V čísle 5 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
S Ing. Pavlom Beraxom, PhD., riaditeľom ŽP VVC s.r.o.

Podarilo sa nám naplniť ciele, ktoré sme si dali na začiatku roka 2020

 

 

Pán riaditeľ, všetci veľmi dobre vieme, že minulý rok bol poznačený pandémiou koronavírusu vo všetkých oblastiach. Ako hodnotíte toto obdobie vo vašej spoločnosti s odstupom času? Ako pokračovala realizácia projektov, ktoré ste mali naplánované?

– Po roku 2019, ktorý bol význačný poklesom dopytu v oceliarskom odvetví, asi len málokto predpokladal, že nás v roku 2020 môže postihnúť kríza nevídaných rozmerov, ktorá v sebe spája ekonomické i sociálne následky. Koronavírus do veľkej miery ovplyvnil naše každodenné istoty, ktoré sme brali za samozrejmé a prinútil nás zmeniť spôsob súkromnej i pracovnej komunikácie so svojím okolím. Presun pracovných stretnutí a porád do digitálneho priestoru prispel síce k zrýchleniu komunikácie s našimi spolupracujúcimi organizáciami, no na druhej strane si samotná realizácia výskumných aktivít vyžiadala svoju daň v podobe časových posunov, vzhľadom na opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu. Aj napriek týmto skutočnostiam sa nám podarilo naplniť ciele, ktoré sme si dali na začiatku roka 2020. V závere roka sa nám podarilo, v spolupráci s Ústavom materiálov a inžinierstva kvality FMMR TU v Košiciach, spustiť Laboratórium vysokoteplotných koróznych procesov (LVKP), zamerané na výskum koróznej odolnosti oceľových rúr zo žiarupevných kotlových akostí v podmienkach vysokoteplotnej oxidačnej pecnej atmosféry, vznikajúcej pri spaľovaní fosílnych palív a biomasy.

 

Čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?

– Keďže celoslovenská situácia okolo koronavírusu sa v posledných týždňoch nezlepšila, zápasíme s rozpačitými nariadeniami, vyhláškami a obmedzeniami, ktoré sa menia takpovediac z hodiny na hodinu a na ich základe je potrebné prijať náležité opatrenia. Aj napriek tejto skutočnosti sa nám darí napĺňať všetky stanovené ciele. Jedným z novodobých trendov, v rámci Slovenska a celej Európskej únie (EÚ), je dosiahnutie tzv. uhlíkovej neutrality do roku 2050, cestou vývoja efektívnych vodíkových technológií a využitia vodíka ako jedného z obnoviteľných zdrojov energie. Keďže vodík má významný energetický a v intenciách uhlíkovej stratégie EÚ najmä ekologický potenciál, je nanajvýš potrebné aktívne riešiť problematiku skladovania a prepravy vodíka, buď prostredníctvom existujúcej infraštruktúry zemného plynu alebo budovaním nových potrubných systémov. Môžeme s uspokojením konštatovať, že v rámci uvedenej problematiky bolo v týchto dňoch, v spolupráci s talianskou spoločnosťou RINA Consulting – CSM S.p.A., úspešne začaté testovanie možností uplatnenia bezšvíkových rúr vyrábaných v ŽP a.s. ako súčastí potrubných systémov pre transport vodíka.

 

Veľkou výzvou bude pokračovanie aktivít smerom k zjednoteniu dátového poľa údajov o výrobe a odlievaní ocele v ŽP a.s., v súlade s víziou „BigZelpo.

 

Čo bude pre vás v tomto roku prioritou?

– Jednou z priorít bude zabezpečenie rozumnej miery protipandemických opatrení s cieľom minimalizovať riziko šírenia vírusu a súčasne plnenie stanovených cieľov v rámci riešenia jednotlivých výskumných projektov ŽP VVC. Veľkou výzvou bude pokračovanie aktivít smerom k zjednoteniu dátového poľa údajov o výrobe a odlievaní ocele v ŽP a.s., v súlade s víziou „BigZelpo“. Funkčný prototyp bilančnej časti databázy má podobu excelovského zošita „BigVo“, vybavenom špeciálnym užívateľským rozhraním, umožňujúcim rýchle a bezchybné vyhľadanie ľubovoľnej množiny údajov o výrobe z rokov 2014 – 2021, s prakticky ľubovoľnou kombináciou vyhľadávacích kritérií. Na druhej strane, dynamická časť databázy ¬ s názvom „ZPOserver“, z dielne oddelenia automatizácie centrálnej údržby, sa na pracoviskách ŽP VVC a oceliarne ŽP a.s. už dlhé roky využíva a má formu úložiska vybraných údajov a príslušných statických HTML reportov. Naším cieľom je, v spolupráci s oddelením automatizácie centrálnej údržby a prevádzkarňou oceliareň, systém modernizovať a doplniť tak, aby slúžil ako úplný dátový zdroj k operatívnemu aj systematickému modelovaniu dynamických procesov pri výrobe a odlievaní ocele. Obe databázy „BigVo“ aj „ZPOserver“ budú v konečnom dôsledku slúžiť pre vytvorenie dátovo-metodického rámca pre tzv. virtuálnu oceliareň s klasifikátormi aktuálneho a prediktormi budúceho stavu kvality a účinnosti výroby.

Ďalším významným projektom je analýza vplyvu chemicky agresívnej atmosféry na oxidačnú odolnosť žiarupevných ocelí v agresívnom prostredí vodnej pary a spalín z biomasy na pracovisku LVKP. Pri spaľovaní biomasy sú oceľové rúry prehrievačov zaťažované teplotami do 450 °C v agresívnom prostredí s parami kyseliny chlorovodíkovej, chloridmi a zlúčeninami síry. Ako skúšaný materiál boli zvolené ocele 9CrVMo (P91), 9Cr-3W-3Co-VNbBN (MARBN) a tiež bimetalický oceľový materiál, tvorený austenitickou vonkajšou vrstvou (347H) a žiarupevnou vnútornou vrstvou (10CrMo9-10).