Konferencia pri príležitosti 80 výročia organizovanej výučby v podbrezovských železiarňach

„Quo vadis školstvo?“

Prijaté memorandum o spolupráci Kubu 500, vybraných univerzít a SAV

80 rokov organizovanej výroby

Naša spoločnosť si v týchto dňoch pripomenula osemdesiate výročie organizovanej výučby. História v tejto oblasti sa však u nás začala písať omnoho skôr, ako bola vybudovaná prvá závodná škola so sídlom v Piesku (12. októbra 1937). Technológia výroby si od vzniku železiarní vyžadovala odborný prístup. V análoch podbrezovských železiarní sa s pojmom odborná učňovská mládež stretávame už v roku 1869. Výučba v praxi bola prioritou. V podbrezovských železiarňach sa tak postupne rodil, až bol dobudovaný,  model školy, v ktorej sa teoretické vyučovanie prelína s praxou a dnes môže slúžiť vzorom ostatným.

Maroš Šefčovič
Maroš Šefčovič vo svojom vystúpení, okrem iného,  konštatoval: „Model, ktorý sa tu v Podbrezovej dlho rozvíjal, je niečo, čo budeme musieť dobudovať na celom Slovensku“.                                                                   Foto: Iveta Kardhordová
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil
Aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil zdôraznil nevyhnutnosť prepojenia školy s praxou

 Dňa 26. októbra 2017 sa v Dome kultúry Železiarní Podbrezová uskutočnila konferencia Quo vadis školstvo?, nad ktorou prevzal záštitu predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Klubu 500, zamestnávatelia zamestnávajúci viac ako 500 zamestnancov, zástupcovia vybraných univerzít a Slovenskej akadémie vied.

Prítomných privítal predseda Predstavenstva ŽP a predseda Klubu 500 Vladimír Soták. Maroš Šefčovič vo svojom vystúpení, okrem iného,  konštatoval: „Veľmi často sa rozprávam s predstaviteľmi priemyslu a dnes sme naozaj v situácii, že nám chýbajú odborníci, chýba nám vyškolený personál do našich fabrík. Ten model, ktorý sa tu v Podbrezovej dlho rozvíjal, kde študenti získavajú teoretické vedomosti a zároveň si to skúšajú aj v praxi, je niečo, čo budeme musieť dobudovať na celom Slovensku,“ povedal.

Naši hostia navštívili odborné učebne súkromných škôl Železiarní Podbrezová...
Naši hostia navštívili odborné učebne súkromných škôl Železiarní Podbrezová…
Hostia sa oboznámili s výrobou v ŽP, kde žiaci získavajú odbornú prax
a oboznámili sa aj s výrobou v ŽP, kde žiaci získavajú odbornú prax

Vladimír Soták priblížil históriu a súčasný vývoj odborného vzdelávania prostredníctvom našich súkromných škôl a poukázal na potrebu zamýšľať sa aj nad tým, kde smeruje vysokoškolské štúdium na Slovensku. „ Výchova mladej generácie je dlhý proces a všetci, ktorí sa na ňom podieľajú, musia spolupracovať,“ povedal. „Dnešnú konferenciu chápem z dvoch pohľadov. Jedným je naša 80 ročná história organizovanej výučby a druhým, ak chceme byť úspešnou krajinou, musíme začať spolupracovať s univerzitami. Chceme dosiahnuť, aby mohli prísť študenti vysokých škôl do fabrík a okúsiť, o čom to je, aby riešili prostredníctvom diplomových prác zmysluplné témy, týkajúce sa života vo fabrikách. Rozmýšľajme spolu, my nemáme nič drahšie, ako starých ľudí, vďaka ktorým sme tu a mladých, ktorí tu budú po nás“, konštatoval na záver svojho vystúpenia V. Soták. Aj Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene, zdôraznil vo svojej veľmi zaujímavej prezentácii nevyhnutnosť prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou. Nasledovalo vyvrcholenie konferencie – prijatie Memoranda o spolupráci medzi Klubom 500, Slovenskou akadémiou vied a Technickou univerzitou vo Zvolene, Technickou univerzitou v Košiciach, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Žilinskou univerzitou v Žiline, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Univerzitou Komenského v Bratislave a Ekonomickou univerzitou v Bratislave. „Podpísaním memoranda bola naplnená požiadavka, aby vysoké školy pripravovali,  v spolupráci so zamestnávateľmi,také študijné podmienky, aby mali študenti priamy kontakt s praxou a aby sa dokázali zamestnať a nebyť len absolventmi na úradoch práce,“ uviedla na margo dokumentu Eva Smolíková, poslankyňa Národnej rady SR a podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Pri podpise memoranda...
Pri podpise memoranda…
Rudolf Kropil  venoval výročnú plaketu TU Vladimírovi Sotákovi
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor TU vo Zvolene Rudolf Kropil  venoval výročnú plaketu TU Vladimírovi Sotákovi
Marian Kurčík podpredseda Predstavenstva ŽP
Plaketami boli odmenení aj vybraní učitelia, majstri odbornej výchovy a úspešní absolventi. Na snímke I. Kardhordovej blahoželá Ing. Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva ŽP a.s.,  dlhoročnej riaditeľke obidvoch súkromných škôl Anne Pavlusovej
Ján Banas predseda Dozornej rady ŽP
Ján Banas predseda Dozornej rady ŽP odovzdáva rektorom a prorektorom pamätné plakety vydané k nášmu jubileu.                                                                           Foto: I. Kardhordová
Pohľad do hľadiska
Pohľad do hľadiska
K podpisu memoranda hovorila aj Eva Smolíková
K podpisu memoranda hovorila aj Eva Smolíková, poslankyňa Národnej rady SR a podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport