Súťaž medzi zmenami – odbor riadenia a zabezpečenia kvality

Rozdiely v hodnotení boli medzi zmenami minimálne

 

V oddelení defektoskopie zvíťazila zmena „D“.
V oddelení defektoskopie zvíťazila zmena „D“. Foto: I. Kardhordová

Už ôsmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.
O priebehu súťaže v odbore riadenia a zabezpečenia kvality nás informovala Mária Dekrétová, referentka reklamačného oddelenia:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?
– V priebehu roku 2018 súťaž pokračovala medzi oddeleniami chemického laboratória, mechanickej skúšobne a defektoskopie podľa nezmenených pravidiel a kritérií.
Z tohto hľadiska sú zamestnanci už dostatočne oboznámení so svojimi úlohami a povinnosťami.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?
– Počas trvania medzizmenovej súťaže vedúci oddelení pravidelne kontrolujú a vyhodnocujú dodržiavanie technologických postupov, pracovnej disciplíny, poriadku na pracovisku a bezpečnosť pri práci. Taktiež hodnotia presnosť vykonaných chemických rozborov , mechanických, defektoskopických a spektrometrických skúšok.

 

V chemickom laboratóriu zvíťazila zmena „B“.
V chemickom laboratóriu zvíťazila zmena „B“. Foto: I. Kardhordová

 

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?
– Keďže sme kontrolný a obslužný odbor, na prvom mieste sa kladie dôraz na kvalitu a včasnosť vykonanej práce, flexibilitu zamestnancov a znížený počet reklamácií našich odberateľov.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2018?
– Rozdiely v hodnotení boli medzi zmenami minimálne, každý zamestnanec sa snažil pristupovať k práci v kolektíve zodpovedne.
V chemickom laboratóriu zvíťazila zmena „B“, v mechanickej skúšobni zmena „C“ a v oddelení defektoskopie zmena „D“.

Čo postavilo víťazné zmeny do popredia pred ostatné kolektívy?
– Náplň práce v jednotlivých oddeleniach je rôzna, avšak výber víťazných zmien ovplyvnil ich profesionálny a zodpovedný prístup k požiadavkám prevádzkarní oceliarne, valcovne a ťahárni rúr.

 

Víťazná zmena „C“ z mechanickej skúšobne objektívom A. Nociarovej
Víťazná zmena „C“ z mechanickej skúšobne objektívom A. Nociarovej