Opýtali sme sa riaditeľov dcérsky ch spoločností:

Ako hodnotíte uplynulý rok a čo očakávate od toho nového?

 

Ing. Ján GABOŇ, generálny riaditeľ  logo ŽP Informatika 

 

 

 – Z pohľadu našej spoločnosti možno uplynulý rok hodnotiť ako veľmi náročný, no zároveň bol aj rokom úspešným.  Popri plnení hospodárskeho výsledku bol charakteristický nárastom realizácie projektov, výkonov smerovaných do skupiny ŽP Group. Bol rokom iniciácie najrozsiahlejšieho projektu posledných rokov – komplexnej obnovy výrobného informačného systému ŽP a.s., aj začatia generačnej výmeny serverovej infraštruktúry výpočtového strediska.

Dôležitým splneným predsavzatím je stabilizácia personálneho zabezpečenia spoločnosti. Prebiehajúci proces vzdelávania, do ktorého sú zapojení zamestnanci spoločnosti, stredoškoláci a vysokoškoláci, vytvára predpoklad, že základné poslanie spoločnosti bude naplnené aj v budúcnosti.

Naším cieľom je navýšenie podielu realizovaných externých zákaziek mimo skupiny ŽP Group. Budeme pokračovať v hľadaní možnosti čerpania finančných prostriedkov  pre rozvojové projekty zo štrukturálnych fondov.  Samozrejme, prioritou aj naďalej zostáva zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačných systémov skupiny. Aj napriek tomu, že spoločnosť ŽĎAS už nie je súčasťou skupiny, máme ambíciu im aj naďalej poskytovať vybrané IT služby. Zvýšený dôraz upriamime na zlepšovanie informačnej bezpečnosti, aj naďalej budeme rozvíjať proces vzdelávania, motivácie zamestnancov.

Verím, že aj napriek aktuálnej situácii v hutníctve, bude prichádzajúci rok rokom obratu k lepšiemu.

 

Logo ŽP EKO Qelet

Ing. Roman VEVERKA, generálny riaditeľ

 

– Pokiaľ sa pozriem na uplynulý rok len cez optiku hodnotenia prioritných ukazovateľov, zjednodušene by som mohol skonštatovať, že sme absolvovali celkom kľudné a úspešné dvanásťmesačné obdobie. Viac zainte
resovaným však nemusím vysvetľovať, že skutočnosť bola omnoho komplikovanejšia. Za slušnými výsledkami je poriadny kus úsilia, nasadenia a poctivej práce väčšiny zamestnancov našej spoločnosti. A v jednom slede dodávam to isté aj o ľuďoch z našej materskej spoločnosti, bez tesnej symbiózy s ňou by dosiahnuté výsledky neboli také  potešujúce. A tak podobne ako v predchádzajúcich príspevkoch, aj teraz musím konštatovať, že sme prežili náročný a komplikovaný rok, a ak by som ho mal charakterizovať jedným slovom, tak to najvýstižnejšie by bolo zrejme nevyspytateľný. Pokiaľ sa v minulých rokoch dali odsledovať aspoň hrubé sezónne trendy v oblasti našej hlavnej činnosti, uplynulý rok bol poznamenaný viacerými atypickými prejavmi.

Okrem toho sme mohli v slovenskom priestore zaregistrovať aj ďalší negatívny fenomén, ktorý postupne naberá dosť znepokojivé rozmery, a tým je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Napriek všetkým problémovým faktorom môžem povedať, že po viacerých stránkach to bol rok úspešný. Zvládli sme bez väčších problémov implementáciu nového zákona o odpadoch do praxe, upevnili sme si postavenie na trhu s oceľovým šrotom, rozšírili sme sieť zberných miest, výrazne sme zainvestovali do modernizácie a obnovy zariadení.

Pri predpovediach na nadchádzajúce obdobie som optimista, a napriek tomu, že predpokladám podobný nesúrodý priebeh ako v minulom roku, verím, že využijeme svoj potenciál v oblasti ľudských aj technických zdrojov a potvrdíme správnosť nastavených trendov. Aby bol aj tento rok podobne úspešný, ako ten minulý, musíme mať predovšetkým spoľahlivý a zodpovedný personál. Preto chcem zaželať všetkým našim zamestnancom hlavne pevné zdravie lebo práve to je rozhodujúcim predpokladom napĺňania ďalších pozitívnych očakávaní a predsavzatí. Podobne želám všetko dobré aj ich rodinám a blízkym, ako aj všetkým členom veľkej železiarenskej skupiny.

 

Logo Bytos

Ing. Věra Buláková, riaditeľka


– 
Predchádzajúci rok vnímam ako vysoko turbulentný, čo sa prejavilo v medzinárodnom  i v domácom dianí. To sa samozrejme odráža i na živote bežného obyvateľa našej krajiny.Ing. Věra Buláková, riaditeľka ŽP BYTOS
V oblasti správy bytových domov sme zaznamenali tri zásadné zmeny v legislatíve a to:

  • pôsobnosť 17 novely zákona 182/1993 Z.b. – zákon 246/2015Z.b. .o správcoch bytových domov a o zmene  a doplnení zákona Národnej rady SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. S účinnosťou  od 1.januára 2016 uvedená novela zaviedla pre  výkon správy  správcovským spoločnostiam povinnosť splnenia vopred stanovených podmienok pre správu. Zavádza  okrem iného  i prechodné obdobie splnenia  stanovených podmienok do konca roku 2017.

Tieto podmienky naša správcovská spoločnosť splnila v roku 2016 a je pod č. 43 zapísaná do zoznamu  správcov bytových domov na Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

  • novela zákona o ekonomickej hospodárnosti bytových domov zavádza od 1. januára 2017 povinnosť pri predaji bytov predkladať vypracovaný energetický certifikát, čo bude znamenať zvýšenie nákladov pre predávajúceho,
  • v roku 2016 bola vydaná vyhláška 240/2016 s účinnosťou od 1. januára 2017, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, stanovujú sa pravidlá na rozpočítanie množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej  vode a rozpočítavanie množstva tepla.

O uvedených zmenách bude správca informovať na schôdzach vlastníkov v roku 2017. V oblasti obnovy bytových domov v roku 2016  prebiehali  významné Obnovy v piatich bytových domov. Žiaľ, musím skonštatoval, že pri výbere dodávateľov  nemali vlastníci vo všetkých piatich prípadoch šťastnú ruku. Počas realizácie sa vyskytovali  neustále problémy  na strane dodávateľov, ktoré správca so stavebným dozorom a projektantom museli riešiť. V troch prípadoch nebol dodržaný  dohodnutý zmluvný termín odovzdávania, čo malo za následok vystavenie penalizačných faktúr zo strany investora dodávateľovi. Obnova dvoch bytových domov z dôvodu  nevhodných poveternostných podmienok prešla na dokončenie do roku 2017.

V týchto prípadoch sa ukázalo, že zákon 182/1993 Z.b. v platnom znení dáva veľké právomoci vlastníkom pri rozhodovaní o dodávateľovi  v tak významných prípadoch, ako je komplexná Obnova bytového domu. Správca má len poradný hlas, koná len v mene  a na účet vlastníkov. Musí konať tak, ako rozhodne nadpolovičná väčšina vlastníkovi bytov. Vlastníci sú pri rozhodovaní  v niektorých prípadoch vo veľkej miere ovplyvňovaní  rôznymi sľubmi dodávateľa,  s prísľubmi poskytnutí rôznych benefitov, o ktorých sa správca niekedy žiaľ dozvedá len v priebehu Obnovy.

Dôkladná príprava na Obnovu bytových domov by mala  okrem kvalitne pripravenej projektovej dokumentácie obsahovať zo strany vlastníkov i získanie  relevantných referencií o prípadných dodávateľoch. Len tak je možné sa vyhnúť pri rozhodovaní o výbere  dodávateľa prípadným problémom, ktoré sa v tak veľkej miere prejavili na spomínaných bytových domoch v roku 2016.

V roku 2017  budeme i naďalej  pokračovať v komplexnej Obnove bytových domov. V súčasnosti sú rozpracované tri bytové domy v štádiu  projektovej prípravy.

Naďalej sa budeme venovať v  súlade so schváleným plánom opráv  bežnej údržbe bytových domov, ktorá bude  zameraná predovšetkým  na rekonštrukciu kanalizácie  na sídlisku Štiavnička  Švermova 2378, Brezno . Veľkú pozornosť budeme venovať údržbe starších bytových domov na sídlisku Kolkáreň, ktoré sú viac ako 60 ročné, samozrejme, po schválení prác samotnými vlastníkmi. Do roku 2017 vstupujem s prianím, aby  bolo viac takých bytových domov, ako je bytový dom Fraňa Kráľa 2, Brezno, kde výbor samosprávy, i napriek  zrealizovanej významnej komplexnej obnove svojho domu  v roku 2011 nespí na vavrínoch, ale neustále rozmýšľa, ako zlepšiť technický a prevádzkový stav svojho bytového domu .V tomto bytovom dome si obyvatelia  uvedomujú,  že s kúpou bytu do osobného vlastníctva získali okrem majetku i pomernú časť zodpovednosti. Je radosť pre správcu spravovať bytový dom, kde cítiť spätnú väzbu jeho činnosti. Do roku 2017 prajem všetkým  zamestnancom ŽP GROUP a našim klientom veľa zdravia, lásky, porozumení, menej egoizmu  a zloby. Prajem  si, aby ľudia, ako kedysi v minulosti, našli si k sebe cestu, aby sa vedeli radovať a tešiť z maličkostí, aby si vážili  jeden druhého a  i napriek turbulentným stavom vo svete si uvedomovali skutočnosť, že môžeme žiť v našej krajine pekný a bezpečný život.


logo ZANINONI 
Ing.  Anna KOVÁČOVÁ, riaditeľka

 

 – V mene spoločnosti ZANINONI SLOVAKIA, s.r. o. bolo v roku 2016 zrealizovaných 7 194 prepráv. Uvedený počet prepráv
pozostáva zo 6 090 exportov do 21 európskych krajín (vrátane Slovenska) a 1 104 importov z 11 krajín. Najsilnejšími exportnými krajinami boli Nemecko, Poľsko a Taliansko. Najviac importov bolo z Poľska. Aj v minulom roku pokračovala naša spolupráca so Zaninoni Italia SpA pri zabezpečovaní kombinovanej prepravy tovaru zo Železiarní Podbrezová a.s. do zámoria, pričom našou úlohou bolo prepraviť tovar do určených európskych prístavov či už po ceste alebo železnicou. Napríklad len v decembri to bolo 33 vagónov dlhých rúr do prístavu Antverpy.

Za celý rok 2016 bol naložený a prostredníctvom našej spoločnosti bol tovar zo ŽP a.s. prepravený na 1 050 vagónoch. Okrem už spomenutých Antverp v Belgicku, to boli  prepravy hlavne do Nemecka a Rakúska.  Už niekoľko rokov zaznamenávame stúpajúci trend v zabezpečovaní nadrozmerných prepráv, ktorých v roku 2016 bolo  68, a to najmä do Rakúska a Francúzska.

Samozrejme hlavným druhom prepravy, ktorú obstarávame, je cestná preprava tovaru v plachtových 13,6 m návesoch. O cestnej doprave sa hovorí veľa, či už v súvislosti so zavádzaním rôznych legislatívnych opatrení v jednotlivých krajinách, ako napríklad zákon minimálnej mzdy v Nemecku a vo Francúzsku. Dlhodobým rozsiahlym problémom, ktorý sa týka všetkých krajín EÚ, je nedostatok vodičov a nezáujem o túto profesiu. Ďalšími témami sú cestné kontroly na upevňovanie nákladu a rozloženia jeho váhy na vozidle, tiež nelegálne vniknutie migrantov do nákladných vozidiel na diaľničných odpočívadlách a v prístavoch. A potom sú tu aj otázky ako ďalej po brexite, aké sú možnosti boja s fantómovými prepravcami, ktorí sú stále problémom na trhu nákladnej prepravy a podobne.

Čo sa týka hospodárskych výsledkov spoločnosti za rok 2016, možno uviesť, že tržby za predaj vlastných služieb boli naplánované vo výške 11 miliónov eur a zisk vo výške 350 tisíc eur pred zdanením. Podľa predbežných výsledkov skutočnosť by mala zodpovedať plánu a ukazovateľ zisku pravdepodobne bude mierne prekročený. Dosiahnuté výsledky sú dielom celého pracovného kolektívu, ktorému patrí poďakovanie za vynaložené úsilie a zodpovedný prístup k práci.

   Očakávania pre nasledujúce obdobie sú optimistické, i keď nemyslím si, že nás čaká jednoduchší rok, či menej práce. Verím však, že sa dokážeme dobre a zodpovedne vysporiadať s každou požiadavkou od zákazníka, aj s každou novou výzvou. Slovenským dopravcom by som chcela zaželať v novom roku lepšie podmienky pre ich činnosť a veľa úspechov v nekompromisnom konkurenčnom prostredí na dopravnom trhu.  Výrobcom želám dostatok zákaziek, nech sú maximálne využité ich výrobné kapacity a svojimi kvalitnými výrobkami sa môžu úspešne presadzovať na svetových trhoch. Toto je základný predpoklad pre našu činnosť a príležitosť pre úspešné podnikanie  v oblasti medzinárodného zasielateľstva aj v nasledujúcom období.

 

Logo Žiaromat

 

Ing. Roman GÁL, obchodný riaditeľ


Môžeme konštatovať, že uplynulý rok bol zložitý.

V priebehu roka došlo k postupnému znižovaniu výroby a predaja hmôt o 40 percent,

predovšetkým sa nám znížil objem predaja syntetických trosiek, kde sme nedokázali cenovo konkurovať, čo sa výraznou mierou prejavilo na hospodárení spoločnosti. Predaj šamotu poklesol celkovo o 11 percent v porovnaní s plánom, na čo výraznou mierou prispel hlavne kachľový šamot, kde nastal 28 percentný pokles.

Na druhej strane, pozitívom bol nárast predaja ďalších dvoch komodít, a to žiarobetónov o 23 percent a hlavne predaja magnéziovouhlíkatých stavív o 41 percent. Celkový predaj bol nižší o 6 percent v porovnaní s plánom.

Export predstavoval 60 percent a naše žiaruvzdorné materály smerovali predovšetkým pre oceliarne v Českej republike, Ukrajine, Slovinsku, Maďarsku a Poľsku,  pre zlievárne v Taliansku, Nemecku, Poľsku a Španielsku a pre výrobcov krbov a kachlí v Maďarsku, Rakúsku a Dánsku.

V priebehu roka sme vyvinuli niekoľko nových kvalít žiaruvzdorných hmôt na báze MgO pre elektrické oblúkové pece a medzipanvy, hlavne pre ukrajinský trh,  opravárenskú torkretačnú žiarobetónovú hmotu pre vákuovacie nádoby a značne sa rozšíril tvarový a kvalitatívny sortiment šamotovej a vysokohlinitej liacej keramiky a sortiment žiarobetónových prefabrikátov. Sprevádzkovaná bola nová baliaca linka na výrobu magnéziouhlíkatej ubíjacej hmoty a nový lis na sortiment šamotových kolienok pre zlievárne. Zrekonštruovali sme pecné vozy vozokomorovej pece, zrealizovali automatické dávkovanie vstupných surovín do mlynov a začali sme s prieskumnými vrtmi na Briežkoch, kde plánujeme začať s ťažbou žiaruvzdorného ílu.

Myslím, že aj rok 2017 bude náročný. Budeme pokračovať v rozširovaní výrobného sortimentu o nové výrobky, modernizovaní lisovacej techniky a predovšetkým plnení plánovaného hospodárskeho výsledku, čo sa nám v uplynulom roku nepodarilo.

Dovoľte mi záverom poďakovať všetkým našim zamestnancom za úsilie, ktoré vynaložili počas uplynulého roka pri plnení pracovných povinností. Prajem všetkým zamestnancom a ich rodinným príslušníkom spoločností ŽP GROUP v roku 2017 veľa zdravia, šťastia a pohody v pracovnom aj osob
nom živote.

 

 Mgr. Peter SUJA,   riaditeľLogo Bezpečnostné služby ŽP

 

– Uplynulý rok bol náročný, ale na to sme tu, aby sme problémy riešili. Myslím, že
úlohy, ktoré v systéme ochrany ŽP GROUP zabezpečuje naša spoločnosť sme splnili, aj
keď  treba povedať, že vždy sa nájdu rezervy a možnosti ako svoju prácu skvalitniť.

Spoločnosť  je skupina zamestnancov, z ktorých každý plní svoje úlohy a prispieva tak k celkovému obrazu spoločnosti. Preto chcem poďakovať každému nášmu
zamestnancovi, ktorý sa o plnenie úloh  pričinil a do nového roku všetkým popriať  hlavne veľa zdravia, spokojnosti, osobných aj pracovných úspechov.