V tomto roku si pripomíname:

 

 1. výročie

–  odvtedy, ako sa v osade Podbrezová  začalo s výstavbou prvých bytov pre zamestnancov železiarní,

–  ako bola obnovená hať na Hrone, ktorú postavili v roku 1840 pre vodný náhon novej pudlovne a valcovne v Podbrezovej.

 

 1. výročie

– ako boli podbrezovské koľajnice  ocenené v Londýne  medailou za kvalitu.

 

 1. výročie

– ako sa začala výroba drevného plynu v dvoch generátoroch (využívanie drev. plynu  v  r. 1872, 1880),

–  od otvorenia prvej pošty v Podbrezovej.

 

 1. výročie

– odvtedy, ako bolo účtovné oddelenie závodu Hronec  preložené do Budapešti.

 

 1. výročie

–  od zavedenia technického minima pre  deti zamestnané v podbrezovských železiarňach, ktoré nepresiahli šestnásť rokov veku.

 

 1. výročie

– uplynulo od slávnostnej vysviacky katolíckeho kostola svätého Štefana Uhorského v Podbrezovej. Kostol na sklonku devätnásteho storočia dal pre osadenstvo fabriky postaviť riaditeľ železiarní  Wiliam Wágner.

 

 1. výročie

– ako postavením tretej SM pece získala výroba plávkovej ocele v podbrezovských železiarňach prevahu nad výrobou zvárkového železa.

 

 1. výročie

–  od zriadenia kina aj v Podbrezovej (bolo to sedemnásť rokov od prvého predstavenia kina v berlínskom Wintergarden). Kinosála sa nachádzala v súčasnej expozícii hutníckeho múzea,

– odvtedy, ako bola uvedená v Podbrezovej do prevádzky prvá vodná elektráreň s dvomi vodnými turbínami a generátormi. Umiestnená bola na náhone Hrona,

– odvtedy, ako sa začalo pri fabrike s budovaním prvých predajní  mäsiarstva, potravín, textilu, ktoré slúžili zamestnancom železiarní,

– odvtedy, ako bola vybudovaná Železničná stanica v Podbrezovej.

 

 1. výročie

– odvtedy, ako bola v Podbrezovej zriadená Štátna meštianska škola,

– od začiatku budovania novej kolónie v Podbrezovej a dokončenia internátu pre robotníkov,

– od prestavby bytov v „Koniciach“ a pri „Hasični“.

 

 1. výročie

– od zriadenia Závodnej učňovskej školy v Podbrezovej, Banskej a účastinnej spoločnosti so sídlom v Piesku. Výučba bola trojročná a záverečné skúšky organizoval Okresný živnostenský úrad cez Štátne pracovné zálohy).

 

 1. výročie

– odvtedy, ako bolo v oceliarni prebudované celé technologické zariadenie a postavená 3 tonová elektrická oblúková pec (EOP).

 

 1. výročie

– odvtedy, ako vypukol  23. januára 1947 požiar, ktorý poškodil dve výrobné haly konštrukčných dielní  a strojné zariadenie.  O 29 dní bola výroba obnovená,

–  ako bola inštalovaná  automatická telefónna ústredňa,

– začalo sa  s výrobou betonárskej výstuže „roxor“,

– vybudované bolo šrotové pole.

 

 1. rokov

–  odvtedy, ako bolo Stredisko pracujúceho dorastu v Slovenskej  Ľupči odčlenené do Štátnych pracovných záloh,

– ako bola vybudovaná  nemocnica v Podbrezovej,

–  ako sa kasíno v závodnom hoteli (dnes Hutnícke múzeum)  zmenilo na čitáreň a knižnicu.
 

 1. výročie

– odvtedy, ako sa začalo s výstavbou prvého vertikálneho dvojprúdového zariadenia  pre plynulé odlievanie ocele,

– ako bola zrušená  SM pec č. 4 aj s odlievacou halou.

 

 1. výročie

–  odvtedy, ako bol z náhonového kanála HC Piesok vybudovaný tunel do doliny Hnusno, so zámerom zabezpečenia dostatočného prítoku chladiacej gravitačnej vody pre hutnícke prevádzkarne.

 

 1. výročie

– ako sa uskutočnila  dovtedy najrozsiahlejšia rekonštrukcia vo valcovni rúr – Malý mannesmann,

–  ako bola zrušená výroba ocele pre valivé ložiská, žíhanie a frézovanie povrchov ingotov,

–  ako vzniklo prvé strojno – výpočtové stredisko v podbrezovských železiarňach,

– ako bola spustená  tretia SM pec a pomocná hala oceliarne so stripovacím zariadením Slingofer,

– ako sa začalo s výstavbou 80 – metrového komína pre druhú SM pec,

– ako bolo dané do užívania novovybudované kúpalisko v Podbrezovej,

– odvtedy ako došlo k zrušeniu pozemnej lanovej dráhy na Šiklov, ktorá vyvážala oceliarenskú trosku a odpad zo železiarní.

 

 1. výročie

– od spustenia  ťahárne rúr 1 (12. apríla) do prevádzky,

– od otvorenia učňovských dielní  (v Dome športu).

 

 1. výročie

–  od spustenia automatickej telefónnej ústredne do prevádzky,

–  od otvorenia novovybudovanej  závodnej kuchyne a jedálne v novom závode,

– od spustenia štvorprúdového ZPO.

 

 1. výročie

– ako podbrezovskí konštruktéri zostrojili dva roboty, ktoré uľahčili prácu v oblúkarni.

 

 1. výročie

– od vzniku akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová,

– od zriadenia prvého oddelenia marketingu,

– od otvorenia podnikovej predajne,

– od decentralizácie údržby,

– od odstavenia pecných agregátov (SM a elektrických pecí), ktoré uvoľnili priestor na výstavbu 60 tonovej EOP.

 

 1. výročie

– od vzniku Golfového klubu Tále  (5. novembra 1997),

– od vzniku spoločného podniku  Slovrur Sp. z o.o.,

– od vzniku ZANINONI Slovakia, s.r.o. (2. januára 1997),

– od vzniku  ŽP BYTOS, s.r.o.,

– od organizovania prvého futbalového turnaja „O pohár GR ŽP“ pre deti do desať rokov v rámci regiónu Horehronie.

 

 1. výročie

– od vzniku prvého 18 – jamkového golfového ihriska na Táľoch,

– odvtedy, ako sa  hrad Ľupča stal vlastníctvom Železiarní Podbrezová.

 

 1. výročie

– od vzniku dcérskej spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. (1. marca 2007),

– od spustenia cestnej váhy pri hlavnej vrátnici starého závodu (17. septembra 2007),

– od rekonštrukcie hlavného vstupu do nového závodu,

– od inštalácie turniketov na vstupných bránach starého a nového závodu s cieľom evidencie osôb prostredníctvom elektronických identifikačných kariet.

 

 1. výročie

– od vzniku ŽP Rehabilitácia a.s.

– od vybudovania futbalového ihriska na Skalici,

– od podpísania zmluvy na rekonštrukciu ZPO na trojprúdové.