Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2018 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V októbri boli zverejnené:

 

Organizačné normy
Smernica S-274/2018

revízia 4, zmena 0

Metrologický poriadok  ŽP a.s.
Smernica S-381/2018

revízia 2, zmena 0

Montáž, prevádzka, obsluha, údržba a opravy plynových zariadení
Smernica S-444/2015

revízia 2, zmena I

Systém vybavovania obchodného prípadu na výstupe – kusovina
Smernica S-503/2018

revízia 5, zmena 0

Príručka kvality pre montáž a opravu určených meradiel
Smernica S-515/2018

revízia 1, zmena 0

Vzdialený prístup do IS
Pokyn PO-212/2018

revízia 1, zmena 0

Základné tlačivá pre prevádzkových technikov zdvíhacích zariadení

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm