Aktív bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zdravie zamestnancov nadovšetko

 

Aktívu sa zúčastnil aj hlavný inšpektor práce Ing. Dušan Gonda.
Aktívu sa zúčastnil aj hlavný inšpektor práce Ing. Dušan Gonda. Foto: A. Nociarová

 

Dňa 18. októbra sa v Dome kultúry Železiarne Podbrezová konal Aktív BOZP, na ktorom sa okrem vedenia železiarní, zamestnancov, zástupcov zamestnancov a zástupcov odborov, zúčastnili aj zástupcovia inšpektorátu práce Banská Bystrica. Pravidelné oboznamovanie zamestnancov s príslušnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku patrí k základným povinnostiam zamestnávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou je aj prevencia a kontrola.

Primárne sa aktív venoval otázkam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale okrem iného aj oboznámil zamestnancov s aktuálnou hospodárskou situáciou v spoločnosti.

V úvode všetkých prítomných privítal generálny riaditeľ Ing. Vladimír Soták. Ďalej pokračoval Ing. Marian Kurčík, ekonomický riaditeľ, ktorý bližšie priblížil hospodárenie železiarní. Doterajšie výsledky zhodnotil ako veľmi dobré: „V tomto roku sú výsledky skutočne veľmi dobré. Ak to mám porovnať s rovnakým obdobím minulého roku, tak vo všetkých komoditách sme predali omnoho viac a takisto sme aj viac investovali. Nárast neobišiel ani mzdy, ktoré budú tento rok vyššie o 11,74 percenta. Tento priemer vylepší aj vianočná mzda, ktorá bude zamestnancom vyplatená k decembrovej výplate. Keď sa darí výrobe, darí sa samozrejme aj dcérskym spoločnostiam, ktoré tento rok dosahujú takisto veľmi dobré výsledky.“ Na záver poďakoval všetkým, ktorí sa na spomenutých hospodárskych výsledkoch podieľali.

Po krátkej bilancii sa slova ujal Ing. Pavel Faško, vedúci odboru bezpečnosti a životného prostredia, ktorý hovoril o systéme, ktorý je v ŽP a.s. Pripomenul schému bezpečnosti  v ŽP a.s., dôležité body Smernice S – 301 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a taktiež, že Železiarne Podbrezová sú držiteľom viacerých certifikátov. Tieto certifikáty sú preverované nielen internými, ale aj externými auditormi. Okrem iného priblížil, ako je nastavený systém kontroly bezpečnosti v ŽP a.s.: „Prioritou je trojstupňová kontrola, ktorá sa týka všetkých riadiacich zamestnancov. Na prvom stupni sú majstri a vedúci zmien, ktorí sú každodenne na pracovisku a kontrolujú ho. Zameriavajú sa na pracovné prostriedky a pracoviská a všetko, čo s nimi súvisí a vyhotovia z toho zápis, ktorý zapíšu do knihy kontrol. Ten obsahuje aj prípadné nájdené nedostatky. Následne vedúci stredísk raz týždenne skontrolujú, či sú na dané reakcie aj spätné väzby. Slúži to na to, aby sa zmapovalo, čo treba urobiť a následne sa to zaradí do investícií, samozrejme sa niektoré veci, ktoré je potrebné urobiť hneď, riešia operatívne. Druhý stupeň tvoria vedúci odboru alebo prevádzkarne, kde je výstupom mesačný výkaz. Tretí stupeň tvoria odborní riaditelia, ktorí v sprievode zamestnanca odboru bezpečnosti a životného prostredia a vedúceho prevádzkarne skontrolujú celý proces, ktorého výstupom je protokol. Tento rok bolo k stavu BOZP vykonaných 446 kontrol.“ Ďalej pokračoval s novinkami, ktoré sú vzhľadom na bezpečnosť v ŽP zavedené. Ide napríklad o nových zamestnancov, ktorí sú v zácviku špeciálne označení reflexnými vestami a prilbami. Okrem toho vyzdvihol aj spoluprácu s komisiou BOZP, ktorá v podniku zasadá nad rámec zákona a to štyrikrát ročne.

„V prípade úrazu na pracovisku boli zavedené aj „stretnutia po úraze“, ktoré sú spravidla dva dni po udalosti, ak to zdravotný stav poškodeného dovoľuje. Na stretnutí sú prítomní okrem poškodeného aj jeho priamy nadriadený, zamestnanec odboru bezpečnosti a životného prostredia a zástupca zamestnancov. Cieľom je vypočutie oboch strán, čo predchádzalo úrazu a zo stretnutia je opäť vyhotovený zápis, ktorý obsahuje aj navrhnuté opatrenia do budúcnosti“, pokračoval a tiež pripomenul, že ochrana zdravia pri práci je zabezpečovaná pracovnou zdravotnou službou (ďalej len PZS) prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorá vykonáva dohľad nad pracovným prostredím, hodnotením rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, a tiež dohľad nad zdravím zamestnancov výkonom cielených lekárskych preventívnych prehliadok v spojitosti s prácou. V roku 2017 bolo vykonaných 4 762 lekárskych preventívnych prehliadok. PZS každoročne aktualizuje hodnotenie zdravotných rizík a kategorizáciu prác. Za účelom hodnotenia zdravotných rizík  bolo v roku 2017 vykonaných 66 meraní hluku a 1 meranie umelého osvetlenia. V roku 2018 bolo doposiaľ vykonaných 60 meraní hluku, 3 merania umelého osvetlenia a 1 meranie mikroklimatických podmienok (tepla), ktoré vykonala PZS a externá akreditovaná spoločnosť.

Ďalej poznamenal, že ŽP a.s. poskytujú prostredníctvom ŽP Rehabilitácia s.r.o. pre zamestnancov zaradených do 2. 3. a 4. kategórie prác riadenú rehabilitáciu, ktorú majú možnosť využiť počas návštevy ambulancie v súvislosti s lekárskou prehliadkou. Zamestnancom, ktorých práce sú zaradené do 3. a 4. kategórie rizikových prác zamestnávateľ zabezpečuje rekondičné pobyty  v hoteli Stupka na Táľoch. V roku 2017 boli zabezpečené pobyty pre 278 zamestnancov a v roku 2018 to bude pre 410 zamestnancov.

Otázka bezpečnosti v podniku je zabezpečovaná aj prostredníctvom oboznamovaní  a školení z BOZP, či už vlastných zamestnancov alebo aj externých firiem, samozrejmosťou sú úvodné inštruktáže na pracovisku.

S otázkou bezpečnosti v podniku je spojená aj preventívna kontrola na alkohol a psychotropné látky. Novým prvkom je aj testovanie uchádzačov o zamestnanie a taktiež zamestnancov priamo na pracovisku, nielen pri vstupoch do areálu podniku.

Ing. Faško v závere svojho vystúpenia priblížil, koľko ŽP ročne investujú do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: „Z výsledkov, ktoré vyplývajú z kontroly, je pravidelne informované Predstavenstvo ŽP. Následne sú všetky nápravné opatrenia, podnety a odporúčania realizované cez plány opráv a investícií. Náklady na zlepšovanie úrovne BOZP predstavujú ročný objem približne 2,5 milióna eur.“

Spoluprácu so zástupcami zamestnancov priblížila Soňa Lopušná, predsedníčka komisie BOZP, ktorá skonštatovala, že spolupráca s nimi je veľmi dobrá a priblížila, že zástupcovia zamestnancov sú za svoju prácu odmeňovaní nad rámec zákonnej povinnosti.

Prítomným sa prihovoril aj hlavný inšpektor práce Ing. Dušan Gonda, ktorý vyzdvihol, ako Železiarne Podbrezová pristupujú k BOZP a taktiež požiadal zamestnancov, aby aj oni boli v otázkach bezpečnosti pri práci dôslední, všímali si pracovné okolie a prinášali nové návrhy svojim nadriadeným. Povedal, že inšpektorát práce bude v tom nápomocný a bude komunikovať tak, aby bola dosiahnutá čo najlepšia spolupráca so zamestnávateľom aj zamestnancami.

V závere sa slova opäť ujal Ing. Vladimír Soták, ktorý okrem iného povedal: „Železiarne Podbrezová sú veľký podnik a máme všetky zložky, ktoré sú schopné zabezpečiť ochranu zdravia pri práci, čo pri 3 200 zamestnancoch vo viaczmennej prevádzke, ktorá beží sedem dní v týždni, nie je jednoduché. Pri ochrane zdravia pri práci sme všetci „na jednej lodi“ a máme spoločný cieľ – aby zamestnanci prišli do práce zdraví a takisto z nej zdraví aj odchádzali. Otázkam bezpečnosti sme sa vždy venovali a budeme tak robiť aj naďalej. Ale majte prosím na pamäti, že stále prichádzajú noví ľudia, ktorí nie sú na fabriku naučení, s výnimkou našich absolventov. Novým zamestnancom sa treba venovať, aby sa zapracovali.

Za hospodárske výsledky, ktoré boli spomenuté, vám všetkým ďakujem a prajem hlavne veľa zdravia pre pracovné kolektívy a ich rodiny.“