Víťazom sa stala zmena „D“

 

Už ôsmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v energetike nás informoval Milan Medveď, vedúci strediska v starom závode, pracoviská – vodné elektrárne (hydrocentrála Jasenie, hydrocentrála Dubová, hydrocentrála Piesok, malá vodná elektráreň Predajná a prislúchajúce vtokové zariadenia – hate), vstupná rozvodňa starý závod, rozvodňa ZPO, EOP, údržba plynových kotolní, údržba energetických rozvodov technických plynov, čerpacia a filtračná stanica, čerpacia stanica oteplených vôd, rozvody pitnej a úžitkovej vody.

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2018?

– Súťaž medzi zmenami pokračovala aj v minulom roku v nezmennej forme. Zapojení sú do nej zamestnanci elektrární Piesok, Jasenie, Dubová, malej vodnej elektrárne Predajná, vtokových zariadení – hatí a údržby rozvodu technických plynov.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Tak, ako po minulé roky, aj v roku 2018 ostali kritériá nezmenené. Vo vodných elektrárňach sú kritériá zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, to znamená využitie maximálneho množstva prietočnej vody a minimalizovanie poklesu výroby z dôvodu prestojov, kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku. Pre pracovisko údržby technických plynov sú kritériá zamerané na dodržiavanie predpísaného denného maximálneho množstva zemného plynu a dodržiavanie tolerancie využitia acetylénových zväzkov, kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Medzi zamestnancami údržby technických plynov má na výsledné hodnotenie najväčší vplyv – kritérium dodržiavanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov. Medzi zamestnancami elektrární a vtokových zariadení – hatí sú to kritériá zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, ktorá je ovplyvňovaná výdatnosťou vodných tokov a technickým stavom technologického zariadenia vodných elektrární.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2018?

– Víťazom súťaže medzi zmenami za rok 2018 bola zmena „D“, ktorú vedie zmenový majster Ján Auxt. Poďakovanie za odvedenú prácu v roku 2018 patrí aj ostatným zmenám, nakoľko rozdiely medzi zmenami boli minimálne.

Čo pripravujete a čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

– V roku 2019 nepripravujeme žiadne zmeny, nakoľko nastavené kritériá v súťaži medzi zmenami sa osvedčili.

 

Strojník Norbert Babka. Foto: M. Medveď
Strojník Norbert Babka

 

Zľava manipulant Kamil Rádl, strojník Peter Sojak. Foto: M. Medveď
Zľava manipulant Kamil Rádl, strojník Peter Sojak

 

Sprava zmenový majster Ján Auxt, strojník  Martin Križian, Martin Chromek, Peter Pňaček
Sprava zmenový majster Ján Auxt, strojník Martin Križian, Martin Chromek, Peter Pňaček

 

Zľava manipulant Ján Ligas, strojník František Komora, predák Milan Strečok, strojník  Róbert Bučko. Foto: M. Medveď
Zľava manipulant Ján Ligas, strojník František Komora, predák Milan Strečok, strojník Róbert Bučko