S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.

Plánované hospodárske výsledky sme v minulom roku naplnili

 

 

 

Vlaňajší rok 2020 bol takmer celý poznačený pandémiou koronavírusu. O dianí vo vašej spoločnosti ste nás na stránkach podnikových novín priebežne informovali. Ako hodnotíte toto obdobie s odstupom času?

– Začiatok roka 2020 mnohí z nás spájali s doznievaním ekonomickej krízy a následným oživením ekonomiky. Naše očakávania však náhle a radikálne zmenil príchod pandémie. Pandémie, ktorá veľmi dramaticky zmenila náš pracovný, ako aj osobný život. Popri zabezpečení plnenia základného poslania našej spoločnosti – realizácii požiadaviek zo strany Železiarní Podbrezová a.s., ako aj jej dcérskych spoločností, sa prioritou stalo zabezpečenie zmeny organizácie práce, využitie inštitútu práce z domu pre vybraných zamestnancov, ako aj v tom čase nedostatkových komponentov výpočtovej techniky (PC, notebooky, kamery…), ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov.

V uvedenom období sme zaregistrovali enormný dopyt po implementácii video konferenčných systémov pre interných aj externých zákazníkov na eliminovanie osobných stretnutí, porád či školení.

Pružný prechod na prácu z domu u zamestnancov, ktorých pracovný režim to umožňoval, sme zvládli aj vďaka tomu, že väčšina z nich mala podmienky pre prácu z domu vytvorené už v čase pred pandémiou, z dôvodu ich dostupnosti aj mimo štandardného pracovného času. Ako už bolo konštatované – nie každému zamestnancovi režim práce umožnil pracovať z domu. Fyzicky bolo nevyhnutné priebežne zabezpečovať procesy logistiky, distribúcie spotrebného materiálu, korešpondencie. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť našich prevádzkových zamestnancov, pracujúcich v nepretržitej prevádzke.

Napriek uvedeným skutočnostiam môžeme konštatovať, že plánované hospodárske výsledky, ako aj rast portfólia nami poskytovaných služieb, sa nám podarilo naplniť. Opakovane sme zaznamenali stúpajúci trend požiadaviek na tvorbu, prípadné doplnenie aplikačných modulov aplikačného programového vybavenia s priamym dopadom na rozvoj požadovanej technickej infraštruktúry. Zásadným predpokladom uvedeného rastu je skutočnosť, že naši dominantní odberatelia neutlmili svoj investičný rozvoj ani v nepriaznivom hospodárskom období. Vývoj IS na mieru priamo pre potreby zákazníka nesie so sebou nemalé riziká. Zásadným predpokladom úspechu je vysoká súčinnosť našich zákazníkov vo všetkých fázach realizácie, za čo patrí našim partnerom poďakovanie.

 

Opakovane sme zaznamenali stúpajúci trend požiadaviek na tvorbu, prípadné doplnenie aplikačných modulov aplikačného programového vybavenia.

 

Z pohľadu prevádzky infraštruktúry je kľúčovým faktorom pozitívneho hodnotenia zabezpečenie bezporuchovej, nepretržitej prevádzky kritických komponentov informačných systémov.

Hodnotiace obdobie nebolo pre nikoho z nás jednoduché, rutinné. Prinieslo so sebou veľa nečakaného, aj negatívneho. Napriek tomu, ako sa hovorí – všetko zlé je na niečo dobré. Okrem iného nám uvedená doba umožnila lepšie spoznať seba samých. Aj na základe tohto zistenia verím, že ďalšie výzvy spolu úspešne zvládneme.

 

Ako ste odštartovali nový rok?

– S presvedčením, aj napriek pretrvávajúcej a oproti očakávaniam sa stále zhoršujúcej situácie s pandémiou, aj po skúsenostiach z uplynulého roku, že stanovené ciele v oblasti zabezpečenia nami poskytovaných služieb dokážeme naplniť. K spokojnosti našej a hlavne k spokojnosti našich klientov.

 

Čo bude pre vás v tomto roku prioritou?

– Základnou prioritou aj naďalej zostáva zabezpečenie bezporuchovej prevádzky všetkých komponentov informačného systému. Popri realizácii už schválených projekčných plánov pre vývoj aplikačného programového vybavenia ako aj obnovy, modernizácii všetkých častí IS, je to aj ambícia pružne reagovať na prípadné nové požiadavky na naše služby