Po 26. valnom zhromaždení Železiarní Podbrezová a.s.

Výsledky v roku 2017 boli ďaleko lepšie ako v predchádzajúcom roku

 

 

26. riadne valne zhromaždenie ŽP a.s.
Valné zhromaždenie objektívom A. Nociarovej

 

Dvadsiate šieste riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sa konalo 25. júna 2018 v Dome kultúry ŽP, za účasti akcionárov zastupujúcich 90,354 percenta základného imania spoločnosti.

   Valné zhromaždenie otvoril a akcionárov privítal podpredseda Predstavenstva ŽP a. s. Ing. Marian Kurčík. Po schválení orgánov valného zhromaždenia nasledovalo vystúpenie predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Sotáka, ktorý predniesol ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti, stave majetku a finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2017: „Vážení akcionári, na začiatku treba povedať, že po roku 2016, ktorý pre našu spoločnosť nebol najlepší, vzhľadom na európske a svetové trhy, ktoré nepriali hutníctvu, prišiel rok 2017 a ten bol výrazne lepší. Obchodnú politiku v železiarňach máme centrálne koordinovanú už desiatky rokov a prináša to svoje ovocie. V minulom roku sme celkovo vyrobili 355 tisíc ton ocele, čo je v porovnaní s rokom 2016 nárast o 61 tisíc ton. V porovnaní s plánom je to viac ako dvanásťpercentný nárast. Na vlastnú výrobu oceľových rúr bolo použitých 259 tisíc ton a 96 tisíc ton sme odpredali externým odberateľom. Aj v minulom roku pozitívne hodnotíme vývoj hlavných prevádzkových ukazovateľov – predváhy a výrobných prestojov. Podobne, ako tomu bolo v roku 2016, aj v roku 2017 bolo v oceliarni zrealizovaných niekoľko technologických zmien a inovácií. V prvom štvrťroku sme začali s výrobou doposiaľ najmenšieho formátu – kvadrátu 105 milimetrov, ktorý vyrábame ako jeden z mála výrobcov uzavretým liatím za pomoci ponorných trubíc. Na zariadení pre plynulé odlievanie sme pristúpili k úprave množstva vody v sekundárnom chladení pri odlievaní najnáročnejších kotlových akostí s cieľom zvýšenia vnútornej kvality kontinuálne odlievaných oceľových blokov. Ich kvalita je mimoriadne vysoká, neporovnateľná s tou v histórií.

   Vo valcovni rúr sme v roku 2017 vytvorili historicky rekordný objem výroby –  207 tisíc ton rúr, z toho 134 tisíc ton bolo určených na predaj externým zákazníkom a 73 tisíc ton valcovaných rúr bolo použitých pre ďalšie spracovanie v ŽP. V porovnaní s rokom 2016 je to takmer dvadsaťpercentný nárast. Ďalší rekord sme zaznamenali aj v ťahárni rúr, a to 53 tisíc ton za studena ťahaných presných rúr.

 

Osobne si myslím, že Železiarne Podbrezová majú vytvorené veľmi dobré podmienky, aby aj v roku 2018 boli veľmi úspešné a udržali si svoje postavenie na svetových a európskych trhoch. V. Soták

 

   Z pohľadu technologických inovácií bol uplynulý rok úspešný. Jednou z najdôležitejších investícií bola inštalácia nového systému delenia priamo na ťažnej stolici. V týchto investíciách budeme pokračovať, pretože nám to významne zvyšuje produktivitu a „šetrí“ ľudí, ktorých je na trhu nedostatok.

   Celkovo sme do technológií investovali necelých šesť miliónov eur. Plán sme pripravovali v čase vrcholiacej krízy v oceliarskom sektore, preto sme do technológií investovali len v obmedzenej výške. 

   V roku 2017 sme na výskum a vývoj vynaložili 828 tisíc eur. Spolupracovali sme hlavne s našou dcérskou spoločnosťou ŽP VVC s.r.o. Náš výskumno-vývojový ústav robí niekoľko rokov výskumy výlučne pre potreby Železiarní Podbrezová a je jediný, ktorý sa venuje problematike ocele, Slovenská akadémia vied sa venuje len hliníku.“

   Predseda predstavenstva ďalej skonštatoval, že environmentálna politika a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, sú roky neoddeliteľnou zložkou systému manažérstva a trvalou súčasťou podnikateľskej aktivity spoločnosti. Vyzdvihol, že Železiarne Podbrezová kladú veľký dôraz na starostlivosť o zamestnancov, čo patrí k jednej z priorít, ktorým sa vedenie venuje trvale. Poukázal na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu, potrebu kvalitného vzdelania, ktoré ponúkajú obe súkromné školy ŽP a taktiež na nadštandardné vzťahy s Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Technickou univerzitou vo Zvolene. Železiarne Podbrezová boli iniciátorom podpísania dohody medzi členmi Klubu 500 a deviatimi univerzitami v zmysle zaviazania sa umožniť študentom univerzít nielen návštevu fabriky, ale aj odbornú spoluprácu na bakalárskej či diplomovej práci.

   Ďalej zhodnotil celkové hospodárske výsledky a označil ich za vynikajúce: „Myslím si, že takýmito výsledkami sa na Slovensku môže pochváliť veľmi malé množstvo spoločností. Bolo to dosiahnuté aj vďaka odpredaniu našich dcérskych spoločností, z ktorých boli finančné prostriedky rozumne použité na splatenie úverov a tým pádom je závislosť Železiarní Podbrezová na bankách minimálna, a to vytvára pre spoločnosť pocit bezpečia, pretože nám nehrozí, že pádom niektorej banky budú ohrozené aj podbrezovské železiarne.“

   Akcionári sa dozvedeli aj o výsledkoch hospodárenia dcérskych spoločností, o zmenách, ktoré v nich nastali v roku 2017, predseda predstavenstva ich oboznámil s podnikateľským zámerom na nasledujúce obdobie a v závere dodal: „Osobne si myslím, že Železiarne Podbrezová majú vytvorené veľmi dobré podmienky, aby aj v roku 2018 boli veľmi úspešné a udržali si svoje postavenie na svetových a európskych trhoch. Za tieto výsledky ďakujem celému pracovnému kolektívu, ale aj naším dodávateľom a odberateľom. Ďakujem aj členom predstavenstva, členom dozornej rady a strednému manažmentu. Reťaz je tak silná, aký je silný najslabší článok a my môžeme s hrdosťou povedať, že Železiarne Podbrezová sú spoločnosťou, ktorá je konsolidovaná vo všetkých smeroch.“

   Nasledovala správa Dozornej rady ŽP, ktorú predniesol jej predseda Ing. Ján Banas a konštatoval: „Členovia dozornej rady boli v priamom kontakte s členmi predstavenstva a ďalšími vedúcimi pracovníkmi v priebehu celého roka. Mali zabezpečený dostatočný prístup k všetkým informáciám, aby mohli dohliadať na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada môže na základe výsledkov svojej kontrolnej činnosti konštatovať, že v roku 2017 bola podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Členovia predstavenstva vykonávali svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami spoločnosti a so záujmami všetkých jej akcionárov.“

   V ďalšom bode podpredseda predstavenstva Ing. Marian Kurčík predniesol návrhy na schválenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, návrh na výplatu tantiém a dividend z nerozdeleného zisku minulých rokov.

   Cieľom 26. riadneho valného zhromaždenia akcionárov ŽP bolo schválenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ročnej správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2017. V závere valného zhromaždenia poďakoval predseda predstavenstva akcionárom za účasť.