Na prahu nového roka

 

Vážení spolupracovníci,

v novom roku prajem vám, vašim rodinám, aj kolektívom na pracoviskách, pevné zdravie a veľa šťastia. Spoločne si zaželajme, aby bol  rok 2017 o niečo lepší, ako ten predchádzajúci.

Železiarne Podbrezová - Vladimír Soták

Uplynulý rok nebol pre nás jednoduchý. Prežívali sme jedno z historicky najhorších období z hľadiska cien našich výrobkov na európskych a svetových trhoch. Aj napriek tomu, že naše obchodné spoločnosti a obchodníci zabezpečili relatívne dostatok zákaziek, vzhľadom na ceny výrobkov na trhu, sa nám nepodarilo  dosiahnuť plánovaný výsledok hospodárenia.

O príčinách sme hovorili už niekoľkokrát. Jedným z dôvodov je nízka cena ropy, ďalším nezmyselným krokom bolo zavedenie sankcií voči Rusku. Súbežne sa pod nepriaznivú situáciu podpísal aj dlhodobý prebytok výrobných kapacít v krajinách Európy a vo svete, ktorý výrazne prevyšuje dopyt.

Vážení spolupracovníci,

v roku 2016 sme urobili veľmi veľa dobrých krokov prostredníctvom investícií, opráv technologických zariadení… Vo výrobných prevádzkarňach sme dosiahli vynikajúce výsledky, zaznamenali sme minimum reklamácií a z tohto pohľadu môžeme hodnotiť uplynulý rok ako dobrý. Všetci, ktorí sa na tom podieľali, si zaslúžia poďakovanie. Patrí obchodníkom, ekonómom, zásobovačom, tým, ktorí zabezpečujú servis…, pretože fabrika, ako je tá naša, môže fungovať len na základe dobrej spolupráce všetkých, ktorí ovplyvňujú jej chod.

Ďakujem aj spoločnostiam, ktoré pre nás nakupujú oceľový šrot.  Počas celého roka sme nemali výkyvy v dodávkach a teší ma, že aj kvalita  je veľmi dobrá. V minulom roku sme pokračovali v dobrej komunikácii s bankami. Železiarne Podbrezová sú dnes, aj vďaka predaju našich českých spoločností, absolútne nezávislé od bankových inštitúcií. Budúcnosť železiarní je v našich rukách.

V priebehu uplynulého roka pracovníci  ŽP VVC v spolupráci so zamestnancami Železiarní Podbrezová pripravili projekty, prostredníctvom ktorých sa uchádzame o eurofondy.  Po dlhých diskusiách s vládou sa nám – zamestnávateľom,  podarilo presadiť, aby veľké spoločnosti neboli vylúčené z čerpania   eurofondov.

Súčasnosť je na Slovensku prajná k výrobným spoločnostiam s jasnou víziou a konkrétnymi cieľmi

Predpokladám, pokiaľ budú naplnené uvedené projekty, že do roku 2020 – 2022 preinvestujeme viac ako 20 miliónov eur, čo v konečnom dôsledku posilní konkurencieschopnosť spoločnosti a upevní naše postavenie na trhu.

V roku 2017 budeme pripravovať  ďalšie modernizačné akcie. Našim cieľom je, a aj zostane, vyrábať maximálnu kvalitu, dodávať našim odberateľom výrobky s čo najlepším servisom,  nemať reklamácie, strážiť náklady a viesť spoločnosti k takým výsledkom hospodárenia, aby sme mohli aj v budúcom roku uvažovať o úprave miezd, aby sme mohli vyplatiť  dovolenkový, aj vianočný plat. Vedenie spoločnosti nemá iné ciele, ako dosiahnuť maximálnu prosperitu našej spoločnosti.

 

Vážení spolupracovníci,

verím, že nás čaká úspešnejší rok a že sa nám bude dariť napĺňať čísla nášho obchodného a finančného plánu, ktoré budú umocnené nárastom cien našich výrobkov.

Prajem si, aby v Bruseli ľudia začali romýšľať trochu inak, aby  EÚ vyvíjala maximálny tlak na udržanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. K tomu je však potrebné zapájať do výrobnej činnosti  čo najviac  mladých, vzdelaných  ľudí. Som presvedčený, že z nových pracovníkov, ktorí nastúpia v priebehu tohto roka do jednotlivých prevádzkarní našej spoločnosti, vzídu veľmi úspešní mladí ľudia, ktorí tu zotrvajú.  A my budeme vytvárať podmienky, aby sme si ich udržali. Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti budú hotel Podbrezovan a bývala podbrezovská nemocnica rekonštruované na nájomné byty. V budúcnosti sa budeme zaoberať aj otázkou výstavby ďalších ubytovacích kapacít.

Súčasnosť je na Slovensku prajná k výrobným spoločnostiam s jasnou víziou a konkrétnymi cieľmi. Môžu si ich naplniť  zabezpečením finančných prostriedkov prostredníctvom bankových inštitúcií alebo využitím eurofondov. Môžu počítať aj s pomocou vlády SR, ktorej povinnosťou je pomáhať malým i veľkým fabrikám. Mojím vrúcnym želaním je, aby vláda SR neprijímala opatrenia, ktoré by menili pravidlá hry počas roku a aby neboli schvaľované opatrenia zaťažujúce  zamestnancov. Oni sú totiž v tejto krajine už aj dnes z hľadiska odvodov zaťažení najviac. Želám si, aby bola legislatíva naklonená ľuďom, ktorí sa živia prácou, aby mohli byť zaplatení. My určite vyvinieme maximálne úsilie k naplneniu týchto cieľov.

Do nového roku 2017 vám prajem veľa zdravia, šťastia, veľa osobných úspechov a každému z vás veľa veľa pekných dní.

Podbrezovan - Novy rok 2017
Ilustračné foto A. Nociarová