Bodka za úspešným projektom

 

Logo SSOSH ŽP Koncom mája sme vás informovali o úspešnom vypracovaní projektu „Zviditeľni svoj alarm a event“, ako podnet na modernizáciu vyučovacieho procesu pod názvom  „Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016“. Na konci kalendárneho roka pri bilancii môžeme povedať, že  z nízkorozpočtového projektu je možné veľa vyťažiť. Výsledky práce boli  7. decembra 2016 prezentované v Bratislave v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Hodnotiaceho seminára sa zúčastnili zástupcovia ďaľších 24 úspešných škôl. Ich prezentácie boli dobrou inšpiráciou pre budúcnosť. Každá škola sa prezentovala, nielen nákupom licencií a rôznej techniky pre inováciu učebných pomôcok, ale aj zaškolením svojich učiteľov. Naša škola sa pochválila metodickými listami a učebným textom na predmety Grafické systémy a Technické kreslenie. Oba tieto predmety sa vyučujú v odbore mechanik mechatronik, v treťom a piatom ročníku. Na týchto vyučovacích hodinách sa žiaci venujú softvéru určenému prevažne na vizualizáciu technologického procesu. Po malých, ale úspešných krôčkoch sa postupne posúvame v znalostiach ovládania a tvorby potrebnej vizualizácie.

Našou snahou je, pri získaní všetkých potrebných náležitostí a zručností, odovzdať informácie ďalej a našich žiakov naučiť:

  • tvorivo a logicky myslieť,
  • správne definovať problém, správne ho vyjadriť a zapísať,
  • riešiť problémy a navrhovať postupy práce,
  • overovať správne riešenia a diagnostikovať chyby,
  • praktické zručnosti potrebné pri riešení jednoduchých problémov v automatizácií výrobných procesov,
  • spolupracovať v skupine pri riešení problémov, vedieť vyjadriť vlastný názor a rešpektovať názor iných ľudí.

Za pomoc pri úspešnom riešení projektu ďakujeme zamestnankyni ŽP p. Gondovej a zriaďovateľovi ŽP za poskytnutie potrebných finančných prostriedkov. Osobitné ďakujem patrí aj zamestnankyniam SSOŠH ŽP v ekonomickom úseku Ing. Z. Jakočkovej a D. Lehotskej za potrebné finančné spracovanie projektu.