S Ing. Milanom MUTIŠOM, vedúcim valcovne rúr

Objem zákaziek sa vyvíja pozitívne

  

 Aký bol pre vašu prevádzkareň rok 2016? Podarilo sa vám naplniť plánované úlohy?

Ing. Milan MUTIŠ, vedúci valcovne rúr
Ing. Milan MUTIŠ

-Aj napriek zníženiu dopytu po valcovaných rúrach v priebehu druhého polroka sa nám podarilo plánovaný ročný objem distribučnej výroby 173 400 ton prekročiť o 300 ton, keď za prvých šesť mesiacov sme vyrobili v porovnaní  s plánom viac o necelých 4 700 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj bol z dôvodu poklesu záujmu odberateľov nižší o 1 030 ton v porovnaní s plánom, naopak, objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr sme prekročili o 1 330 ton.

Za dosiahnuté výsledky chcem poďakovať všetkým zamestnancom valcovne rúr, prevádzkovej údržby, obchodnému odboru, aj všetkým ostatným útvarom, podieľajúcim sa na zabezpečovaní plnenia plánovaných úloh.

Pokles dopytu po valcovaných rúrach spôsobil na sklonku roka aj zmenu v pracovnom režime.

– Z vyššie spomenutých dôvodov sme boli nútení od 1. októbra pristúpiť k zmene pracovného režimu z trojzmenového šesťdňového na trojzmenový päťdňový. Vďaka priaznivému vývoju v objeme zákaziek v prvých mesiacoch tohto roka, sme sa od 1. januára vrátili späť na šesťdňový pracovný režim a od 23. januára prechádza teplá časť valcovne a úpravňa na nepretržitý štvorzmenový pracovný režim.

Pozitívom uplynulého roka bol vývoj predváhy. V októbri ste dokonca zaznamenali historicky jej najnižšiu hodnotu pri výrobe valcovaných rúr. Darí sa vám v tomto trende pokračovať?

-Vývoj predváhy v jednotlivých mesiacoch minulého roka hodnotím veľmi pozitívne. Realizáciou technických a technologických opatrení, uskutočnených v predchádzajúcom období a ich optimalizovaním v priebehu minulého roka,  sa nám podarilo podkročiť plánovaný limit predvahy o 15 kg/t výroby. Tento trend bol premietnutý aj do plánu predváhy na rok 2017.

Spomeniete najvýznamnejšie technologické inovácie realizované v hodnotenom období?

-Už koncom roka 2015 technológovia valcovne rúr pripravili novú kalibráciu valcov pretlačovacej stolice a pripravili nový sádzací plán. V roku 2016 sme po úspešných skúškach prešli na novú kalibráciu „štosbanku“ a boli urobené drobné optimalizačné úpravy na sádzacom pláne. Tieto úpravy spočívali v zmene úberov a ovality kalibrov, zmene osadenia košov v drážkach „štosbanku“ a zväčšení vyrábanej hrúbky steny lupy.

Po zavedení investičnej akcie „Chladenie valcov redukovne“, kde bola pripravená hardwerová časť modernizácie, sme spolu so zamestnancami ŽP VVC s.r.o., robili merania teplôt valcov redukovne, a na základe týchto meraní technológovia valcovne rúr pripravili nastavenie jednotlivých programov chladenia na každý valcovaný rozmer. Zároveň zamestnanci automatizácie centrálnej údržby, v spolupráci s firmou Revos, urobili prepojenie riadiaceho systému redukovne a chladiaceho systému valcov. Po ďalších meraniach teplôt valcov na tenkostenných rúrach boli upravené výkony chladiacich programov.

Rok 2016 bol v znamení prípravy nových výskumno-vývojových projektov, na ktorých sa podieľajú aj zamestnanci valcovne rúr a pripravujú podklady na ich schválenie.

V priebehu roka 2015 sme na pretlačovacej stolici používali tvrdokovové valce na prvých dvoch valcovacích košoch, v roku 2016 boli zakúpené valce na tretí kôš, tu však došlo k prasknutiu jedného valca a v súčasnosti sú skúmané dôvody prasknutia u výrobcu. Na tento rok plánujeme skúšanie tvrdokovových valcov na ďalších dvoch valcovacích košoch.

Okrem nasadenia tvrdokovových valcov na pretlačovacej stolici sme zvládli aj nasadenie týchto valcov v redukovni. Pred samotným valcovaním sme riešili obrábanie kalibrov tvrdokovových valcov na CNC zariadení a následne boli pripravené tri stojany na valcovanie najmenších rúr s vonkajším priemerom 26,9 milimetra. Tieto stojany pracujú ešte aj v súčasnosti.

Veľkou výzvou bolo pre nás navrhnutie a realizácia automatickej zarážky na píle OHLER. Skúšky, ktoré sa teraz vykonávajú nám ukazujú na spoľahlivé nastavovanie v toleranciách dĺžok rúr -0/+10 milimetrov. Zavedenie automatickej zarážky aj na píle č. 4 nám dovolí použitie týchto dĺžkových tolerancií na rúrach pre zákazníkov požadujúcich presné delenie.

Už dlhší čas sa zamestnanci ŽP a.s. pripravujú na zavedenie nového informačného systému. Jeho prvoradou podmienkou je zavedenie tzv. Elektronizácie noriem, kde sa  zamestnanci valcovne rúr podieľajú na prevedení papierovej formy technických noriem na elektronickú.

Prezradíte nám, na akých projektoch spolupracujete v súčasnosti so ŽP VVC?

-Ako už bolo spomenuté, spolupracujeme na meraní teplôt valcov redukovne. Merajú sa teploty na samotnom valci, kde zisťujeme vzťah medzi priamym kontaktným meraním a nepriamym bezkontaktným meraním. Zisťujeme vzťahy medzi teplotou valcov na celej redukovni a dovalcovacími teplotami rúr. Cieľom merania teplôt valcov je dosiahnuť optimálne nastavenie chladiaceho výkonu pri nezníženej životnosti valcov redukovne.

Dôležitou súčasťou inovácií výroby v hutníctve je matematické modelovanie tvárniaceho procesu. Bez znalosti teplotného profilu valcovacej trate to však nie je možné a preto sa v minulom roku robili merania teplôt pri všetkých tvárniacich agregátoch, ako dierovací lis, elongátor alebo pretlačovacia stolica. Znalosťou týchto teplôt môžeme simulácie tvárnenia priblížiť ku skutočným tvárniacim parametrom.

Rok 2016 bol v znamení prípravy nových výskumno-vývojových projektov, na ktorých sa zamestnanci  valcovne rúr tiež podieľajú a pripravujú podklady na ich schválenie.

Ako ste odštartovali nový rok a ako vidíte vývoj na najbližšie mesiace?

-Ako som spomenul, objem zákaziek pre valcovňu rúr sa v prvých mesiacoch roka vyvíja pozitívne. Navýšenie objemov výroby valcovaných rúr, ako aj avizované zvýšenie ich ceny, dáva predpoklad na dosiahnutie lepšieho hospodárskeho výsledku, ako tomu bolo v minulom roku.

Ilustračné foto: I. Kardhordová
Ilustračné foto: I. Kardhordová