Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe

 

Za zriaďovateľa školy, Železiarne Podbrezová, sa konferencie zúčastnil Ing. Ján Villim
Za zriaďovateľa školy, Železiarne Podbrezová, sa konferencie zúčastnil Ing. Ján Villim

 

Pri príležitosti ukončenia projektu ERASMUS+ „Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe“ podporovaného z fondov Európskej únie sme 29. apríla 2019 v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová zorganizovali záverečnú konferenciu, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci, ktorí boli do projektu zapojení, učitelia a majstri odbornej výchovy, vychovávatelia ako aj ostatní zamestnanci školy. Za zriaďovateľa ŽP a. s. sa konferencie zúčastnil Ing. Ján Villim.
Konferencia sa niesla v duchu krátkeho súhrnu informácií, poznatkov a prínosov z mobilít, ktoré naši žiaci absolvovali v závere minulého roku. Celkovo absolvovali tri mobility na stredných odborných školách v Českej republike, ktoré sa realizovali v októbri, novembri a decembri 2018. Spolu sa mobilít zúčastnilo dvadsaťdeväť žiakov a štyri sprevádzajúci pedagógovia (dvaja učitelia odborných predmetov a dvaja majstri odbornej výchovy) Súkromnej SOŠ hutníckej Železiarne Podbrezová. Na prvej mobilite trvajúcej štrnásť dní na Vyššej odbornej škole a Střední průmyslovej škole v Žďári nad Sázavou sa zúčastnili štyria žiaci z III. ročníka odboru mechanik elektrotechnik. Najdlhšiu dvadsať dňovú mobilitu absolvovalo dvadsať žiakov na pôde Vítkovickej střední průmyslovej školy. Mobilita bola zameraná na strojové obrábanie, programovanie CNC, metrológiu, pneumatiku a mechatroniku. Zúčastnili sa jej žiaci III. a IV. ročníka z odboru mechanik mechatronik, mechanik strojov a zariadení a obrábač kovov.
Posledná mobilita prebiehala na pôde Střední odbornej školy Třineckých železáren v trvaní štrnásť dní, zúčastnili sa jej piati žiaci zo študijného odboru hutník operátor, pretože prioritným zameraním mobility bolo hutníctvo. Hlavnou náplňou všetkých mobilít bolo zvyšovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po stránke odbornosti, čo sa aj darilo napĺňať, keďže naši žiaci boli plnohodnotne zapojení do výchovno-vzdelávacieho procesu na vyslanej škole či už na praktickom i teoretickom vyučovaní.
Všetky mobility hodnotíme pozitívne nielen po odbornej stránke, ale aj z hľadiska nadväzovania vzťahov medzi školami. Prijímajúce školy o projekt Erasmus+ prejavili záujem a do budúcnosti zvažujú ich zapojenie sa. V tom prípade by sa mohla stať naša škola pre ich žiakov hostiteľskou, čím by sa aj naďalej utužovali partnerské vzťahy.
Hlavným cieľom mobilít bolo napomôcť zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania na našej škole, implementovať získané poznatky a moderné inovatívne postupy od partnerov do výchovno-vzdelávacieho procesu.