Oznam

Žiadame všetkých zamestnancov ŽP a. s., ktorí k 1. 1. 2024 menia zdravotnú poisťovňu, aby túto skutočnosť čo najskôr oznámili odboru personalistiky a miezd, respektíve príslušnej mzdovej učtárni. V súlade s článkom 5 ods. 5 Pracovného poriadku ŽP a. s. sú všetci zamestnanci ŽP a. s. povinní nahlásiť túto zmenu najneskôr do piatich kalendárnych dní.