V čísle 12 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

„Nezamestnanosť na Slovensku je veľmi nízka, chýbajú však špecialisti a odborne vzdelaní ľudia“

 

Pasovanie žiakov a prijatie do "rodiny železiarov" patrí k tradíciám. Foto: A. Nociarová
Pasovanie žiakov a prijatie do „rodiny železiarov“ patrí k tradíciám

 

Slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení úspešným absolventom Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej (SSOŠH) a Súkromného gymnázia (SG) Železiarní Podbrezová sa konal posledný májový deň, ako tradične, v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej. Pozvanie prijali viacerí významní hostia z oblasti školstva či verejného života, medzi nimi aj podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richard Raši.

 

Richard Raši odovzdáva generálnemu riaditeľovi, Vladimírovi Sotákovi, symbol štátnosti
Richard Raši odovzdáva generálnemu riaditeľovi, Vladimírovi Sotákovi, symbol štátnosti

 

Úspešných absolventov, ktorí boli zároveň prijatí do „rodiny železiarov“, bolo tento rok osemdesiat. Od zriaďovateľa školy, ktorým je akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová, majú po skončení štúdia garantované prijatie do zamestnania, čomu zodpovedajú aj podmienky, ktoré na školách od začiatku majú.
Študenti odbornej školy maturovali v odboroch hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik a študenti gymnázia v odboroch šport, anglický jazyk a informatika.

V úvode prítomných a samotných absolventov privítal predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták, ktorý okrem iného povedal: „Dnes je veľký deň. Na Slovensku nie je veľa škôl, ktoré sa môžu pochváliť podobnou akciou. Táto udalosť je veľmi významná nielen pre absolventov a ich rodinných príslušníkov, ale aj pre nás, ako zamestnávateľa. Slovensku vo všeobecnosti chýbajú kvalifikovaní ľudia. Takí ľudia, ako naši absolventi, jednoducho na Slovensku nie sú. Môžu sa len vychovať, a to vtedy, keď majú dobrých učiteľov, inštruktorov odbornej praxe a hlavne, keď sa majú kde učiť a keď im niekto otvorí dvere a ukáže, ako to funguje v reálnom živote.“

Richard Raši okrem iného v príhovore vyzdvihol potrebu duálneho vzdelávania. Foto: A. NociarováPo ňom sa slova ujal podpredseda vlády Slovenskej republiky Richard Raši, ktorý zagratuloval študentom k úspešnému absolvovaniu maturitnej skúšky a vyzdvihol potrebu duálneho vzdelávania, ktoré do života pripravuje schopných a vyhľadávaných zamestnancov: „Študenti zo súkromných škôl v Podbrezovej majú oproti iným niekoľko výhod. Tou prvou je možnosť získať prax už počas školy, kde sú školení priamo budúcimi kolegami. To z nich robí plnohodnotných členov tímu od prvej chvíle, ako nastúpia na pracovisko. Nemenej podstatnou výhodou sú odbory, ktoré študujú. V súčasnosti sa slovenskej ekonomike darí a nezamestnanosť je na veľmi nízkej úrovni. Na nedostatok pracovných ponúk sa nemôžeme sťažovať, chýbajú nám však špecialisti a odborne vzdelaní ľudia v rôznych oblastiach. Práve preto je duálne vzdelávanie, ktoré Podbrezová praktizuje už desiatky rokov, nevyhnutné. Najmä na Slovensku je mnoho absolventov stredných a aj vysokých škôl, po ktorých zamestnávatelia nechcú siahnuť, pretože pre nich nie sú „atraktívni“ a dostatočne vzdelaní. Teší ma, že v Podbrezovej je to naopak a zameriavate sa na to, čo na pracovnom trhu chýba. Oceňujem, že Železiarne Podbrezová sa aktívne podieľajú na výchove a vzdelávaní ľudí viac ako osemdesiatdva rokov a že sú prosperujúcou a stabilnou firmou, ktorá dokáže zaručiť svojim absolventom zamestnanie. To je jedným z najdôležitejších prvkov nielen v okrese, ale aj v celom kraji.“

Ďalej vyzdvihol potrebu rozvoja hutníctva na Slovensku a pripomenul, že hutnícke mestá sú na Slovensku už len dve. Pri tejto príležitosti odovzdal predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi Vladimírovi Sotákovi dar v podobe štátneho symbolu: „Symbol štátnosti odovzdávame tým, ktorí sú veľkým prínosom pre rozvoj nielen samotného kraja, ale aj celého Slovenska. Je to dar za to, čo všetko ako zamestnávateľ pre kraj a ľudí v ňom robíte.“

Po úvodných príhovoroch vyzval moderátor absolventov na pódium, kde si prebrali pamätné listy a maturitné vysvedčenia. Ešte pred slávnostným „pasovaním“ železiarov sa študentom prihovorili riaditeľky oboch súkromných škôl. Za odbornú školu Miriam Pindiaková a za gymnázium Katarína Zingorová. Obe im do budúcnosti zaželali veľa šťastia, kritického myslenia a chuti na sebe aj naďalej pracovať. Po slávnostnom akte odovzdávania vysvedčení odznela hutnícka i študentská hymna.

Tradíciou tohto významného dopoludnia býva oceňovanie najlepších žiakov, učiteľov, inštruktorov odbornej praxe a základných škôl. Z radov absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej bol vyhodnotený ako najlepší žiak Jakub Kolečár a zo súkromného gymnázia Mária Remeňová. Obaja mali výborné študijné výsledky a v dobrom mene reprezentovali Najlepším žiakom strednej odbornej školy sa stal Jakub Kolečár. Certifikovaný šperk od spoločnosti ALO Diamonds mu odovzdal ekonomický riaditeľ Marian Kurčík spolu s riaditeľkou školy Miriam Pindiakovousvoju školu. Štýlový náramok z čierneho achátu a žltého zlata so vsadenými diamantmi pre chlapca a bieleho achátu s ružovým zlatom a vsadenými diamantami pre dievča venoval ako každoročne Alojz Ryšavý, majiteľ a dizajnér značky ALO Diamonds. Cenu odovzdal podpredseda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP Marian Kurčík spolu s riaditeľkami súkromných škôl, Miriam Pindiakovou a Katarínou Zingorovou.

Mária Remeňová sa stala najlepšou žiačkou z gymnázia. Cenu jej odovzádal ekonomický riaditeľ Marian Kurčík a riaditeľka gymnázia Katarína Zingorová

Každý rok je päťsto eurovým šekom od generálneho riaditeľa odmenená aj najlepšia trieda na základe štatútu motivácie k bezpečnosti a ochrane majetku školy. V tomto roku to bola 4.B trieda. Cenu z rúk predsedu Dozornej rady Železiarní Podbrezová, Jána Banasa, prevzala triedna učiteľka Martina Završanová.

Obchodný riaditeľ, Vladimír Soták ml., odovzdáva cenu Jane Hudíkovej. Foto: A. NociarováPozornosť neobišla ani učiteľov, ktorí počas štúdia pomáhali žiakom s pochopením učiva, ale aj s ostatnými problémami. Ocenenie najlepší pedagóg v školskom roku 2018/2019 získali Katarína Tajbošová, Jana Hudíková a Anna Turňová, ktoré okrem kvetinových darov získali aj Komenského plaketu a relaxačný pobyt v hoteli Stupka na Táľoch. Ceny im odovzdal člen Predstavenstva a obchodný riaditeľ ŽP Vladimír Soták ml., spolu s riaditeľkou odbornej školy Miriam Pindiakovou.

Výrobný riaditeľ Miloš Dekrét gratuluje ocenenému inštruktorovi Milanovi SpišiakoviPočas slávnostného aktu viackrát zaznela aj potreba praktického vyučovania, a preto boli ocenení aj inštruktori odbornej praxe, ktorí žiakom ukázali nielen ako vyzerá teória v praxi, ale taktiež mali zásluhy na tom, aby sa absolventi v kruhu budúcich kolegov cítili čo najlepšie. Najlepšími inštruktormi sa stali Peter Medveď z prevádzkarne ťaháreň rúr, Milan Spišiak z prevádzkarne centrálna údržba a Milan Majerík z prevádzkarne oceliareň. Taktiež získali relaxačný pobyt na Táľoch a pamätný list. Zablahoželal im člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ Železiarní Podbrezová Miloš Dekrét a riaditeľka odbornej školy Miriam Pindiaková.

Zľava: Mária Niklová, Eva Hanková, Beáta Prečuchová, Jolana Václavíková a Katarína Zingorová. Foto: A. Nociarová Na úspešnom chode súkromných stredných škôl participujú aj základné školy, a preto sú každoročne ocenené tri z nich. Pre tento rok to bola Základná škola Jaroslava Simana Valaská, za ktorú ocenenie prebrala výchovná poradkyňa Ingrid Sedliaková, ďalej Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno, ocenenie preberala riaditeľka školy Beáta Prečuchová a Základná škola s materskou školou Karola Rapoša Brezno, za ktorú ocenenie prebrala výchovná poradkyňa Jolana Václavíková. Ďakovný list a poukaz na pobyt na Táľoch im odovzdala členka Predstavenstva a personálna riaditeľka ŽP Mária Niklová a riaditeľka gymnázia Katarína Zingorová.

Záverečné slová slávnostného aktu opäť patrili predsedovi Predstavenstva a generálnemu riaditeľovi ŽP Vladimírovi Sotákovi, ktorý zablahoželal absolventom k úspešnej maturitnej skúške a poprial im úspešný štart do života.

Po oficiálnej časti slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení nasledoval kultúrny program, ktorý si pre prítomných pripravili študenti súkromných škôl v spolupráci s pedagógmi.