S históriou na cesty: Slovenská železná cesta na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

 

Bohatá história územia dnešného Slovenska a jeho priemyselný vývoj i progres boli po mnohé stáročia späté hlavne s využívaním nerastného bohatstva. Vďaka vysokej technickej a technologickej vyspelosti pri ťažbe a spracovávaní neželezných a železných rúd sme dlhé obdobie patrili medzi významných producentov a spracovateľov týchto kovov v Európe.

Hutníctvo a ďalšie spracovávanie kovov malo podstatný význam pre rozvoj regiónov Gemer, Spiš, Horehronie, pre stredoslovenské kráľovské banské mestá, ale aj Malohont a Zemplín – vplývalo to na ich kultúru, tradície, umenie a remeslá.

Slovenská železná cesta predstavuje kultúrnu cestu, ktorá spája miesta, kde sa v minulosti ťažila železná ruda, prípadne sa vyrábalo, či spracovávalo železo, resp. iné kovy. Je súčasťou Stredoeurópskej železnej cesty, vo väčšine banských lokalít Gemera a Spiša sa prelína aj so Slovenskou banskou cestou. Cieľom Slovenskej železnej cesty je zmapovať a prezentovať technické pamiatky z oblasti hutníctva a banskej činnosti so zameraním na ochranu pamiatok železiarstva, baníctva, kultúry a prírodných krás a ich spojením a využitím pre cestovný ruch a všestranný rozvoj regiónov. Slovenská železná cesta spolupracuje s viacerými mestami a obcami. Ďalšími členmi sú aj múzeá, nadšenci a tiež aj Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je zároveň sídlom Slovenskej železnej cesty.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie dlhodobo spolupracuje so spoločnosťami doma a v zahraničí a vychováva absolventov pre potreby praxe. Na FMMR sa študenti môžu zapojiť do výskumu a môžu absolvovať platené stáže v priemyselných podnikoch, čo im zároveň otvára perspektívu dobrého zamestnania. Môžu využívať aj podnikové štipendiá, ale tiež absolvovať výmenné pobyty na zahraničných univerzitách napr. v Nemecku, Fínsku, Japonsku, Kanade, Nórsku i Veľkej Británii. Medzi najžiadanejšie študijné odbory patria napr. progresívne materiály a technológie, konštrukčné materiály v automobilovom priemysle, tepelná technika a plynárenstvo, alebo tiež integrované systémy riadenia či spracovanie a recyklácia odpadov a environmentálna chémia.

Viac informácií o možnostiach štúdia a podaní prihlášky sú na stránke www.fmmr.sk a na web stránke www.zeleznacesta.sk nájdete trasy a lokality pre spoznanie pútavých pamiatok miest a obcí.