Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

Gizelou KUPCOVOU z BreznaĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou mamou, starou a prastarou mamou

Gizelou KUPCOVOU z Brezna.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Jozef PREPLETANÝ - BreznoDňa 6. decembra sme na poslednej ceste odprevadili nášho drahého manžela, otca, starého otca, príbuzného a priateľa mnohých

Jozefa PREPLETANÉHO  Brezna.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky. Ďakujeme  príbuzným, rodine, priateľom, známym aj susedom za prejavy sústrasti, povzbudivé slová a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Emil MAJAN z HroncaĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom, starým a prastarým otcom

Emilom MAJANOM z Hronca.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.

Smútiaca rodina

Ivan DEMIAN z BreznaDňa 30. decembra 2016 nás po dlhotrvajúcej chorobe, vo veku šesťdesiatštyri rokov,  navždy opustil brat, otec a bývalý spolupracovník

Ivan DEMIAN z Brezna.

Smútiaca rodina

SPOMIENKY

Jozef LICHVÁR z PodbrezovejDňa 13. decembra 2016 uplynuli dva roky odvtedy, ako nás  navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Jozef LICHVÁR z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú  manželka, syn a dcéra s rodinami

Dušan JAMRIŠKA z Podbrezovej, Štiavničky „Kto ho poznal spomenie si, kto ho mal rád nezabudne.“

Dňa 27. decembra uplynuli dva roky odvtedy, ako nás navždy opustil drahý otec, starý a prastarý otec

Dušan JAMRIŠKA z Podbrezovej, Štiavničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú synovia, dcéra a sestra s rodinami

Ján FABRICIUS z Pohronskej Polhory„Odišiel tíško, niet ho medzi nami, v našich srdciach stále žije spomienkami.“

Dňa 30. decembra uplynuli dva roky odvtedy, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Ján FABRICIUS z Pohronskej Polhory.

S láskou a úctou spomíname

Jozef HONKO z PodbrezovejDňa 31. decembra uplynul smutný rok, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starý otec a prastarký

Jozef HONKO z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

Pavel ŽITNÝ z BreznaPrvého januára uplynul smutný rok odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Pavel ŽITNÝ z Brezna.

S láskou a úctou spomíname

Rudolf ČELLÁR z PodbrezovejDňa 2. januára uplynulo trinásť rokov, ako nás opustil

Rudolf ČELLÁR z Podbrezovej.

Tí  ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

Dušan PEŤKO z Lopeja„V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktori ťa milovali.“

Dna 8. januara si pripomenieme druhé smutné vyročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starký

Dušan PEŤKO z Lopeja.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

 Spomíname s láskou a úctou

Jozef ŠEBO z ValaskejDňa 6. januára sme si pripomenuli tretie výročie od úmrtia a 15. februára si pripomenieme nedožité osemdesiate prvé narodeniny manžela, otca, starého a prastarého otca

Jozefa ŠEBU z Valaskej.

S láskou a úctou spomíname

Ing. Ladislav NEPŠINSKÝ z Pohronskej Polhory„Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, pokojný spánok ti priať, modlitbu tichú odriekať a s bolesťou v srdci na teba spomínať.“

Dňa 18. januára si pripomenieme päť rokov odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec a prastarý otec.

Ing. Ladislav NEPŠINSKÝ z Pohronskej Polhory

S láskou a úctou spomíname