Certifikáty podľa noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 ostávajú naďalej vo vlastníctve Železiarní Podbrezová

 

Posledný májový týždeň, v dňoch 27. – 29. mája, sa v našej spoločnosti uskutočnil dozorový audit podľa noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016, ktorý bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o. Auditom bol preverovaný súlad činností v zmysle uvedených noriem.

Audity systémov manažérstva kvality zohrávajú významnú úlohu pri ubezpečovaní všetkých zainteresovaných strán, že sa auditovaná organizácia snaží spĺňať všetky požiadavky, ktoré sú na ňu kladené. Základné princípy a požiadavky na procesy auditov sledujú jeden cieľ, a to potvrdiť, že preskúmaný systém manažérstva kvality zodpovedá požiadavkám zákazníka, ako aj požiadavkám relevantných predpisov a zákonov.

Dozorový audit začal na pôde vedenia ŽP a.s., ktoré privítalo audítorský tím. Na tomto stretnutí boli podané dôležité informácie z oblasti investícií, ľudských zdrojov, výroby, údržby a obchodných činností. Podľa plánu auditu boli v našej spoločnosti preverené tieto organizačné útvary: odbor riadenia a zabezpečenia kvality, odbor personalistiky a miezd, odbor predaja a marketingu, odbor zásobovania, dispečerské oddelenie, prevádzkareň oceliareň, prevádzkareň valcovňa bezšvíkových rúr, prevádzkareň ťaháreň rúr, prevádzkareň centrálna údržba a oddelenie vedecko-technických informácií. Pri návšteve jednotlivých útvarov bolo vidieť okrem súdržnosti medzi zamestnancami aj to, že systém manažérstva kvality im jasne stanovuje povinnosti a zodpovednosť pri realizácii ich činností.

Počas auditu boli zistené menšie nezhody. Pre zlepšenie systému je vypracované Opatrenie č. 03/2019 generálneho riaditeľa ŽP a.s., kde sú stanovené úlohy pre zabezpečenie zlepšenia a efektívneho fungovania nášho systému manažérstva kvality.
Pri ukončení dozorového auditu bolo certifikačnou organizáciou potvrdené, že certifikáty podľa noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 ostávajú naďalej vo vlastníctve Železiarní Podbrezová.

V závere chcem poďakovať vedeniu ŽP a.s. a všetkým zamestnancom z preverovaných oblastí za profesionálny prístup, ústretovosť a ochotu počas auditu.