Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V februári boli zverejnené:

 

Organizačné normy
Poriadok P-01/2018

revízia 5, zmena III

Organizačný poriadok Železiarní Podbrezová a.s.
Poriadok P-02/2019

revízia 6, zmena I

Pracovný poriadok Železiarní Podbrezová a.s.
Smernica S-001/2020

revízia 0, zmena 0

Riadenie projektov – interné projekty výskumu a vývoja
Smernica S-017/2019

revízia 1, zmena I

Verejné obstarávanie – postup pri zadávaní zákaziek
Smernica S-020/2020

revízia 0, zmena 0

Činnosť zváračskej školy
Smernica S-195/2020

revízia 3, zmena 0

Exkurzie v Železiarňach Podbrezová a.s.
Smernica S-250/2020

revízia 1, zmena 0

Technicko-hospodárske normovanie zvecnelej práce
Smernica S-422/2018

revízia 2, zmena I

Činnosť odboru riadenia a zabezpečenia kvality
Smernica S-435/2018

revízia 5, zmena II

Činnosť prevádzkarne ťaháreň rúr
Pokyn PO-001/2020

revízia 2, zmena 0

Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová
Pokyn PO-020/2020

revízia 2, zmena 0

Kompetencie zriaďovateľa vo vzťahu k štatutárnemu orgánu SSŠ ŽP  
Pokyn PO-151/2016

revízia 2, zmena I

Rajonizácia Železiarní Podbrezová a.s.

 

 

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 05/2020 Postup pri preberaní zásielok z elektronických schránok dcérskych spoločností, ich evidencii   a odosielaní zásielok z dcérskych spoločností prostredníctvom podateľne/výpravne ŽP a.s.

 

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 08/2020 Úprava pracovného režimu v prevádzkarni oceliareň a v prevádzkarni ťaháreň rúr – dielni oblúkareň od 1.marca 2020
Príkaz č. 08/2020 Preberanie zásielok doručovaných do elektronickej schránky ŽP a.s.

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm