Študentská vedecká odborná konferencia Metalurgia 2019

 

Konferencia patrí medzi tradície fakulty
Konferencia patrí medzi tradície fakulty

Dňa 11. apríla sa na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (FMMR TUKE) konal jubilejný 25. ročník študentskej vedeckej a odbornej konferencie Metalurgia 2019.
Záštitu nad študentskou konferenciou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Finančne študentskú konferenciu podporili okrem mesta Košice, v zastúpení primátora mesta Ing. Jaroslava Polačeka, aj mnoho významných priemyselných partnerov, ktorí aktívne spolupracujú s našou fakultou v rámci projektov alebo pri riešení technických problémov v praxi.
Organizovanie konferencie patrí medzi tradície, na ktoré je fakulta patrične hrdá a každým rokom túto tradíciu rozvíja a vylepšuje. Takmer päťdesiat budúcich absolventov súťažilo s prezentáciami svojich prác v piatich sekciách: hutníctvo, materiály, energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, environmentalistika a integrované systémy riadenia. Ich výkony, týkajúce sa obsahu práce, jej grafickej úrovne a prednesu, vystupovania, či schopnosti študenta obhájiť dosiahnuté výsledky, hodnotili odborné komisie, v ktorých mali svoje zastúpenie okrem vysokoškolských pedagógov aj reprezentanti vedeckých inštitúcií a priemyselných podnikov. Na konferencii sa každoročne súťažne zúčastňujú aj študenti partnerských univerzít. Tento rok sme boli hostiteľmi študentov z VŠB TU Ostrava, VŠCHTaP STU Bratislava a Sliezskej univerzity v Katoviciach. Už štvrtý rok sa na konferencii nesúťažne prezentovali aj študenti stredných škôl, tentokrát z Gymnázia Trebišovská 12 v Košiciach a Gymnázia v Gelnici.
Rokovania v sekciách prebiehali podľa pravidiel Štatútu ŠVOK (Študentská vedecká a odborná konferencia) a ich priebeh organizačne zabezpečovali jednotliví garanti.
Ocenenia študentom, pri slávnostnom vyhlásení výsledkov, odovzdali prítomní zástupcovia sponzorských firiem: Ing. Milan Polča, MBA – generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov U. S. Steel, s.r.o. Košice, Ing. Dagmar Jakubéczyová, CSc. z Ústavu materiálového výskumu SAV Košice, doc. Ing. Richard Fabík, PhD. z VŠB TU Ostrava, primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček, prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. ako zástupca Zväzu vedecko-technických spoločností SR, prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., správca neinvestičného fondu – Fond R. Kammela, n.f., doc. Ing. Marek Šolc, PhD. udelil ceny Slovenskej zváračskej spoločnosti a dekanka FMMR TUKE doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.
Všetkým účastníkom konferencie zablahoželal k výsledkom prorektor Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc. Súťažné podujatie označil za významnú tradíciu fakulty a dôležitú platformu rastúcej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na univerzite.
Po súťažnej časti konferencie nasledovala recepcia pre všetkých hostí a súťažiacich v priestoroch Open space UVP Technicom TUKE.
Poďakovanie patrí doc. RNDr. Márii Heželovej, PhD. a doc. RNDr. Ľubomírovi Piknovi, PhD. za úspešné zvládnutie organizácie tejto konferencie.
Ďakujeme všetkým za účasť a prejavenú priazeň.

Zdar Boh!