„Školy školám“

 

Pod názvom „Školy školám“ sme aj v tomto školskom roku, 25. novembra na pôde súkromných škôl Železiarní Podbrezová a.s., zorganizovali pracovné stretnutie pre vedúcich zamestnancov základných škôl z nášho regiónu a partnerských stredných škôl. Stretnutie bolo zamerané na krátke predstavenie škôl a možností štúdia.
Tento rok bol jeho súčasťou odborný seminár zameraný na aplikáciu nového zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Lektormi odborného seminára boli zamestnanci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Mgr. Ján Sitarčík, PhD., riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sekcie regionálneho školstva, a  Mgr. Hilda Dudáková, vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu.
Sme presvedčení, že seminár bol pre všetkých účastníkov značným prínosom a výklad lektorov objasnil aspoň niektoré úskalia pri aplikácii nového zákona do praxe a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Naše poďakovanie patrí personálnej riaditeľke ŽP a.s. Ing. Márii Niklovej za sprostredkovanie odborného seminára, zamestnancom MŠVVaŠ SR a všetkým účastníkom pracovného stretnutia.