Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci.  V máji boli zverejnené:

 

Organizačné normy

Smernica S-352/2019

revízia 2, zmena 0

Bezpečnosť a ochrana zdravia, tvorba a ochrana životného prostredia pri práci externého dodávateľa služieb a prác
Smernica S-430/2019

revízia 2, zmena 0

Nápravné a preventívne opatrenia v systéme manažérstva kvality
Pokyn PO-008/2015

revízia 1, zmena I

Hasiace prístroje, vnútorné a vonkajšie hydranty, stabilné hasiace zariadenia
Pokyn PO-101/2019

revízia 2, zmena 0

Zber farebných a legovaných kovov

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Príkaz č. 10/2019 Podklady k spracovaniu podnikateľského zámeru ŽP a.s. na roky

2019-2023

Príkaz č. 11/2019 Zníženie nákladov na poštovné a tlač QR kódu na obálky a štítky

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm