Opýtali sme sa stredného manažmentu Železiarní Podbrezová

S akými predsavzatiami vstupujete do nového roku?

 

Ing. Vladimír SOTÁK, vedúci odboru predaja a marketingu

– Všetkým kolegom a spolupracovníkom prajem v novom roku pevné zdravie, pohodu v rodinách a veľa pracovných úspechov. Z pohľadu obchodného úseku verím, že situácia na svetových trhoch bude pre nás tento rok priaznivejšia ako v roku 2016, že dokážeme zabezpečiť dostatok rentabilných zákaziek tak, aby na konci tohto roka bola hospodárska bilancia pozitívna.

 

 

Ing. Stanislava SVETLÍKOVÁ, vedúca odboru financovania

Ing. Stanislava SVETLÍKOVÁ, vedúca odboru financovania

– Moje osobné novoročné predsavzatia sú tak, ako u väčšiny ľudí, na prvý pohľad nenáročné, no napriek tomu ťažko splniteľné.  Nadšenie a odvaha totiž pomerne skoro vyprchá. V každom prípade by som však chcela  venovať viac svojho času a pozornosti blízkym a zároveň robiť všetko preto, aby sme sa spoločne udržali v zdravej kondícii.

V pracovnej oblasti je predsavzatím mojím, ako aj celého kolektívu odboru financovania, dbať o efektívne narábanie s finančnými prostriedkami, optimálne využívanie cudzích zdrojov a elimináciu strát súvisiacich s pohybom devízových kurzov. Pevne verím, že počas roka 2017 bude finančná situácia ŽP a.s. naďalej stabilná, s potrebou čerpania bankových úverov len v oblasti rozvojových aktivít spoločnosti. Všetkým kolegom v Železiarňach Podbrezová prajem šťastný a úspešný rok 2017, pevné zdravie, veľa vzájomného porozumenia, pohodu a spokojnosť v rodinnom i pracovnom živote.

 

Ing. Jozef TURIS, vedúci odboru riadenia kvality

– Na prah nového roku vstupujeme s predsavzatiami a želaniami úspešného splnenia úloh, ktoré nás čakajú v oblasti výroby, kvality a nákladov, aj so želaniami pevného zdravia, šťastia, lásky, pracovnej a osobnej pohody pre všetkých zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.  Poďakovanie patrí aj za úspechy dosiahnuté v minulom roku, za dobre vykonanú prácu, čo sa odrazilo aj na výsledkoch v oblasti kvality výroby.

Verím, že rok 2017 bude úspešnejší  a lepší a ŽP a.s. upevnia svoje postavenie na svetových trhoch.

 

Ing. Miroslav ZÁZRIVEC, vedúci odboru plánovania

– V prvom rade chcem poďakovať za spoluprácu v roku 2016 všetkým zamestnancom spolupracujúcich prevádzkarní a odborných útvarov ŽP a.s., resp. dcérskych spoločností ŽP GROUP. Predošlý rok 2016 sa niesol v znamení turbulencie cien vstupných materiálov s dopadom na ceny našich výrobkov, čo bol následok nestability na trhu s oceľou.

Preto pre rok 2017 si želám oživenie trhu s hutníckym materiálom, stabilitu cien vstupných materiálov a samozrejme, tomu odpovedajúce rentabilné predajné ceny našich výrobkov, čo by malo zabezpečiť úspech a prosperitu akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

V práci odboru si želám úspešné zvládnutie tvorby a finalizácie finančného plánu  a plnenie ďalších úloh v rámci plánovacieho procesu roku 2017. V osobnom živote prajem svojim kolegom a všetkým zamestnancom ŽP GROUP, aj ich rodinám pevné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu.

 

Ing. Miroslav DOMOVEC, CSc., vedúci oceliarne

– Prevádzkareň oceliareň vstupuje do roku 2017 s podobnými výrobnými úlohami ako vlani, v päťdňovom pracovnom režime. Keďže sa nám v poslednom období podarilo optimalizovať technologický režim výroby ocele v elektrooceliarni, chceme v tom pokračovať a v porovnaní s rokom 2016 znížiť základné THN, ovplyvňujúce nákladovosť výrobného procesu. Ide predovšetkým o zníženie predváhy o min. 5 kg/t, spotreby elektrickej energie o 4 kWh/t a ďalej čiastočné zníženie spotrieb grafitových elektród Æ 550 milimetrov nekovových, aj legujúcich prísad a niektorých žiaruvzdorných materiálov. Koncom prvého štvrťroka máme pred sebou veľkú výzvu. Po dodaní technologického zariadenia chceme štandardne začať odlievať na všetkých troch prúdoch zariadenia plynulého odlievania ocele (ZPO) doposiaľ najmenší formát, kvadrát 105 milimetrov. Ako je už známe, v roku 2016 sme ho už 4- krát úspešne testovali na jednom prúde a počas týchto skúšok sme na základe metalografických rozborov optimalizovali parametre ťažných rýchlostí,  tvar a priemery trysiek sekundárneho chladenia. Verím, že po založení frekvenčných meničov na výbehový dopravník do expedičnej haly ZPO, presnejšom vyosení konštrukcie uchytenia trysiek chladenia a nainštalovaní indukčného miešania do kryštalizátorov, nebude väčší problém s výrobou tohto, zatiaľ rizikového, formátu.    Osobne si prajem a želám všetkým spolupracovníkom oceliarne, ale aj zamestnancom celej firmy a ich rodinám, predovšetkým pevné zdravie. Väčší dopyt po výrobkoch našej firmy napovedá o zlepšujúcich sa podmienkach na trhu, čo by malo postupne priniesť aj osobný prospech pre každého z nás.

 

Ing. Mária DEMIANOVÁ, vedúca odboru práce a miezd

– Do nového roku prajem všetkým zamestnancom pevné zdravie, šťastie a spokojnosť. Úspechy  v  práci a veľa pekných dní v osobnom a rodinnom živote. Zároveň prajem veľa zdravia a všetko najlepšie bývalým spolupracovníkom, ktorí svoj pracovný život prežili v železiarňach a spokojne oddychujú na dôchodku.

Verím, že tento rok nám prinesie  natoľko stabilné podnikateľské prostredie, aby sme naplnili naše ciele a zabezpečili zamestnancom  životnú úroveň a sociálny program na takej úrovni, ako v predchádzajúcom období. Záverom vám prajem, aby ste v roku 2017 mali vždy pri sebe ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť,  ľudí, ktorí vám v prípade potreby podajú pomocnú ruku. Myslime na to, že dobré medziľudské vzťahy sú predpokladom spokojnosti v pracovnom i osobnom živote.

 

Pavel FAŠKO, vedúci  odboru bezpečnosti  a životného prostredia

– Každý rok mám jedno  úprimné želanie –  zdravie a pohodu, či už v súkromnom živote alebo v pracovnej sfére. Ako vedúci  bezpečnosti a životného prostredia mám rovnaké  predsavzatie i pre tento rok, a to pokračovanie v nastúpenom trende  znižovania pracovných úrazov a  v tejto súvislosti vymeškanie kalendárnych dní, minimum mimoriadnych udalostí a bezpečnostných incidentov.  Len bezpečnou prácou si uchováme to najdôležitejšie, a to je zdravie, lebo svoju  bezpečnosť máme predovšetkým  vo vlastných rukách.

 

Ing. František SCHOBER, vedúci odboru zásobovania

– V súkromí to bolo jednoduché, s manželkou sme si povedali , aby nám rodinná pohoda vydržala ďalší rok, popriali sme si zdravie a šťastie, dcére všetko naj … do nového života po skončení školy a synovi, aby sa už konečne vyhýbali zranenia pri športe.  A v práci? Bolo by jednoduché povedať, že budeme nakupovať kvalitné materiály, lacno a v presných termínoch. Ale je tu vždy nejaké percento pochybnosti, nemohli sme s nákupom počkať, kúpiť len minimálne množstvo a o 2 – 3  mesiace nakúpiť lacno? Alebo opačne, nakúpiť už teraz polročnú zásobu?! Takže naše predsavzatie, ako odboru zásobovania, je urobiť v danom čase a poznaní  správne rozhodnutie pri nákupe, aby mal podnik, čo najvyšší zisk.

Vidíme podľa posledných mesiacov a pri výhľade dopredu, že takéto rozhodovanie bude ťažké a bude prinášať stres. Preto by som  mal skôr želanie ako predsavzatie, aby kolegovia medzi sebou komunikovali slušne , s úctou a úsmevom na perách lebo pri použití čarovných slovíčok prosím a ďakujem sa problémy riešia rýchlejšie a ľahšie. A ešte jedno moje osobné pracovné predsavzatie, že budem chodiť na porady a stretnutia načas. Len neviem, či to nie je jedno z tých najťažších. Prajem vám všetkým veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov, aby sme o rok spokojní zaspomínali, ako sme všetko zvládli.

 

Ing. Peter KRAJAN, vedúci dopravy

– Predovšetkým chcem poďakovať zamestnancom za prácu vykonanú v uplynulom roku. Nebol to ľahký rok, pre nás o to náročnejší, že sme sa museli vyrovnať s polročnou rekonštrukciou sociálnej budovy cestnej dopravy, čo nám sťažilo chod celej prevádzky. Všetko sme však zvládli a moje poďakovanie patrí tým, ktorí sa o to pričinili.

V novom roku sa nám vďaka tomu bude bezpochyby pracovať ľahšie a lepšie, aj keď to vyzerá, že ani rok 2017 nebude jednoduchý. Dúfam však, že úlohy spojené s prepravou materiálu a osôb prostredníctvom cestnej a železničnej dopravy splníme. Všetkým želám hlavne pevné zdravie, rodinnú pohodu, aby sme mohli nerušene plniť svoje každodenné pracovné povinnosti.

 

JUDr. Radim KOCHAN, PhD. vedúci personálneho odboru

– V novom roku prajem všetkým kolegom a zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s. predovšetkým pevné zdravie, aby sa nám plnili naše želania a plány a aby sme aj v tejto uponáhľanej dobe riešili všetky pracovné úlohy s chladnou hlavou a kládli dôraz aj na zlepšovanie medziľudských vzťahov nie len doma, ale aj na pracovisku. Mojim predsavzatím a verím, že aj predsavzatím všetkých zamestnancov personálneho odboru je, aby sme všetky voľné pracovné miesta obsadili kvalitnými ľuďmi, ktorí svojimi skúsenosťami a nasadením prispejú k bezproblémovému plneniu výrobných, ale aj nevýrobných úloh.

 

Ing. Jozef Michálik,  vedúci ťahárne rúr

–  Rok 2017 z pohľadu objemu zákaziek začal v prevádzkarni ťaháreň rúr veľmi dobre. Operatívny plán distribučnej výroby presných bezšvíkových rúr na  január je 4 300 ton,  t.j. navýšenie v porovnaní s finančným plánom o 9 percent. Dúfam, že tento trend bude pokračovať aj  v ďalších mesiacoch. Situácia s náborom zákaziek navarovacích oblúkov je však z dôvodu veľkej konkurencie o niečo horšia.

Tak, ako som už spomenul po minulé roky, našim dlhodobým cieľom je pracovať bez úrazov. Zákazníci neustále zvyšujú požiadavky na kvalitu a my sa musíme  týmto trendom prispôsobiť. Medzi iným, stúpajú požiadavky hlavne na kvalitu povrchu.

Ďalším dlhodobým cieľom je zvyšovanie produktivity práce. V minulom roku sme úspešne uviedli do trvalej prevádzky píly medzioperačného delenia na ťažnej stolici 3-04. V decembri roku 2016 sme spolu s kolegami z investičného odboru uviedli do trvalej prevádzky prototyp linky na konzerváciu vnútorného povrchu rúr pred galvanickým pozinkovaním, čím sme uvoľnili zamestnancov pripravujúcich rúry pre zinkovanie na inú profesiu.

K napĺňaniu cieľov stanovených na rok 2017 všetkým kolegom prajem veľa zdravia, vytrvalosti a pozitívnej energie.