj platformu pre diverzifikáciu a rast vašich úspor. Tretí pilier ponúka množstvo výhod, ktoré okrem iných zahŕňajú:
1. Daňové úľavy: sporitelia môžu využiť významné daňové úľavy, čo znižuje ich celkovú daňovú záťaž a zvyšuje efektivitu ich investícií.
2. Flexibilita a kontrola: ponúka možnosť prispôsobenia výšky vkladov a výberu z rôznych investičných stratégií podľa osobných finančných cieľov a rizikovej tolerancie.
3. Diverzifikácia portfólia: rozloženie sporenia medzi rôzne fondy a aktíva minimalizuje riziko a umožňuje lepšie využitie trhových príležitostí.
4. Doplňujúci dôchodok: dlhodobé sporenie môže byť významným zdrojom príjmu počas dôchodku, čím dopĺňa tradičné dôchodkové systémy.
5. Dedenie: nasporené úspory sú v prípade nečerpania, či nedočerpania dedené oprávnenými osobami uvedenými priamo v zmluve.

V STABILITA, d.d.s., a.s., si uvedomujeme, že každý sporiteľ je jedinečný so špecifickými potrebami a cieľmi. Preto sa zameriavame na poskytovanie individualizovaného poradenstva a prispôsobených investičných riešení, ktoré reflektujú osobné preferencie našich klientov. Naším cieľom je nielen pomôcť dosiahnuť vaše finančné ciele, ale aj poskytnúť vám pokoj a istotu vďaka spoľahlivému a transparentnému riadeniu vašich úspor.

Tak prečo sa rozhodnúť sporiť v treťom pilieri so STABILITOU?

Na záver si dovolíme zacitovať vyjadrenie Ing. Ľudovíta Ihringa, dlhoročného člena Dozornej rady spoločnosti STABILITA, d.d.s.: „Ako bývalí akcionári môžeme konštatovať, že vzťahy so STABILITOU boli nadštandardné a spolupráca bola vysoko korektná, čo trvá aj po odpredaji nášho akcionárskeho podielu. STABILITA aj naďalej ponechala svoje kontaktné pracovisko v Podbrezovej, aby si zamestnanci ŽP a.s. mohli svoje záležitosti vyriešiť bez prieťahov. STABILITA ,aj keď oproti iným spoločnostiam pôsobiacim na trhu ponúka len jeden produkt, dosahuje veľmi dobré výsledky vo výnosnosti ňou spravovaných fondov, čo potvrdzujú ich anualizované výnosy. V závere len chcem uviesť, že dôchodkové sporenie je beh na dlhé trate a nie šprint, a tak je potrebné aj tento produkt vnímať.“